تکه ای از متن پایان نامه :

دادرسی حرفی به میان آمده می باشد[1] و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده می باشد. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن بوده می باشد.

بر همین اساس لازم می باشد در آغاز بین اصول دادرسی و تشریفات دارسی تفاوت قائل شویم و در این مزینه مطالب کامل را به گونه مبسوط اظهار داریم.

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

اصول راهبردی دادرسی، اصطلاحی می باشد که نخستین بار از سوی « ژرار کورنو و ژان فوایه»[2] دو تن از حقوقدانان نامی فرانسه در کتاب آیین دادرسی مدنی آن ها بکار رفت و بعدها در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه زیر عنوان کلیات وارد عرصه حقوق موضوعه این کشور گردید (محسنی، 1385).

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388). اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند. اصول حقوقی، مفاهیم کلی، همیشگی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام حقوقی قلمداد می شوند و به خاطر این ویژگی ها فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی می باشد. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی می باشد که بین آنها سلسله مراتب هست

[1]. ماده یک قانون آیین دادرسی مقرر می دارد « آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي می باشد كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود». هر چند در ماده مرقوم، از اصول دادرسی صحبت به میان آمده می باشد، اما در اقدام در مجموعه مواد بعدی بیشتر به تشریفات دادرسی توجه شده و کم تر از اصول دادرسی بحث شده می باشد. نقییصه ای که لازم می باشد مقنن در اصلاحات بعدی به آن توجه ویژه مبذول داشته و آن را برطرف نماید.

[2] . Gerard Cornu  et  Jean Foryer

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانلود از لینک پایین صفحه