عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

به پدیده های جهان ماقبل مدرن افسون زداست، خود موجد افسون تازه ای می باشد؛ تابوهایی شکسته و تابوهای تازه زاده می شوند.

مطلب را با نگاهی به اختلاف نظر اصلی در همه ی مباحث مربوط به سینمای مستند، یعنی مناسبات میان واقعیت و صناعت آغاز می کنیم.

اگر چه گریرسـون واقعـاً اولین کسی نیست که عبــارت مستنـد را وضع نمود و جایـگاه او به عنــوان «پـدر سینمایی مستند» نیز مورد مناقشه می باشد، اما شک نیست که گفته ها و تأثیر او در سینمای مستند اعتـبار و تأثیـر فـراوانی داشتـه می باشد. عبارت معروف «تفسیر خلاق واقعیت» از گریـرسون، یکی از اولین فرمولبنــدی های این اختلاف نظرها می باشد که طی سالیان، بارها درست ویا نادرست مأخذ نقل قـول قرار گرفته و به کرات با عبارت بندی های متفاوتی ارائه شده می باشد.

گریرسونباکاربرد «صناعتونمایش»درمتن «مستند»مشکلیندارد؛درواقـعچیزیکهازنظـرگریرسونفیلممستندخوبراازچیزیکهخوداو «ردههاینازلتر»سینمایغیـرداستانیمیخوانـد واز آثاریمثلفیلمهایخبرییاآموزشیمتمایزمیکند،تزریقمقادیری «نمایش»یاافزودنبنیــانی دراماتیکبهفیلماست. اگرچه «ردهیفیلمهاینازلتر»نیزموادومصالحخامواقعیوطبیعیدارندامافاقد سازماندهیونظمسینمایمستنداست. همـانطـورکهگـریرسـونمیگـوید،باگـذشتـنازردههـاینـازلتر، «ازمـرحـلهیتوصـیفسـاده (وغیرواقعی) موادخامطبیعیعبورمیکنیموبهمرحلهیآرایش،بازآراییوآفرینششکلخلاقبهآن،واردمیشویم». اینهمانمعمـایلاینحلمعروف «تفسیرخلاقواقعیت»می باشد. نکتهیمهـمایناستکهگریرسونعلاوهبراینکهاز کاربردعبارت «شکلدهی»خلاقهیچابایندارد،حتیمعیـارتمـایزمستندازاثربیمایهرانیزهمـینقرارمیدهد. (وارد،1391: 15) «کارل پلانتینگا»(1)اذعان می دارد که «مستـند مفهـومی باز»با «مرزهای نامشخص می باشد و دامنه ی گسترده ی بیـان مستند را تنها می توان با توسل به مفهوم مقوله بندی درک نمود. چگونگی گفت و گو از مقولات مختـلف و دسته بنـدی آن هـا، تأثیر قاطـعی بر خود آن مقـولات دارند. زبان و شیوه هـای درک ودریافت جهـان و پدیـده های اجتماعی در معرض تغییرند و همین تغییرپذیری می باشد که کوشش در جهت ابداع مدل هایی برای مقوله بندی و فهم مستندرا الزامی کرده می باشد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه