شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

تابعیت ارتباط­ای سیاسی می باشد، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می گردد و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای طرفداری دولت از فرد می باشد؛ ارتباط­ای حقوقی می باشد، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ ارتباط ای معنوی می باشد، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد.

منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته می باشد . دولتها نیز ممکن می باشد معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده می باشد : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به گونه خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق گردید.[1] مثلا شخص حقیقی تبعه ی یک کشور خاص خدمت دروه ی ضرورت و تحت پرچم خویش را زیر لوای آن کشور می­گذراند­؛ به آن دولت مالیات می پردازد و پیش روی از منافع و تامیناتی که دولت متبوعش برای اتباع خود و در جهت مصالح ایشان در نظر گرفته برخوردار و در برابر سایر دول و اتباع ایشان تحت طرفداری قرار می گیرد . بعنوان مثال ماده ی 8 قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب 1/2/92 مقرر داشته : (( هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی . . . گردد و در ایران پیدا نمود گردد و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می گردد . . . )) این اصل که در حقوق جزا به اصل بین المللی بودن مقررات جزایی معروف می باشد بنوعی از اتباع کشور طرفداری کرده و براساس آن اگر یک ایرانی مجنی علیه جرمی قرار گیرد، مجرم غیر ایرانی درصورتیکه در ایران پیدا نمود گردد البته تحت شرایطی مطابق مقررات ایران محاکمه و مجازات می گردد؛

باقی می ماند و در بسیاری موارد قوانینی که بایستی بر وی و اعمالش حکومت نمایند معلوم نخواهد بود . با این حال در سطح بین الملل اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)[2] وجود داشته و دارند ؛

بی تابعیت ماندن اشخاص در حقوق بین الملل ممکن می باشد به یکی از علت های زیر باشد :

-حکم قانون خاص : ممکن می باشد قانون یک کشور مقرر کند هرگاه از اتباع کشور کسی به قصد جلاء وطن به کشوری دیگر رفته و مدتی در آنجا سکونت نماید ، تابعیت وی سلب خواهد گردید ، حال اگر کشور محل سکونت یا اقامت به وی تابعیت خود را اعطا ننماید یا شخص مهاجر تابعیت کشور مزبور را نپذیرد بی تابعیت خواهد بود .

– سلب تابعیت بعنوان مجازات : بدین مفهوم که شخصی بعلت مجازاتی که به آن محکوم می گردد ، تابعیت خویش را از دست داده و به تابعیت کشور جدیدی در نیامده می باشد .

     دوما، هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد. کسی که بیش از یک تابعیت دارد ، وضعی غیر عادی دارد ، همانطور که شخص بی تابعیت در وضعیتی غیر عادی قرار گرفته زیرا تابعیت منشاء حقوق و تکلیف می باشد . در اینصورت از یکسو بسیار سخت و دشوار و البته بعید بنظر می رسد که شخصی بتواند تمام وظایف خود در قبال هر دو دولت

[1] – همان، ص 31 .

1-Apatride.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه