عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

بدین سان، تلاشهای سینما در جهت یکی شدن با زندگی و میـل به تجـلّی ویژگیهای سینـمایی اش، قراردادی بودن زبانی و مبارزه ی آن برای تحقق حاکمیّت هنر در حوز ه ی خویش، همگی عوامل ستیـزه و آشتی ناپذیری هستند که دایم به یکدیگر نیازمندند. احساس واقعیت، چیزی ابتدایی نیست که از راه ادراک متنی فراهم آید؛ این حس که جـزئی از یک کل هنـری پیچـیده می باشد، از طریق پیوندهای بسیار با تجـربه ی فرهنگی و هنری جامعه حاصل می آید.

بخشبزرگیازادبیات «مطالعاتفرهنگی» بهاینمسألهمیپردازدکه «صورفرهنگی»گوناگونذهنرادرچهوضعیتیقرارمیدهد؟دراینبارهاغـلباستـدلالمیشودکه درسینمـایواقـعگـرا و پستمدرنیستیوضعیتهایثابتیبرایذهن «مخاطبان» ایجادمیشود؛ درحالیکهفیلمهایمدرنیستیبهذهنیتفعالتروانعطافپذیرتریمیدانمیدهند.

برای تبیین دقیق تر و تخصصی تر مبحث واقعیت در سینما و ارتباط آن با زیبایی شناسی، تفکیک میان دو حوزه ی مدرنیسم و پست مدرنیسم امری ضروری می باشد.

«اسکاتلش»(1)اینتفاوترادرفضایپارادایمفرهنگیبابیانسهفرضیهبهصورتزیربیانمیکند:

1) فرضیهیتغییرفرهنگیکهپستمدرنیسمرابراساس«تمایززدایی»ازمدرنیسمجـدامیکند.

2) فرضیـه ی نوع فرهنـگی که مدرنیسـم را «گفتمانی» و پست مدرنیـسم را «تصویری» می داند.

3) فرضیه ی قشربندی اجتماعی که تولید کنندگان و مخاطبان این دو نوع فرهنگ رادر قشرهای در حال افول و ظهـور جست و جو می کند. (لش، 1388:35)

2) واقع گرایی زیبایی شناسی بر این پیش فرض استوار می باشد که امر زیبایی شناسی از امر نظری جداست.(همان، 14)

3) واقع گرایی زیبایی شناسی جدایی فرهنگ دنیوی از فرهنگ دینی را پیش فرض می گیرد و قراردادهای فرهنگ دنیوی را برای اشکال هنری می پذیرد؛ و پس دور شدن از برداشت های الهیاتی از واقعیت، مفروض گرفته می گردد. (همان، 5)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

محور فرهنگی پست مدرن دلالت گر می باشد، اما صرفاً به شیوه ی متفاوتی دلالت گــری می کنند. در فرهـنگمدرنیستی دلالت گری به روشی اکثراً «گفتمانی» صورت می پذیرد، در حالی که دلالت پست مدرنیستـی «بازنمودی» می باشد.


 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه