عنوان :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

دانشگاه علوم اقتصادي

دانشکده علوم مالي

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ حسابداري

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی)

بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج زاده دهکردي

استاد مشاور:

دکتر نظام الدین رحیمیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

هدف از تحقيق بررسي اين موضوع می باشد كه آيا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین مقصود ارتباط بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه گردید. به مقصود آزمون فرضیات پژوهش پس از جمع‌آوری و غربال اولیه داده‌ها، .با بهره گیری از نمونه‌اي متشکل از شرکت‌هايي که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر 105 شرکت- سال در دوره زماني نه ساله (1380- 1388) مطالعه گردید. به مقصود محاسبه و طبقه بندی متغیر‌های پژوهش از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد سپس با بهره گیری از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته‌ایم.برای مطالعه کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی‌گری حسابرس،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی بهره گیری شده می باشد.به گونه کلی نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.همچنین نتایج نشان می‌دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

واژه‌هاي کليدي: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی‏گری حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه حسابرس، رگرسیون لجستیک چند گانه.

فهرست مطالب:

   عنوان          صفحه      

 فصل اول کليات تحقيق.. Error! Bookmark not defined.

1-1-مقدمه. 2

1-2-تشریح و  اظهار موضوع. 3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-4- اهداف پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-5- سئوالات و فرضیه های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-5-1-سئوالات پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-5-2- فرضیه های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-6- جامعه و نمونه آماری پژوهش…. 6

1-7- قلمرو پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-7-1- قلمرو زمانی: Error! Bookmark not defined.

1-7-2- قلمرو مکانی: Error! Bookmark not defined.

1-8- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی: 7

1-9- ساختار پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

2-1-مقدمه. Error! Bookmark not defined.

2-2- بخش اول: مبانی نظری.. 11

2-2-1- نياز به حسابـرسي.. 11

2-2-2-فرضیه‌ی نماينـدگي.. Error! Bookmark not defined.

2-2-3-فرضیه‌ی‌علامت دهی.. Error! Bookmark not defined.

2-2-4-فرضيه اعتباربخشي.. Error! Bookmark not defined.

2-2-5-کیفیت حسابرسی.. Error! Bookmark not defined.

2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسی.. 14

2-2-7-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.. 17

2-2-8-تقاضا برای کیفیت حسابرسی.. 19

 2-2-9-عرضه کیفیت حسابرسی.. 20

2-2-10محصولات کیفیت حسابرسی.. 21

 2 -2-11- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…………….. 27

2-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. 27

2-2-11-2-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. 29

2-2-12-تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 32

2-2-12-1- تاریخچه تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 33

2-2-12-2- تعدیلات سنواتی.. 34

2-2-12-2-1تغییر در رویه حسابداری.. 35

2-2-12-2-2-اصلاح اشتباه 35

2-2-13-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه. 36

2-2-14-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست… 36

2-2-15-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 39

2-2-16-پیامدهای تجدید ارائه سود. 41

2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش‌ها 44

2-3-1- پژوهش‌های خارجی.. 44

2-3-2- پژوهش‌های داخلی.. 51

2-4- تبيين فرضیه های پژوهش…. 54

2-5- اختصار فصل.. 59

فصل سوم روش تحقيق.. 60

3-1-مقدمه. 61

3-2-جامعه و نمونه آماری پژوهش…. 61

3-3-قلمرو پژوهش.. 61

3-3-1- قلمرو مکانی.. 61

3-3-2- قلمرو زمانی.. 62

3-4- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 62

3-5- روش شناسی پژوهش…. 62

3-6- روش آزمون فرضیه ها 63

3-6-1آزمون فرضیه اصلی: 63

3-6-2-آزمون فرضیه فرعی اول.. 68

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-6-3-آزمون فرضیه فرعی دوم. 68

3-6-4-آزمون فرضیه فرعی سوم. 69

3-7- فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 69

3-8-اختصار فصل.. 70

فصل چهارم تجزيه و تحليل نتايج آماري پژوهش.. 71

4-1 مقدمه. 72

4-2 آمار توصیفی.. 72

4-3 تحليل ماهيت متغيرها و ويژگي هاي متغيرهاي تحقيق.. 73

4-4 آناليز کای دو : 74

4-5آزمون فرضیه های پژوهش.. 76

4-5-1 آزمون فرضیه اصلی.. 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-5-2 آزمون فرضیه فرعی اول.. 77

4-5-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 78

4-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم. 79

فصل پنجم تحليل نتايج تحقيق و ارائه پيشنهادات… 88

5-1 مقدمه. 89

5-2 اختصار پژوهش.. 89

5-3- پیشنهادات کاربردی.. 91

5-4-پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 91

منابع و مآخذ: 93

مقدمه

کلیه شرکت‏هایی که در سال‌های اخیر در کشور امریکا ورشکست شده‏اند، پیش از آن اقدام به تجدید ارائه صورت‌های مالی خود نموده‏اند. در اغلب موارد،ارائه مجدد صورت‏های مالی بیانگر وجود معضلات در سیستم کنترل داخلی و نظام راهبردی شرکت می باشد (ژیا 2006)[1]. تجدید ارائه باعث ایجاد حس عدم اطمینان پیرامون اعتبار مدیریت و سیستم ‏گزارش دهی شرکت‏ها به خصوص در زمانی می‏گردد که تجدید ارائه نشان دهنده سوء‏دار بودن گزارشگری مالی در دوره‏های قبلی می باشد. اگر مدیریت کوشش در گمراه کردن سهامداران داشته باشد،اعتماد آنها به اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت کاهش می‏یابدو متعاقبا دیدگاه سرمایه گذاران تا حد زیادی نسبت به شرکت تغییر می‏کند. در حقیقت،صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح،پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت‏های مالی دوره‌های گذشته و کیفیت پایین آن‌ها ارائه می نماید(ژیا 2006).

از سوی دیگر اصلی‏ترین دلیل انجام حسابرسی مستقل ایجاد اطمینان از قابلیت اتکای صورت‏های مالی برای بهره گیری‏کنندگان می باشد. حسابرس از طریق جمع‏آوری و ارزیابی شواهد حسابرسی و در نهایت ازطریق گزارش حسابرسی، این اطمینان خاطر را مستند کرده و آن را در اختیار سرمایه‏گذاران قرار می‏دهند. حسابرسان از طریق مقایسه نحوه ارائه اطلاعات مالی بااصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، میزان قابلیت اتکای صورت‏های مالی را مشخص می‌نمایند(حساس یگانه 1385).

پژوهش پیش‏رو این موضوع را مطالعه می‏کند که آیاافزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تحریف با اهمیت در اقلام مندرج در صورت‏های مالی دوره جاری و متعاقب آن تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی را کاهش می‏دهد؟ افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش کوشش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی می باشد. افزایش کوشش‏ها از سوی حسابرس، می‏تواند منجر به کاهش احتمال عدم کشف اشتباهات و تحریف‏های با اهمیت گردد (شیبانو 1990، ماتسومورا و تاکر1992، دای1993، هیلجیست 1999)[2]. به این ترتیب انتظار می‏رود افزایش کیفیت حسابرسی به معنی ارتباط منفی بین کیفیت حسابرسی در سال جاری و تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی باشد. با وجوداهمیت این موضوع برای دانش حسابرسی، مطالعات تجربی اندکی به صراحت این پیش‏بینی تئوریک راآزمون کرده‏اند.

این فصل به تشریح موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش ها و فرضیه ها ، مختصری از روش شناسی، جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد. در ادامه، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش، تعاریف پاره ای از واژه های بهره گیری شده در پژوهش و در پایان ساختار پژوهش ارائه می گردد.

1-2-تشریح و  اظهار موضوع  

بر اساس مفاهیم نظري گزارشگري مالي، هدف‌ صورت‏هاي‌ مالي‌ (حسابداری) عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درمورد‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ می باشد‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از بهره گیری‌كنندگان‌ صورت‏هاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد. در واقع، هدف اصلي حسابداري، فراهم آوردن اطلاعاتي می باشد که آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي موثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري را بيان کند و از اين طريق سرمايه‏گذاران، اعتباردهندگان و ساير بهره گیری‏کنندگان را در قضاوت و تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي ياري دهد (کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري مالي، 1386).

سيستم حسابداري به واسطه گزارش فعاليت‏هاي مالي واحد تجاري از اين قابليت برخوردار می باشد تا اطلاعاتي را در مورد آن چیز که که ديگران از آن آگاه نيستند، به آنان منتقل کند. برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان ، هدف های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می‏کند که اطلاعات مربوط به گونه‏ای مناسب و کامل گزارش گردد. اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می‏تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی بهره گیری کنندگان مفید واقع شده و مورد بهره گیری قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد ( اعتمادی و فرج زاده دهکردی 1391). شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران می باشد و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر می باشد. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.

 کیفیت حسابرسی همواره بعنوان معیاری برای انجام صحیح فعالیت حسابرسی، مورد توجه حرفه حسابرسی بوده می باشد. در واقع افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش کوشش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی می باشد. اگر در دور‏ه‏ مالی تجدید ارائه صورت گیرد در حالیکه این امکان وجود داشته که تحریف‏های منجر به تجدید ارائه در دوره‌های قبل توسط حسابرس کشف و گزارش گردد، مشخص می باشد که کیفیت گزارش حسابرسی پایین بوده می باشد.

تعریفی که دی آنجلو (1981) از کیفیت حسابرسی اظهار می کند شامل دو ویژگی می باشد : (1) توانایی فنی برای شناسایی تحریفات صورت‏های مالی و (2) استقلال کافی برای اصلاح تحریفات صورت‏های مالی. به این ترتیب، ارزیابی کیفیت حسابرسی از طریق ارزیابی ورودی‌های فرآیند حسابرسی شامل: کیفیت حسابرس و کیفیت اجرای حسابرسی و نیز خروجی‌های آن یعنی کیفیت گزارشگری حسابرسی صورت می‏گیرد. ورودی‌های فرآیند حسابرسی (شامل کیفیت حسابرس و اجرای حسابرسی) غیر قابل نظاره هستند که این موضوع معضلات بسیاری را جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی برای محققان ایجاد نموده می باشد. از طرفی گزارش حسابرس که هم قابل نظاره می باشد و هم جزء معیارهای مبتنی بر خروجی می باشد به عنوان ابزاری که به گونه مستقیم کیفیت حسابرسی را اندازه‌گیری می کند، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. دو نمونه از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، کشف تحریفات مالیاتی و احتمال انتشار گزارش تداوم فعالیت از سوی حسابرس قبل از ورشکستگی شرکت، می‌باشند. موانع اصلی برای بهره گیری از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، تنوع کم این معیارها،ماهیت انحصاری داده‌ها،نرخ پایین وقوع،وقابلیت تعمیم محدود بوده می باشد. این محدودیت ذاتی نیاز به معیارهای غیرمستقیم کیفیت حسابرسی را به وجودمی‌آورد. در این پژوهش از معیارهایی مانند دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای غیر مستقیم کیفیت حسابرسی معرفی شده‏اند. به دلیل غیر مستقیم بودن این معیارها، هیچ‌یک به تنهایی نمی‏تواند منعکس‌کننده کیفیت حسابرسی باشد. به همین دلیل در این پژوهش از هر سه معیار دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی بهره گیری می‏گردد (وودلند و رینولد2003).

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات حسابداری به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری این اطلاعات دارد. گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده می باشد. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده می باشد. حسابرسی با تاکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه‌جویی در هزینه می گردد و زیان‌های ناشی از اشتباهات را کاهش می‌دهد (مجتهد زاده1376). تأثیر حسابرسی درکاهش تحریفات نه تنهابرای پژوهش‌های حسابرسی اساسی می باشد،بلکه دارای پیامدهای عملی عمیقی می باشد.کمیسیون بورس واوراق بهادار به تجدید ارائه به عنوان “قابل رویت‌ترین شاخص حسابداری نادرست” توجه می کند. بارسوایی‌های حسابداری دراواخردهه 1990 واوایل سال 2000،قانونگذارها، کیفیت حسابرسی را زیر سوال بردند (شرودر، 2001)[3].درایران پژوهش‌های بسیاری در زمینه کیفیت حسابرسی صورت گرفته می باشد مانند این پژوهش‌ها می‌توان به تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی‌کنندگی سود (هشی و احمدی1388) و یا تاثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی (اعتمادی و موسوی شیری1378) و یا تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود(سجادی1389) تصریح نمود، اما تاکنون هیچ‌کدام تاثیر کیفیت حسابرسی را بر احتمال تجدید ارائه‌ها مطالعه نکرده‌اند. با وجود این که پیامدهای سیاسی این موضوع با اهمیت می باشد، در خصوص این موضوع که افزایش کیفیت حسابرسی، احتمال تحریف با اهمیت و متعاقب آن احتمال تجدید ارائه‌ها را کاهش می‌دهد شواهد تجربی اندکی هست.

1-4- اهداف پژوهش

هدف کلی :

مطالعه عوامل موثر کیفیت حسابرسی در دوره جاری، بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی

اهداف فرعی:

  • مطالعه تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • مطالعه تاثیر دوره تصدی‌گری حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • مطالعه تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر احتمال تجدید‌ ارائه صورت‌های مالی

1-5- سئوالات و فرضیه های پژوهش

1-5-1-سئوالات پژوهش

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان