منبع تحقیق : دانلود پایان نامه روانشناسی:رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

چكيده …………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول / كليات / پژوهش ……………………………………………………………. 9

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 10

بيان مسأله …………………………………………………………………………………… 12

اهميت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………….. 13

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………….. 15

فرضيه پژوهش ……………………………………………………………………………. 15

تعاريف عملياتي ……………………………………………………………………………. 15

فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/……………………………………………….. 16

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 17

هيجان و هوش هيجاني …………………………………………………………………. 17

ارتباط هيجان با تفكر ……………………………………………………………………… 18

تاريخچه هوش هيجاني ………………………………………………………………….. 19

هوش هيجاني چيست؟……………………………………………………………………. 20

نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني …………………………………….. 24

تئوري هوش هيجاني گلمن …………………………………………………………….. 25

تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون ………………………………………… 27

شناسايي حالت هاي هيجاني …………………………………………………………… 33

رضايت زناشويي …………………………………………………………………………. 35

بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي ………………………………………. 37

رضايت زناشويي و هوش هيجاني ………………………………………………….. 43

هوش عاطفي و تأثیر آن در تحكيم پيوند زناشويي ……………………………. 45

تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي ……….. 47

فصل سوم (طرح تحقيق) ………………………………………………………………. 50

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 51

جامعه پژوهش …………………………………………………………………………….. 51

نمونه آماري ………………………………………………………………………………… 51

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………….. 52

روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………. 52

روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني ………………………………………………. 52

پايايي و اعتبار آزمون در ايران ……………………………………………………… 53

روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي ……………………………………. 55

روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران ………………………………………………… 57

فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها)…………….. 59

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 60

توصيف داده ها ……………………………………………………………………………. 61

بررسي و آزمون فرضيه ها …………………………………………………………… 65

فصل پنجم: (اختصار و نتيجه گيري) ………………………………………………. 67

بحث و نتيجه گيري ……………………………………………………………………….. 68

اختصار تحقيق ………………………………………………………………………………. 69

پيشنهادهاي پژوهش …………………………………………………………………….. 69

محدوديت هاي پژوهش …………………………………………………………………. 70

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 71


فهرست جداول

جدول 4-1 توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي …………………………. 61

جدول 4-2 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي 62

جدول 4-3 توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني ………………………………. 63

جدول 4-4 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني …… 64

جدول 4-5 ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي ….. 65

 

چكيده پايان نامه:

در اين پژوهش با تأكيد بر تأثیر هيجانها در زندگي بشر، اجزاي هوش هيجاني و ارتباط هيجان و تفكر تصریح گردید. سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي، فرهنگي، آموزشي معرفي شده و در ادامه تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت.

و با در نظر داشتن تأثیر مهم رضايت زناشويي بر سلامت هاي جسماني افراد، به عوامل متعدد شناختي، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثرند تصریح گردید و هدف اين بود كه بررسي كند آيا ميان هوش هيجاني رضايت زناشويي ارتباط اي هست؟ كه با در نظر داشتن اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آماري مشخص گردید كه همبستگي مثبت و در حد پايين نظاره شده می باشد اما با در نظر داشتن سطح معناداري آزمون ضريب همبستگي محاسبه شده معنادار نبوده و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته می باشد.

 

فصل اول

موضوع پژوهش، كليات پژوهش

  • مقدمه
  • بيان مسأله
  • اهميت و ضرورت پژوهش
  • تعاريف عملياتي

 

 

فصل اول

مقدمه:

روانشناسان درصدد شناسايي عواملي هستند كه با بهره گیری از آنها بتوان افراد را در زندگي فردي و اجتماعي ياري داد. يكي از مباحث مورد توجه آنان، تأثیر هوش به عنوان عامل موفقيت بشر می باشد كه در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي هست.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآيندهاي شناختي و هوش عمومي بوده می باشد. ديدگاه هاي سنتي هوشبهر تصوري محدود از استعدادهاي بشر داشتند و براي هوش فرد، محدوديت قائل شده و آن را ارثي، نسبتاً ثابت و نيز قابل تغيير مي دانستند. گذشت زمان و تجربه‌هاي علمي ثابت كرد كه بسياري از افراد كه در نمرات پيشرفت تحصيلي و آزمون هاي هوش ربته بالايي را كسب مي كنند، در فراز و نشيب هاي زندگي شخصي و اجتماعي و بحرانهاي روزمره كفايت و شايستگي لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارتهاي لازم هستند. در اقدام، هوشبهر بالا تضمين كننده شخصيت اجتماعي، موفقيت و خشنودي در زندگي نيست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هوارد گاردنردر سال 1983 ، با طرح نظريه هوش چند عاملي خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملي منفرد و تغييرناپذير فراتر رفته و تصوير غني تر و گسترده تري از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردي به عنوان كليه خودشناسي و هوش بين فردي به معناي توانايي درك افراد ديگر، الگويي دقيق و واقعي براي بهره گیری ثمربخش در طول زندگي معرفي نمود.

گرچه در توصيف گاردنر از هوش فردي، شناخت احساسات مطرح گردید، اما به نظر مي رسيد كه هنوز به عواطف و هيجانات آن گونه كه متناسب با تأثیر پيچيده آنها در زندگي بشر باشد، پرداخته نشده می باشد.

جان ماير و پيتر سالووري در سال 1989، به اين سیاق كه چه چيزهايي موجب كسب موفقيت افراد در زندگي مي گردد. اصطلاح هوش هيجاني را مطرح نموده و براي اولين بار در مقالات آموزشي خود اين گونه معرفي نمودند. هوش هيجاني توانايي می باشد كه امكان درك احساسات و هيجانهاي خود و ديگران را به فرد مي دهد تا با بهره گیری از اين قابليت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدايت كند.

در سالهاي اخير اصطلاح هوش هيجاني گسترش فزاينده اي يافته، خصوصاً و زمينه كاربرد آن در تعليم و تربيت زندگي شخصي، محيط كار و تجارب، پژوهشهايي انجام شده می باشد.

پژوهش حاضر قصد دارد در ارتباط هوش هيجاني و رضايت زناشويي را مورد بررسي قرار دهد.

بيان مسأله

سالهاست روان شناسان درصدد هستند كه به اين سئوالها پاسخ بدهند كه چرا برخي از مردم نسبت به برخي ديگر از بهداشت رواني بهتر برخوردارند كه اين سئوال به سئوال ديگري مي انجامد كه چرا برخي نسبت به برخي ديگر در زندگي موفق ترند؟ چه عواملي اين تفاوت ها را رقم مي زند؟ پاسخ به اين سئوالها بر لزوم بررسي عواملي (مهارتهاي هيجاني) كه تصور مي گردد موفقيت فرد را تعيين مي كند، دخالت دارد. به سرعت روشن گردید كه كليد تعيين و پيش بيني موفقيت و كاميابي تنها هوش شناختي نيست.

شواهد حاكي از آن می باشد كه زوجها در جامعه امروزي براي برقراري و حفظ ارتباط صميمي و درك احساسات از جانب همسرشان به مشكلات فراگير و متعددي دچارند. بديهي می باشد كه كمبودهاي موجود در كفايتهاي عاطفي و هيجاني دو همسر در كنار عوامل متعدد ديگر از قبيل (عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و…) اثرات نامطلوبي بر زندگي مشترك آنها مي گذارد و به گونه منطقي هر چه نارضايتي از زندگي مشترك بيشتر باشد. احتمال ناسازگاري و جدايي افزايش مي يابد. (گلمن 1998) اين تحقيق به بررسي ارتباط بين هوش هيجاني در رضايت زناشويي مي پردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ماهيت و ضرورت پژوهش:

در زندگي مشترك، غالباً به هنگام روبرو شدن با مشكلات، احساس ناكامي، تحقير و… احساسات و هيجانات به جاي عقل و منطق بر همسران غلبه مي كند. لذا شناخت و هدايت هيجانات براي حفظ روابط زناشويي بسيار مهم  می باشد با در نظر داشتن پژوهشهاي انجام شده در خصوص روابط همسران به نظر مي رسد كه مولفه هاي هوش هيجاني مي توانند در رضايت زناشويي موثر باشند. «روابط صميمانه زوجين نياز به مهارتهاي ارتباطي دارد از قبيل توجه افراد به مسائل از ديد همسرانشان و توانايي درك همدلانه آن چیز که كه همسرشان تجربه نموده می باشد و همچنين حساس و آگاه بودن از نيازهاي او، (گاتمن و همكاران، 1976).

بديهي می باشد كه عوامل متعددي نيز مي توانند در نارضايتي زناشويي دخالت كرده و آن را تشديد نمايد. وقتي يك زوج در چرخه فزاينده انتقاد، قرار گرفتن در وضع دفاعي، خاموشي گزيدن و افكار منفي و پذيرش مكرر درماندگي هيجاني اسير شوند، اين چرخه به خودي خود منعكس كننده اين واقعيت می باشد كه در توانايي خودآگاهي، خويشتن داري همدلي و تسكين دادن به خود و به يكديگر اختلالي هست.(گلمن، 1995)

همسراني كه از خودآگاهي بالاتري برخوردارنند (خويشتن داري)و در نحوه ابزار احساسات و هيجانات خود نسبت به ديگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز بسياري از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشويي خود مي شوند.

اگرچه تأكيد بر تأثير هوش هيجاني در احساس رضايت زناشويي به معناي ناديده انگاشتن عوامل ديگري همچون مسائل بيولوژيك، اثرات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيست. اما براي سلامت ارتباطات عاطفي و هيجاني زوجها و سلامت رواني خانواده و مقابله با بسياري از مشكلات اساسي خانواده اهميت دارد.

براي مطلوب تر ساختن طریقه زندگي مشترك و پيشگيري از ناكامي و بالا بودن توانايي شخصي و اجتماعي اعضاي خانواده و كاستن از آثار طلاق در جامعه در نظر داشتن راهبردهاي اكتسابي، در جهت پرورش قابليت هاي هيجاني ضروري مي نمايد.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

  1. بررسي هوش هيجاني زوجين
  2. بررسي رضايت زناشويي
  3. بررسي ارتباط هوش هيجاني و رضايت زناشويي

فرضيه كلي پژوهش

بين رضايت زناشويي و هوش هيجاني ارتباط معني دار هست.

تعاريف عملياتي (كاربردي)

EQ (هيجان بهر): در اين پژوهش، هيجان بهر نمره اي می باشد هر شركت كننده در كل آزمون و درهر يك از مولفه هاي آزمون هوش هيجاني (بار – اون) كسب مي نمايد.

رضايت زناشويي: در اين پژوهش نمره اي می باشد كه شركت كننده از پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich كسب مي كنند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :71

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.