دانشجو بايد بتواند

ـ ويژگيهاي ارتباط با بيماران شغلي را توضیح دهد.

ـ نحوه گرفتن تاريخچه بيماريهاي فرد، سابقه شغلي ، سابقه خانوادگي را توضیح دهد

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ـ خصوصيات نحوه گرفتن توضیح حال بيماريهاي شغلي را بيان نمايد

 • توضیح معاينات قبل از استخدام

دانشجو بايد بتواند

ـ اهميت انجام معاينات قبل از استخدام را توضیح دهد

ـ نحوه انجام معاينه فيزيكي را بيان كند.

ـ كاربرد دستگاههايي مانند فشار خون ، اتوسكوپ و گوش را بيان نمايد.

ـ نحوه نظاره ، دق ، سمع، لمس را در معاينه توضیح دهد.

 • توضیح معاينات دوره اي و اختصاصي

دانشجو بايد بتواند

ـ اهميت معاينات دوره اي را بيان نمايد.

ـ اهميت مطالعات اختصاصي را توضیح دهد.

ـ اهميت معاينات بعد از غيبت طولاني يا بيماري را توضیح دهد.

ويژگيهاي معاينات دوره اي و ارتباط آن با كار و محيط كار را بيان نمايد.

 • توضیح بيماريهاي ناشي از فلزات سنگين

دانشجو بايد بتواند

ـ اهميت فلزات سنگين در بروز بيماريهاي شغلي نمايد.

ـ انواع فلزات سنگين كه مي تواند ايجاد بيماريهاي شغلي نمايد را توضیح دهد.

ـ راههاي ورود به تأثير در اندامها و راههاي خروج فلزات سنگين مهم را در محيط كار بيان نمايد.

ـ علائم باليني كه در اعضاء و اندامهاي بدن ناشي از ورود فلزات سنگين می باشد را توضیح دهد.

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • بيماريهاي ريوي ناشي از كار و پنوموكونيوز

دانشجو بايد بتواند

ـ انواع بيماريهاي ريوي شغلي را توضیح دهد.

ـ مواد اوليه شيميايي يا بيولوژيكي كه مي تواند بيماريهاي ريوي شغلي ايجاد كند را بيان نمايد.

ـ علائم باليني ناراحتي ريوي شغلي كه گرد و غبار يا عوامل بيولوژي پيدا مي گردد را توضیح دهد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي ريوي شغلي را بيان نمايد.

 • عوارض ناشي از سر و صدا در بدن

دانشجو بايد بتواند

ـ ويژگيها و خصوصيات اصوات بيماريزا در بدن را بيان نمايد.

ـ ميزان تأثير سر و صدا در اعضاء بدن بشر از نظر جسمي و رواني را بيان نمايد.

ـ اثرات سر و صدا در گوش را بيان نمايد.

ـ راههاي پيشگيري از سر و صدا و جلوگيري از اثرات زيان بخش آن را توضیح دهد.

 • عوارض ناشي از سر و گرما در بدن

دانشجو بايد بتواند

ـ اهميت وجود سرما و يا گرما در بيماريزايي شغل را بيان نمايد.

ـ انواع بيماريهاي ناشي از گرما را توضیح دهد.

ـ انواع بيماريهاي ناشي از سرما را توضیح دهد.

ـ راههاي پيشگيري از گرما و سرما در اثرات زيان بخش آن را توضیح دهد.

 • عوارض ناشي از ارتعاش در بشر

دانشجو بايد بتواند

ـ دستگاههاي ارتعاشي كه در محيط كار زيان آور هستند را مثال بزند.

ـ اثر ارتعاش در اندامهاي مختلف را بيان نمايد.

ـ انواع بيماريهاي ناشي از ارتعاش را توضیح دهد.

ـ پيشگيري از اثرات ارتعاش را در كارگران بيان نمايد.

 • بيماريهاي ناشي از كاهش فشار

دانشجو بايد بتواند

ـ نحوه اثرات هواي فشرده و هواي رقيق شده در محيط هاي كار را بيان نمايد.

ـ بيماري ناشي از هواي فشرده در غواصان و ساير مشاغل را توضیح دهد.

ـ بيماريهاي ناشي از هواي رقيق شده را در مشاغل توضیح دهد.

ـ نحوه برخورد و پيشگيري از بيماريزايي هواي فشرده را توضیح دهد.

 • بيماريهاي پوستي ناشي از كار

دانشجو بايد بتواند

ـ خصوصيات بيماريهاي پوستي ناشي از كار را بيان نمايد.

ـ انواع بيماريهاي پوستي ناشي از كار را توضیح دهد.

ـ عوامل مهمي كه مي تواند بيماريهاي پوستي ايجاد كنند را بيان نمايد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي پوست شغلي را توضیح دهد.

 • توضیح علل بروز سرطانهاي شغلي

دانشجو بايد بتواند

ـ اهميت شغل در سرطانزائي را بيان نمايد.

ـ انواع عوامل سرطانزايي شيميايي و فيزيكي را بيان نمايد.

ـ انواع سرطانهاي شغلي را در اعضاء مختلف بدن توضیح دهد.

ـ راههاي پيشگيري از سرطانهاي شغلي را بيان نمايد.

 • علل بروز بيماريهاي عفوني در محيط كار

دانشجو بايد بتواند

ـ عوامل مهم بيولوژيك در بيماريهاي شغلي را بيان نمايد.

ـ شايعترين بيماريهاي ناشي از كار با عوامل بيولوژيك را توضیح دهد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي عفوني شغلي را توضیح دهد.

 • بيماريهاي خوني ناشي از كار

دانشجو بايد بتواند

ـ عواملي كه مي تواند در محيط بيماري خوني شغلي ايجاد كند را بيان نمايد.

ـ انواع بيماريهاي خوني شغلي را توضیح دهد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي خوني شغلي را بيان نمايد.

 • بيماريهاي كليوي و كبدي ناشي از كار

دانشجو بايد بتواند

ـ عواملي كه مي تواند در محيط كار بيماري كليوي ايجاد نمايد را بيان نمايد.

ـ عواملي كه مي تواند در محيط كار بيماري كبدي ايجاد نمايد را بيان نمايد.

ـ انواع بيماريهاي كبدي و كليوي مربوط به شغل را بيان نمايد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي كليوي و كبدي شغلي را توضیح دهد.

 • بيماريهاي استخواني و سندرم هاي شايع شغلي

دانشجو بايد بتواند

ـ عواملي كه مي تواند بيماريهاي استخواني ايجاد نمايد را بيان نمايد.

ـ انواع بيماريهاي شغلي استخواني كه در محيط كار پيدا مي گردد را بيان نمايد.

ـ سندرم هاي شايع مانند كارپال تونل را توضیح دهد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي استخواني شغلي را بيان نمايد.

 • بيماريهاي شايع چشمي ناشي از كار

دانشجو بايد بتواند

ـ انواع عوامل شايع كه مي تواند بيماريهاي چشمي شغلي ايجاد نمايد را توضیح دهد.

ـ انواع بيماريهاي چشمي شغلي را توضیح دهد.

ـ تأثير عيوب چشمي در بروز حوادث را بيان نمايد.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي چشمي شغلي را توضیح دهد.

 • بيماريهاي قلبي عروقي و گوارشي شغلي

دانشجو بايد بتواند

ـ انواع عوامل شغلي كه مي تواند بيماري قلبي عروقي ايجاد كند بيان نمايد.

ـ انواع عواملي كه مي تواند بيماري گوارشي ايجاد كند را بيان كند.

ـ انواع بيماريهاي قلبي عروقي و گوارشي را بيان كند.

ـ راههاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي و گوارشي شغلي را بيان نمايد.

روش آموزش

سخنراني در كلاس با بهره گیری از وسائل كمك آموزشي (اورهد، سلايد و Powe point) نظر به اينكه بيماريهاي ناشي از كار در صنايع مختلف تنوع و تعداد آنها در كارگاهها صنعتي زياد می باشد مدرس بايد از تجربيات عملي خود و توضیح موارد بيماري كه با آنها برخورد نموده در كلاس آموزشي مطرح و بحث نمايد و يادگيري را با ذكر موارد بيماران توضيح و اثربخشي آموزش را بيشتر نمايد. چنانچه در غالب كتاب هاي مهم درس طب كار در ابتداي بحث درس بيماريها، همان شروع بحث بصورت نمونه هايي از بيماران مثال آورده شده می باشد.

شرايط اجرا

ـ امكانات سمعي بصري كافي

ـ احداث سالن هاي قابل بهره گیری براي نمايش اسلايد و Power point

منابع اصلي درس :

1         Occupational Medicine Carl zenz P 3-13-93-167-259-453-595

1         Hunter’s Disease of occupational Donald Hunter 2000, P 315-515-530-545-577-623-654.

دیدگاهتان را بنویسید