دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه : مدیریت و برنامه­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي

  

عنوان: 

مدیریت و برنامه­ریزی توسعه منطقه یزد

با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

  

بهار 92

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول3……………………………………………………………………………………………………………………………………………

كليات4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-1 اظهار مساله.. 5

1-2 سوال پژوهش:.. 8

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

1-4 اهداف پژوهش.. 10

1-4-1 هدف كلي اين تحقيق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و تأثیر آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد.. 10

1-4-2 اهداف اختصاصي:درراستاي دستيابي به هدف كلي فوق اهداف اختصاصي زير مد نظر قرار گيرد:   10

1-4-2-1 مشخص کردن تأثیر و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. 10

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با در نظر داشتن تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. 10

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. 10

1-5 فرضیه پژوهش.. 10

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد می باشد.. 10

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد.. 10

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد می باشد.   10

1-6 روش پژوهش.. 10

1-7 جامعه آماری.. 11

1-8 حجم نمونه.. 11

1-9 شیوه نمونه گیری.. 11

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. 11

1-11 روش تحلیل.. 12

1-12  پیشینه پژوهش.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای پژوهش.. 14

فصل دوم15…………………………………………………………………………………………………………………………………………

مبانی نظری تحقیق16……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-2-5 گردشگری انبوه. 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر.. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنايع دستي ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری):. 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار.. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم56…………………………………………………………………………………………………………………………………………

معرفی منطقه مورد مطالعه57……………………………………………………………………………………………………………………..

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت.. 58

3-4 پیشینه نام یزد.. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت.. 61

3-7 تاريخ و فرهنگ.. 62

3-8 نژاد.. 62

3-9 زبان.. 63

3-10 مذهب.. 63

3-11 آب و هوا.. 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زيلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى). 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارايى (ايكات). 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجين بافى (لبافى). 67

3-12-13 ـ جيم. 67

3-12-14 ـ سجاده. 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناويز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره. 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سراميك. 68

3-12-22 گيوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چيلانگرى). 69

3-12-24 حصير بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سريشم سازى. 70

3-12-27 شيرينى پزى. 70

3-13 معماری یزد.. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به گونه عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد :.. 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد :.. 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی :.. 80

فصل چهارم82………………………………………………………………………………………………………………………………………

یافته­های تحقیق82……………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1 تحليل توصيفي.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت. 83

4-1-1-3 تحصیلات. 83

4-1-1-4 قومیت. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده. 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت. 88

4-1-1-13 میزان رضایت. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل چهارم102……………………………………………………………………………………………………………………………………

بحث و پیشنهاد103……………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1 مقدمه.. 103

4-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها.. 104

4-2-1 آزمون فرض اول. 105

4-2-2 آزمون فرض دوم. 106

4-2-3 آزمون فرض سوم. 107

4-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ :.. 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه.. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد.. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار.. 79

جدول 4-1- دادههاي تجربي توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههاي تجربي  توریستها بر حسب جنسیت.. 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت.. 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال.. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو.. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون.. 86

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه.. 86

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد.. 87

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد   87

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد.. 88

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها.. 88

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد.. 89

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد   90

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد.. 90

جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 91

جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه.. 92

جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد   93

جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 93

جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان.. 95

جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد.. 96

جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر.. 97

جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد   98

جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد.. 98

جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد.. 100

جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101

جدول 5-1 بررزسی ارتباط بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105

جدول 5-2 بررزسی ارتباط بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106

جدول 5-3 بررزسی ارتباط بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: چارچوب نظری پژوهش.. 16

نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها.. 89

نمودار 4-2 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

نمودار  4-3 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان.. 95

نمودار 4-4 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد.. 96

نمودار 4-5 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر.. 97

نمودار 4-6 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

نمودار  4-7 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد.. 100

نمودار 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101

 

چکیده

دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر در نظر داشتن مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار می باشد. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری می باشد.هدف از اين تحقيق بيان اهميت و ضرورت برنامه­ریزی براي توسعه گردشگري در یزد مي­باشد. در این پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی بهره گیری شده می باشد در این پژوهش از روش­ تحلیل کمی بهره گیری شده می باشد.یافته­های پژوهش هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با در نظر داشتن تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد تأثیر و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. پس می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده­اند.

 

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.

 

فصل اول

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كليات


مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که طریقه تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که در نظر داشتن امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده می باشد. میراث فرهنگی و طبیعی اظهار‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری می باشد که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته می باشد.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آن چیز که که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها می باشد که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده می باشد و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز می باشد.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته اما مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده می باشد پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد مطالعه، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت می باشد که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته می باشد که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

صنعت گردشگری پيرايه هاي فرهنگي متعددي به همراه داشته می باشد. به نحوي مي­توان اين صنعت را بزرگترين صنعت تعاملي –فرهنگيموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ايران بيش از 75 سال می باشد و اولين ارگان رسمي در اين حوزه نيز با نام اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات در سال1314 زير نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسيس شده می باشد، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده می باشد.

در خصوص چيستي الگوي توسعه بومي گردشگري در ايران بايد گفت که مهمترين مولفه ماهيت­ساز چنين الگويي در نظر داشتن قابليت هاي دروني صنعت گردشگري در ايران می باشد. ارزش استراتژيكي كه گردشگري براي ايران مي تواند به ارمغان بياورد قابل مقايسه با هيچ صنعت و فناوري نيست. فقط بايد زير ساخت هاي لازم را فراهم كرد. هدف از اين تحقيق بيان اهميت و ضرورت برنامه­ریزی براي توسعه گردشگري در یزد مي­باشد. مطالعه تأثیر صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگري در ايران به خصوص شهر یزد، مي­تواند داراي اهميت زيادي باشد. تحقيق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكيد بر صنایع دستی و معماری در همين راستا تنظيم گرديده می باشد و به اميد اين كه نتايج آن مورد بهره گیری مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگري قرار گيرد.در این پژوهش ما در صدد پاسخگویی به این سوالات می باشیم. آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد می باشد؟آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد می باشد؟

2- اظهار مساله

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه می باشد. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه[1]،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت می باشد. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح بعضی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته می باشد، لیکن بهره گیری وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏گردد. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و در نظر داشتن توسعه پایدار و همه­جانبه می باشد. در این نگاه، توسعه مفهومی‌می باشد پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­گردد. پس کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به تأثیر و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درمورد محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن وقت سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف گردید«توسعه پایدار فرایند تغییری می باشد در بهره گیری از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی می باشد که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درمورد توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت می باشد. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌می باشد و بایستی موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و متناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای می باشد که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و بهره گیری از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌می باشد (Roa, 2000).

3- اهمیت و ضرورت پژوهش

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد می باشد و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال می باشد (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” می باشد كه برای بعضی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده می باشد.

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا می باشد و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یك “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده می باشد. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می گردد. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده می باشد (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه می باشد كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده می باشد.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده می باشد، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار اقدام و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه بعضی كشورها یاد می گردد، ناشی از درآمد كلان این صنعت می باشد و در بعضی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یك صنعت “مادر” دانسته و عقیده دارند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یك گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده می باشد. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و طریقه عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری می باشد.

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و عقیده دارند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت می باشد. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص بعضی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد بعضی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یك غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری گردد.

در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده می باشد، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه می باشد و کوه.

یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی نواحی گوناگون کشورمان می باشد. اهمیت این بخش از صنعت بومی‌تا آن حد می باشد که از آن بعنوان هنر ماندکار تاریخی یاد می­کنند و جایگاه جهانی ایران در این زمینه چشم­گیر می باشد. صنایع دستی ایران، امروزه، علیرغم فراز و نشیب های فراوان و حتی با در نظر داشتن بی مهری هائی كه در بعضی از دوران ها پشت سرگذاشته، توانسته می باشد در زمره باارزش ترین هنرهای كاربردی جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلكه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز تکریم و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب كند. بطوری كه بسیاری از صاحب نظران، ایران را یكی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می‌دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی‌كشورها قرار داشته باشد.

شهر یزد، بعنوان یکی از پایگاه­های اصلی معماری سنتی و صنایع دستی از سابقه تاریخی بالایی برخوردار می باشد. نوع معماری خشتی این شهر که آن را در زمره شهرهای خشتی زیبای جهان قرار داده و تنوع صنایع دستی منحصر به فرد مردمان این شهر، می­تواند این حوزه شهری را یکی از قطب­های مهم و ارزشمند گردشگری دنیا سازد. این اهمیت و ضرورت می­طلبد که در زمینه گردشگری و توسعه صنعت گردشگری، بالاخص در حوزه شهری یزد، که از پتانسیل بومی‌بالایی برخوردار می باشد، مدیریت و برنامه­ریزی صحیح و تحول­بخشی صورت گیرد.

1.development

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         [email protected]

این نوشته در جغرافیا ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.