برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

مقدمه:

بشر در درون خانواده متولد مي‌گردد، رشد مي يابد و بسياري از امور و مفاهيم را از خانواده مي گيرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراين مهمترين تجربيات انساني كه اساسي ترين عوامل شكل دهندة شخصيت محسوب مي‌گردد در درون خانواده شكل مي گيرد. خانواده نخستين مدرسه و مهد اصلي تربيت می باشد، كارگاه اصلي الگوسازي می باشد، زمينه ساز تحول و تكامل می باشد. ما هيچ بنيادي را نمي شناسيم كه جنبة سرنوشت سازي و تربيت از خانواده مؤثرتر باشد. كودك درسهاي اصلي و اساسي خود را از خانواده مي گيرد هر سازندگي يا اشتباهي كه در آن واقع گردد مستقيماً در كودك اثر مي گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن می باشد و اهميت آن هميشگي می باشد و براي دوام و بقاي جامعه و تمدن و فرهنگ راهي غیر از آن وجود ندارد. از لحاظ واحد مي يابيم كه خانواده كوچك می باشد ولي از لحاظ اهميت بسيار مهم و بزرگ می باشد. زيرا هستة اصلي و زيرساز جامعه هاي بشري می باشد.

خانواده در كودكان داراي دو گونه تأثير می باشد: وراثتي و محيطي

در بعد وراثت بايد گفت كودكان وارث بسياري از صفات و ويژگيهايي از والدين خويشند، ازجمله: ساخت و اسكلت بندي بدن، مسائل مربوط به جنبه هاي هوشي و استعدادي، بيماريهاي جسمي و رواني، مخصوصاً آنها كه مزمن بوده اند، جنبه هاي مربوط به فيزيولوژي و وظايف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتي طاسي سر، ويژگيهاي مربوط به خون و ارهاش آن.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در جنبة محيط بايد گفت طفل تحت تأثير محيط داخل رحم و محيط بيرون می باشد. سلامت يا عفونت هاي رحمي به كودك سرايت كرده و اثرات كشنده اي مي تواند داشته باشد. محيط خارج رحمي براي او امري حتمي و اجتناب ناپذير و حتي غيرقابل انتخاب و نوع تربيت آن تحميلي و اجباري می باشد. طبيعي می باشد كه كودك در چنين محيطي شكل گيرد و نتواند از جبر محيط لااقل در دوران كودكي رهايي يابد.

افراد يك خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محيطي وراثتي هستند و به همين دليل شخصيت شان شديداً تحت تأثير اين عوامل می باشد تا حدي كه مي توان گفت كودك آئينه‌اي تمام نما از معجون و تركيب شخصيت والدين می باشد. شرايط عادي و يا بحرانهاي خانوادگي در او شديداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمي، 1374)

خانه مكاني می باشد كه شخصيت اوليه بشر در آنجا شكل گرفته و سنتها و الگوها، قوانين و همين گونه ضوابط آن، در كودك اثر داشته و براي او مي تواند مثبت يا منفي باشد. زماني بيشتر مي توان به اهميت خانواده واقف گردید كه فردي عاري از خانواده بشود و به خاطر مسائلي همچون طلاق، مرگ، و … از خانواده جدا گردد. خانواده مي تواند عامل سازندگي يا ويراني و نابودي اعضا خود مخصوصاً كودكان گردد، خانواده مي تواند سلامت و شرافت و يا انحرافات و اختلال در فرد ايجاد كند. خانواده همچنين در تذهيب اخلاق، حفظ سلامت جسمي و رواني و تربيت افراد تشكيل دهندة خود مؤثر می باشد، در صورت موجود بودن كانون گرم خانوادگي همراه با سلامت و تربيت صحيح، مي تواند عامل پيشرفت و تكامل هر يك از اعضاي خود باشد.

بطور كلي مي توان اينگونه بيان كرد كه خانواده جايي می باشد كه تعليم و تربيت همه جانبة كودك در آنجا صورت مي گيرد. كودك طي تماسهاي روزانه خود با اعضاي خانواده با دنياي اطراف خويش آشنايي حاصل مي كند و در معرض تجربيات جديد و فراگيري قانونمندي و اصول زندگي مي باشد. اكثر متخصصين امور تربيتي، به تأثیر اساسي والدين در شكل گيري شخصـــيت كودك تأكيد ورزيده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعي معرفي مي كنند. (نجاتي، 1371)

يكي از مهمترين مشكلاتي كه معمولاً نظامهاي آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو مي باشند و به عنوان عمده ترين معضل نظام آموزش محسوب مي گردد افت تحصيلي می باشد كه هر سال بگونه هاي مختلف مقدار قابل توجهي از منابع انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و موجب آثار زيانبار و جبران ناپذيري در حيات فردي و خانوادگي افراد مردود برجاي گذارده و نابساماني هاي اجتماعي فراواني نيز به وجود آورده و كارايي و باروري نظامها را با نقصان روبرو مي سازد.

با در نظر داشتن مهم بودن اين مسئله خاص و عام هر يك به دلايلي چند به اين مسئله توجه داشته و غالباً از بهاي سنگين اين ضايعه و يا اتلاف منابع عظيم مالي و انساني صحبت مي كنند و در اين ميان مجامع علمي و فرهنگي بخصوص دست اندركاران تعليم و تربيت با تحقيقات و پژوهشهاي پر دامنه خود سعي در كاهش انواع افت تحصيلي دارند كه علاوه بر جلوگيري از خسارتهاي اقتصادي و مالي باعث تخفيف مشكلات رواني و اجتماعي در سطح خانواده ها و جامعه مي گردد و گاهي انتقال ميراث فرهنگي جامعه، پرورش استعدادهاي دانش‌آموزان و آماده سازي آنان براي شركت فعال در جامعه را سبب مي شوند.

امروزه در كشور ما نيز اين پديده به ميزان چشمگيري رقم بالايي را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهاي بالقوه انساني و توان مالي خانواده‌ها و جامعه مي گردد كه شناخت انواع و ابعاد اين افت، و تحليل اين مسئله و تجسس در علل به وجودآورندة آن و راههاي مقابله با آن يكي از مهم ترين موضوع‌هاي پژوهشي و تحقيقي نظامهاي آموزش و پرورش می باشد. بسياري از افراد ناتواني دانش آموز در يادگيري مواد درسي را افت تحصيلي مي دانند به نظر مي رسد كه اين تصور درست نباشد چرا كه ناتواني كودك در فراگيري دروس ممكن می باشد از نقصان ذهني و محدوديتهاي آن ناشي گردد درحاليكه افت تحصيلي به معناي نزول از سطح بالاتر به سطح پايين تر در تحصيل و آموزش می باشد.

به مقصود تمايز بين اين قبيل ناتوانيها و افت تحصيلي ارائه تعريفي از افت تحصيلي لازم و ضروري می باشد. «افت تحصيلي به كاهش عملكرد تحصيلي دانش آموز از سطحي رضايت بخش به سطحي نامطلوب گفته مي‌گردد» در نظر داشتن تعريف فوق نشان مي دهد كه مقايسه دو بخش عملكرد تحصيل قبلي و فعلي دانش آموز بهترين شاخص از افت تحصيلي می باشد. (ليامي، نجاريان، مكوندي 1373)

از آنجا كه افت تحصيلي علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه هاي آموزش، مواد درسي، برنامة درسي، وضعيت و تأثیر معلمان و مديريت آموزش، روشهاي تدريس …) با فرهنگ و نظام اجتماعي، ساختار سياسي و نظام خانوادگي هر كشور ارتباط تنگاتنگي دارد، محقق را بر آن مي دارد تا در تحقيق و پژوهش خود ارزيابي هاي دقيقي از عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش‌آموزان مقطع راهنمايي داشته باشد.

 

 

بيان مسئله

افت تحصيلي را به دو صورت كمي و كيفي طبقه بندي مي كنند. افت كمي به صورت نسبت دانش‌آموزاني كه نمي توانند يك دورة آموزشي را بر اساس هدفهاي آموزشي آن دوره بگذرانند به كل دانش‌آموزاني كه وارد دورة آموزشي مذكور مي شوند تعريف مي‌گردد. و افت كيفي مقصود درصد معيني از دانش‌آموزان هستند كه از عهدة گذراندن امتحانهاي رسمي برمي آيند اما مهارتها و توانائيهاي لازم را آنچنان كه در هدفهاي آموزشي و پرورشي پيش بيني شده می باشد، به دست نمي آورند. (شريفي، 1369)

در اين تحقيق نيز به مسئله تكرار پاية تحصيلي يا مردودي كه فقط جنبة كمي بازدهي نظام آموزش و پرورش كه در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان می باشد مي پردازيم تا با بررسي آماري درصد دانش‌آموزان مردود به نتايجي دارای تاثیر رسيده و آن را مورد بهره گیری قرار دهيم.

در تعريف مردودي يا تكرار پايه تحصيلي مي توان گفت كه «تكرار يك كلاس براي دانش آموزي كه در خلال يك سال تحصيلي در همان كلاس و پايه كه در سال قبل به سر مي برده به تحصيل ادامه مي دهد و همان كاري را انجام مي دهد كه در سال گذشته نيز انجام داده می باشد» (امين فر، 1365)

ضرورت پژوهش

امروزه يكي از مشكلات عمده نظام آموزشي كشور ما پديدة مردود شدن دانش‌آموزان می باشد كه علاوه بر خسارات اقتصادي كه رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد و با در نظر داشتن تأثيرات فراوان مردود شدن در حيطه فردي و اجتماعي مي توان برخي از علل اين پديده را شناسايي كرده و به دنبال آن با ارائه راه كارهاي مناسب با اين معضل فردي، اجتماعي مقابله كرد و موجب جلوگيري از هدر رفتن نيروي بالقوه انساني و مالي گرديد.

چاره انديشي در اين زمينه:

 • موجب جلوگيري از هدر رفتن نتايج مادي و معنوي و نجات انسانهايي می باشد كه پس از شكست تحصيلي زمينه مساعدي براي بزهكاريهاي اجتماعي دارند.
 • جلوگيري از اين امر با كاهش تعداد مردودين باعث خواهد گردید كه نظام آموزشي بتواند امكانات تحصيلي در اختيار افرادي كه اين مردودين جاي آنها را اشغال كرده اند قرار دهد.
 • از تراكم كلاسها كاسته گردد و كيفيت آموزشي بهبود يابد.
 • منابع را در اختيار بهبود برنامه هاي تربيت معلم و مواد آموزشي، كمك آموزشي و غيره قرار دهد كه ضعف و كمبود آنها عامل اصلي افت تحصيلي و مردودي به شمار مي آيد.


سئوالهاي1 پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ براي پرسشهاي مطروحة زير می باشد.

 • آيا بين ميزان تحصيلات والدين و مردود شدن فرزندان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين ميزان درآمد والدين و مردود شدن فرزندان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين عدم روابط صميمي والدين با فرزندان و مردود شدن آنان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين جداييهاي والدين (فوت، طلاق) و مردود شدن فرزندان آنان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين علاقه و انتظار كمتر والدين به تحصيل فرزندان و مردود شدن آنان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين عدم روابط والدين دانش آموز با معلم دانش آموز و مردود شدن فرزندان آنان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين مهاجرت و جابه‌جايي خانواده و مردود شدن فرزندان آنان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين عدم وجود منابع و مواد خواندني در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) و مردود شدن فرزندان ارتباط اي هست؟
 • آيا بين عدم آموزشهاي درسي و غير كلاسي (مثل معلم خصوصي و كلاس تقويتي و متفرقه و كمك خانواده) و مردود شدن ارتباط اي هست؟
 • آيا بين تعداد فرزندان خانواده و مردود شدن ارتباط اي هست؟
 • آيا بين ترتيب تولد فرزندان و مردود شدن ارتباط اي هست؟

فرضيه هاي1 پژوهش

فرهنگ وبستر2 فرضيه را چنين تعريف مي كند: «فرضيه عبارت می باشد از حالت يا اصلي كه اغلب بي آنكه اعتقادي نسبت به آن موجود باشد، پذيرفته مي‌گردد تا بتوان از آن نتايج منطقي استخراج كرد، و بدين ترتيب مطابقت آن را با واقعيتهائي كه نزد ما معلوم می باشد يا مي توان آنها را معلوم ساخت آزمود.» 0(هومن 1380)

فرضيه هاي پژوهش به توضیح زير مي باشد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • ميزان تحصيلات والدين دانش‌آموزان مردود كمتر از تحصيلات والدين دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان درآمد والدين دانش‌آموزان مردود كمتر از درآمد والدين دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • روابط صميمي والدين با دانش‌آموزان مردود كمتر از روابط صميمي والدين با دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان جدايي (فوت، طلاق) والدين دانش‌آموزان مردود بيشتر از والدين دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان علاقه و انتظار تحصيل والدين دانش‌آموزان مردود كمتر از والدين دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان روابط والدين با معلم دانش‌آموزان مردود كمتر از روابط والدين با معلم دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان مهاجرت و جابه جايي والدين دانش‌آموزان مردود بيشتر از والدين دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان وجود منابع و مواد خواندني در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) دانش‌آموزان مردود كمتر از منابع موجود در خانه دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان آموزشهاي درسي غير كلاسي (مثل معلم خصوصي و كلاس تقويتي و متفرقه و كمك خانواده) دانش‌آموزان مردود كمتر از دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • ميزان جمعيت خانوادة دانش‌آموزان مردود بيشتر از جمعيت خانوادة دانش‌آموزان عادي می باشد.
 • فرزندان غير اول بيشتر از فرزندان اول خانواده مردود مي شوند.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :57

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***