جدید: دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                    صفحه

چكيده

فصل اول(كليات تحقيق)

مقدمه                                       2

بيان مسأله                                  3

اهميت و ضرورت                               4

اهداف  تحقيق                                    5

فرضيه تحقيق                              6

فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)

مقدمه فصل دوم                               9

تعريف خشم                                   10

علل و ريشه هاي خشم                          11

علل شخصيتي                               13

تظاهرات خشم                              14

عملكردهاي رايج پيرامون خشم                          15

علل بروز پرخاشگري                            16

والدين و كودكان پرخاشگر                         23

تربيت منفي والدين                               26

تربيت مثبت والدين                               27

راه كارهاي مناسب خشم                            30

نتيجه گيري                                  33

عوامل موثر بر پرخاشگري                          34

عوامل اجتماعي                               36

عصبانيت                                  38

فهرست

عنوان                                    صفحه

 

احساس گناه                                  38

بي كفايتي                                   40

غمزدگي و افسردگي، قرباني بودن                   41

احساس در دام بودن                           42

مجازات نمادين                               44

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بيان كنيد              45

چگونه تنبيه كنيد                                46

با طفل جر و بحث نكنيد و چانه نزنيد                      47

جدي باشيد                                   49

زياده از حد گوش نكنيد                           50

منطقي باشيد                                 52

روشهاي مجازات                               53

تعريف پرخاشگري                              58

انواع پرخاشگري                              60

علل و انگيزه هاي پرخاشگري                       63

كروموزومهاي جنسي و پرخاشگري                     66

بلوغ جنسي و پرخاشگري                            67

درستي و نادرستي نظريه ناكامي- پرخاشگري                  70

تأثیر رسانه هاي گروهي و فبلمهاي تلويزيوني در آموزش پرخاشگري   78

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كنترل پرخاشگري                              81

فصل سوم(روش تحقيق)

جامعه مورد مطالعه                               86

 

فهرست

عنوان                                    صفحه

 

 

حجم نمونه                                   86

روش نمونه گيري                               86

ابزار اندازه گيري                               87

روش آماري مربوط به زمينه                        88

روش تحقيق                                   88

فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه                                       90

جدول نمرات خام آزمودني ها ازآزمون پرخاشگري معدلي           91

جدول بررسي ارتباط بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي       93

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان دوم و پنجم ابتدايي    94

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان سوم و چهارم ابتدايي 95

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان ممتاز و ضعيف       96

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)

بحث و نتيجه گيري                                98

محدوديت ها                                  101

پيشنهادات                                   102

منابع و مآخذ                                    103

 

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي به غیر از مقطع اول دبسيتان شهرستان قزوين می باشد كه فرضيه هاي یاد شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي ارتباط هست و همين گونه بين پرخاشگري دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز تفاوت هست و همين بين پرخاشگري مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت هست كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدايي به غیر از مقطع اول دبستان می باشد كه 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش فرضيه ها از روش آماري t متغيير مستقل و ضريب بهم بستگي بهره گیری گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن می باشد كه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابه معني داري هست و همين گونه بين پرخاشگري دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت وجود ندارد.

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه

هر كودكي وقتي بداند كه والدين او به آن چیز که مي گويند اقدام مي كنند بهتر رفتار خواهد كرد . رفتار به خصوصي كه انجام آن مجاز نيست بايد با ترتيب به خصوصي دنبال گردد مقررات شما بايد روشن و فهم آنها ساده باشد .در اين صورت كودك شما مي داند كه توقعات شما چيست و چه مقرر شده می باشد شما تا به حال روي مقررات اوليه مصمم شده ايد و آنها را با سادگي و واقع بيني با طفل خود در ميان گذاشته ايد . قانون تازه اي در خانه مقرر شده می باشد از حالا به بعد تو اجازه نداري كه كسي را كتك بزني و اگر اين كار را تكرار كني با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهي گردید كه پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني – اجتماعي می باشد كه قسمت اعظم تاريخ مدون بشر پيرامون آن رقم خورده می باشد . برخي سپده دم تاريخ را با بيان قتل  هابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . كواكسلي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده می باشد . پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه وارد کردن به خود يادگيري باشد آن چیز که در اين تعريف حائز اهميت می باشد ، قصد و نيت رفتار كننده می باشد : يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازيكن ديگر اصابت كند ، پرخاشگري نيست اما اگر فردي مخصوصاً بازيكنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و يا فحاشي كند ، پرخاشگري می باشد . قديمي ترين علت شناخته شده براي پرخاشگري حول محور اين نظريه مي چرخد كه انساتها از نظر ماهيت زيست شناختي براي پرخاشگر برنامه ريزي شده اند و نخستين و معروفترين نظريه در اين باره مربوط به زيگموند فرويد را مي توان نام برد فرويد كليه اعمال آدمي را با دو غريزه  زندگي و مرگ تحليل مي كند و مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شكلي تخليه گردد  ( ستوده – 221 سال 385 )

بيان مسأله

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي كه هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد ، همانهايي كه هنگام به كار افتادن اميال جنسي به وقوع مي پيوندد در واقع بايد گفت  كه همانطور كه ميل جنسي ، جانور نر را به جنب و جوش مي اندازد ” او را متجاوز ” تند يا پرخاشگر مي سازد ، بشر هم از اين قاعده مستثني نيست البته پرخاشگري بشر در اين مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتري دارد و اينكه آيا پرخاشگري پاسخي به نا كامي می باشد به باور جان دالسر و همكارانش ، پرخاشگري هميشه پيامد نا كامي می باشد و ناكامي هميشه منجر به پرخاشگري مي گردد هيچ يك نمي توانند بدون ديگري صورت گيرند و هر چيزي كه مانع رسيدن به هدف گردد نا كامي را سبب مي گردد و گاهي محيط مدرسه و محل آموزشي مي تواند تاثير بسزايي در پرخاشگري كودك داشته باشد و گاهي هم روابط نا درست والدين و روحيه ستيزه جويي در بين والدين تاثير منفي بر روي  دانش آموزان مي گذارد و اين باعث مي گردد كه حتي در پيشرفت تحصيلي و در رسيدن به موفقيت تحصيلي تاثير منفي بگذارد. و افراد ناكام هميشه با كلمات يا رفتار پرخاشگرانه واكنش نشان نمي دهند ؛ بلكه افرادي طيف وسيعي از واكنشها را نسبت به نا كامي از خود بروز مي دهند

 

سؤال مسئله

آيا بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارتباط هست.

اهميت و ضرورت تحقيق

بر خلاف آن چیز که در بادي امر به نظر مي رسد ، پرخاشگري هميشه ناپسند و زيان آور نيست بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگي و ترقي و تعالي و آسايش آدمي باشد ، نه تنها سودمند می باشد بلكه ضرورت نيز دارد البته اشكال بزرگي در اين جا هست اين می باشد كه نمي توان ميان پرخاشگري   ناپسند و زيان آور و آنهايي كه براي زندگي لازم است و سودمند می باشد ، حري معين كرد و خط  فاصلي كشيد ولي در عين حال نشان مي دهد كه انگيزه اي او را به سوي استقلال ، كه جزء ضروري و با ارزش رشد می باشد رهبري كند بلكه اعمال آدمي را با دو غريزه  زندگي و مرگ تحليل مي كند مي گويد غريزه مرگ  هم بايد به شكلي تخليه گردد يا به بيرون به صورت پرخاشگري و ديگر و يا به درون به صورت اعمال خود تخريبي و خودكشي و به همين دليل اميد می باشد با ارائه پژوهشهاي انجام شده بتوانيم از ميزان پرخاشگري والدين كاسته تا تأثير منفي بر روي دانش آموزان دارد ننمايد.

اهداف تحقيق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف از تحقيق حاضر عبارتند از بررسي پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي به جزء اول دبستان می باشد و اينكه آيا پرخاشگري والدين مي تواند در پيشرفت تحصيلي نقشي داشته باشد يا نه  و آيا روابط والدين با فرزندان خود بايد شده و سنجيده باشد يا نه و از طرف ديگر آيا پرخاشگري در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي با هم متفاوت می باشد يا نه به اين صورت كه هر چقدر سن دانش آموزان بالا مي رود پرخاشگري هم بيشتر مي گردد.

 

فرضيه تحقيق

بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي فرزندان مقطع ابتدايي ارتباط هست .

پرخاشگري در بين دانش آموزان مقطع دوم ابتدايي بيشتر از مقطع پنجم ابتدايي می باشد.

پرخاشگري در بين دانش آموزان مقطع سوم ابتدايي بيشتر از مقطع چهارم ابتدايي می باشد

پرخاشگري در بين  دانش آموزان ضعيف بيشتر از دانش آموزان ممتاز می باشد .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :109

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.