تکه ای از متن پایان نامه :

مدل DEA با هدف حداقل كردن متغير انحرافي

 

 

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كه  متغير انحرافي براي واحد صفر و  متغير انحرافي براي واحد j مي‌باشد. در اين مدل واحد تحت بررسي ( واحد صفر) وقتي كاراست كه  گردد. اگر واحد مورد ارزيابي كارا نباشد، امتياز کارایی آن برابر با    مي‌گردد. مقدار    در محدوده ( 1. 0) اندازه ناكارايي را بيان مي‌كند. هر چه  كمتر باشد. ميزان 2-3-7 اوزان مشترک

تحلیل‌پوششی‌داده‌ها يكي از روش‌های پرکاربرد درزمینه‌ی سنجش کارایی نسبي مجموعه‌ای از واحدهاي تصمیم‌گیری همگن با ورودی‌ها و خروجی‌های يكسان می باشد. اين مدل كه در سال 1978 توسط چارنز، كوپر و رودز معرفي گرديد، با تمركز بر هر يك از واحدهاي تصمیم‌گیری، اوزاني براي ورودي و خروجی‌های آن‌ها به‌صورت جداگانه محاسبه و با بهره گیری از نسبت مجموع موزون ورودی‌ها به خروجی‌ها، کارایی هر واحد را به دست مي‌آورد. يكي از مهم‌ترین سؤالات در خصوص اين روش بحث پيرامون اوزان محاسبه‌شده براي شاخص‌های ورودي و خروجي می باشد. گروهي از محققين عقیده دارند محاسبه اوزان مختلف براي شاخص‌های يكسان در مجموعه‌ای از واحدهاي تصمیم‌گیری همگن منطقي به نظر نمی‌رسد و ازاین‌رو در جستجوي مدل‌هایی براي محاسبه اوزان مشترك شاخص‌های ورودي و خروجي برآمده‌اند. اولين بار رول (1991) موضوع اوزان مشترك را موردبررسی قرار داد. به‌گونه اختصار هدف از اين تحقيقات ارائه مدل‌هایی می باشد كه از طريق آن تنها يك وزن براي هر يك از شاخص‌های ورودي و خروجي به دست آيد و نسبت به محاسبه و مقايسه کارایی واحدها بر مبنايي مشترك اقدام گردد. تحقيق در خصوص موضوع اوزان مشترك در ساليان اخير توجهات بسياري را جلب كرده و مدل‌هاي متعدد و گوناگوني با رويكردهاي مختلف در اين زمينه ارائه شده می باشد. ازجمله آخرين تحقيقات، كائو و هونگ[1] (2005) با تصریح به اينكه انعطاف‌پذیری روش DEA در تعيين اوزان مقایسه واحدهاي تصمیم‌گیری بر مبنايي مشترك را تهديد می کند، يك رويكرد توافقي براي محاسبه اوزان مشترك در چارچوب روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ارائه داده‌اند. اين روش اوزان محاسبه‌شده در مدل استاندارد را به‌عنوان اوزان ايده‌آل پذيرفته و در جستجوي بردار اوزان مشترك متغيرها به‌گونه‌ای می باشد كه از كمترين فاصله با اوزان ايده‌آل برخوردار باشد. بر اين اساس گروهي از اوزان کارایی تحت عنوان راه‌حل توافقي به دست می‌آید كه در مقايسه با ساير روش‌ها منحصربه‌فرد و بهينه پارتو می باشد.

[1]– Kao and Hung

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه