تکه ای از متن پایان نامه :

 

در سال 2014، گروهی از محققین با مطالعه ارتباط بین ROS و آسیب DNA و میزان لقاح در مردان نابارور با علل ناشناخته که کاندید ICSI بودند به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب DNA و استرس اکسیداتیو در این افراد به میزان قابل توجهی بالا می­رود و همچنین میزان حاملگی این افراد از طریق ART کاهش می­یابد(Wright, Milne, & Leeson, 2014).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن مطالعه­ای که Sikka بر روی نمونه­ی منی مردان که با H2O2 اینکوبه شده بود، نمونه­ها را از نظر پراکسیداسیون چربی­ها، عملکرد اسپرم، حرکت، مرفولوژی و آپوپتوز مورد ارزیابی قرار داد. نتایج حاصل، افزایش پراکسیداسیون چربی­ها، کاهش عملکرد اسپرم و همچنین تغییرات مرفولوژیک مانند آپوپتوز را نشان داد(Sikka, 2001).

طی مطالعه­ای در سال 2007، جهت القاء استرس اکسیداتیو در بیضه رت­ها از دو ماده t-BHP (-tبوتيل هيدروپراکسيد)[1] و cHP (کومن هيدروپراکسيد)[2] بهره گیری کردند. پس از یافتن ميزانِ دوز کشنده LD50 در نسبت­های مختلف، هر یک از این دو ماده را به مدت دو هفته به صورت درون صفاقی تزریق کردند و به افزايش سطح ROS دربافت بيضه پی بردند. این مدل می­تواند برای یافتن تغییرات حاصل از استرس مورد مطالعه قرار گرفت و نظاره گردید که اظهار ژن مزبور و پروتئین آن در گروه آزمون کاهش معناداری یافته می باشد. این نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض آرسنیک روی اسپرماتوژنز و پارامترهای اسپرم تاثیر می­گذارد(Li, Wang, & Wang, 2012).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در سال 2008، Akimoto و همکارانش عملکرد ژن Kdm5d را در طی فرآیند اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار دادند و با واکاوی ایمونوهیستوشیمی به این نتیجه رسیدند که Kdm5d عملکرد اختصاصی مردانه در دمتیله کردن H3K4 در سلول­های زایای بیضه داشته و بدین وسیله پروتئین آن در فشرده کردن کروماتین قبل از ورود به میوز تأثیر تنظیمی دارد(Akimoto et al., 2008).

 

 

 

 

[1]Tert butyl hydroperoxide

[2]Cumen hydroperoxide

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy