تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ابتکار طرح اثر جمعی به قانونگذار فرانسه در سال 1957 نسبت داده می گردد که به مقصود حل معضلات ناشی از فرهنگ لغات و دایره المعارف ها، آن را مطرح کرده می باشد.[1]

در قانون فرانسه معیار دیگری برای تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک پیش بینی شده می باشد :

در اثر جمعی، شخصی حقیقی یا حقوقی امور یک مجموعه فعالیت های انفرادی را به مقصود نیل به نتیجه ای مشترک به عهده می گیرد و وظیفۀ تنظیم و انتخاب هر یک از این فعالیت ها و سهم های انفرادی اشخاص مجموعه را در قالب یک اقدام گروهی (اثر جمعی) دارد. پس اثر جمعی به ابتکار و تنظیم یک شخص حقیقی یا حقوقی، و البته با فعالیت ها و اعمال تحت کنترل دو یا چند شخص شکل می گیرد و آن شخص مبتکر تأثیر موتور تهیۀ آن را به عهده داشته و به بیانی دیگر، اثر جمعی حاصل همکاری در جهت عمودی می باشد، یعنی: شخصی به عنوان کارفرما و مبتکر دستور می دهد و اشخاص تحت کنترل و ادارۀ وی اعمالی را انجام داده و اثر جمعی را محقق می کنند. در حالی که اثر مشترک نتیجۀ همکاری و همفکری افقی دو یا چند شخص به عنوان مؤلفان مشترک اثر می باشد و تمام مؤلفان و شرکاء در ساختار کلی و تنظیم اثر تأثیر داشته و با مشارکت یکدیگر اثر را تحقق بخشیده اند، و حال آن که در اثر جمعی تأثیر شرکا محدود به تهیه بخشی از اثر می باشد که وظیفه انجام آن از ناحیۀ مبتکر اثر به آنها سپرده شده و آنها نقشی در ساختار کلی اثر ندارند و شخص مبتکر ساختار کلی اثر را طرح ریزی نموده و با نظارت وی و توسط تعدادی از اشخاص اجزاء مختلف اثر شکل می گیرند.[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر این اساس و وفق ماده 2-113 قانون مالکیت فکری فرانسه[3] اثر جمعی چنین تعریف می گردد:

«اثری که با ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد می گردد که آن را چاپ، نشر و افشا می کند تحت هدایت و نام خودش، در حالی که شرکاء شخص (اشخاصی که اثر را تحت هدایت وی ایجاد کرده اند) خالقان چندی هستند که در محصول نهایی که از امتزاج و ترکیب سهم هر یک کل کار تشکیل شده، شریک هستند…. بدون اینکه امکان داشته باشد حق جداگانه ای را به هر یک از خالقان شخصی اثر نسبت دهیم.»

وفق ماده 5-113 قانون مالکیت فکری فرانسه حق کپی رایت به مبتکر اثر، اعطاء شده و اثر تحت نام وی چاپ و نشر می گردد. پس این شخص مستقیماً دارندۀ حق مؤلف می باشد و منتقل الیه حقوق نیست. این یکی از استثنائات این قاعده می باشد که: «اثر در ملکیت آفرینندۀ آن قرار می گیرد.»

ب- در صورت تجاوز به اثر، شخص مبتکر( و در صورتی که شخص حقوقی باشد، مدیر آن) مجاز به طرح دعوی تجاوز به حق مؤلف می باشد.

ب–  اثر جمعی در حقوق ایران

1- توجه قانونگذار در قوانین مصوب

در خصوص اثر مشترک، همانطور که قبلاً اظهار گردید، قانونگذار در دو قسمت از قوانین مربوط به مالکیت فکری، از اثر مشترک نام برده، اما قانونگذار از اثر جمعی، ذکری به میان نیاورده می باشد و مثل اینکهً چنین اثری را در حوزۀ مالکیت فکری به رسمیت نشناخته می باشد. حال بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که قانونگذار ایران به پیروی از بعضی قوانین خارجی و مطابق استنباط بعضی مؤلفان فرانسوی از بند 3ماده9 قانون 1957 فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار

[1] – علیرضا، محمدزاده وادقانی، پیشین، ص328.

[2] – کلمبه، کلود، پیشین، ص 69.  علیرضا، محمدزاده وادقانی، پیشین، صص327و328.

[3] – paul Goldstein, op.it, p 210

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه