منبع پایان نامه : دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

متمایز انتقال می یابد و بر فیلم داستانی تسلط دارد، قابل مقایسه می باشد. لذا نکته این می باشد که چه گونه «صدا» منطقاستدلالیازاویهدید یک فیلم را به ما می نمایاند.

صدا به وضوح شبیه سبک می باشد. همان چیزی که بر اساس آن، فیلـم داستانی یا غیر داستانی، به اتحاد مختلف، به تصـریف موضوع، جـریان پیرنگ یا استدلال اش می پردازد. ایده ی صدای مستند، چیزی شبـیه یک یا حتی فراتر از آن می باشد. سبک در فیلم داستانی، اکثراً ناشی از برگرداندن قصّه به یک فرم تصویری توسط کارگردان می باشد، اما ایده ی صـدای مستند، به تجـلی بصـری پیـرنگ، سبکی متمـایز از همتاهای نوشتـاریآن (فیلمنامه،نمایشنامهیابیوگرافی) میبخـشد. سبکدرفیلـممسـتند،عمـدتاً از کوشش فیلمسـاز برای برگـردانـدن دیدگاه وی درمورد ی جهان تاریخی به روابط تصویری ناشی می گردد. همچنین ناشی از درگیر شدن مستقیم کارگردان با موضوع واقعی فیلم نیز هست؛ یعنی فیلم 2-8 – 3 تغییر لحن در گفتار متن

از منظر نیکولز، ارزش مستند فیلم های غیرداستانی در این امر نهفته می باشد که آنها چگونه برای موضوعاتی که زبان نوشتــاری یا گفتــاری ما از آنها مفهوم فـراهــم می آورد، بازنمــایی سمـعی و بصـری ارائه نمایند. مستندها چنان تجربه ی دلنشینی از صداها و تصاویر تقدیم می دارند که به صـورت امری بیش از صرفا ً انتقال تأثـرات و احســاس ها در می آیند. آن ها جای کیــفیت ها و مفا هیمی را که بیـش تر دارای ذات انتـزاعی هستند، می گیرند.

نحـوه ی بهره گیری های متفاوت از زبان گفتاری و نوشتاری در سنت غـربی،منجـر به برنامه ی طبقه بندی شده ای گردید که خطوط کلی سه مقوله وسیع را ترسیم می کند:

1 شاعرانهوروایتی (قصهگوییوحالتهایبرانگیزاننده)

2) منطقی (برایمسائلیکهباروحعلمیوفلسفی پژوهشیمیشوند)

3) بلاغی (برایایجاداتفاقنظروموافقتبرسرموضوعاتموردمنازعه)

هریکازاینسهبخشبزرگزباندارایقلمروخاصودرخورخویشاست؛امامنعیهمبرایتجمعآنهاوجودندارد.(نیکولز، 1389: 9-154)

بایستی توضیح داد که در آغاز گفتار تنها به مقصود پر کردن خلاء اطلاعاتی فیلم به کار می رفت؛ حال آن کـه امروزه با در نظر داشتن تنـوع گونه ها و سبـک های فیلـم مستند، از یک سـو و پیچـیده تر شـدن ساخـت و بافـت زیبای شناسانه ی یک اثر مستند از دیگر سو، گفتار صورت های متنوعی یافته که بسته به سبک

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.