برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشکده­ی کشاورزی

رساله­ی دکتری در رشته­ی

علوم باغبانی-گرایش میوه کاری

پاسخ­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نيتريك اكسيد در شرایط شوری

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نيتريك اكسيد در شرایط شوری

 

به کوشش

 

جعفر اميري

شوری خاک یکی از جدی­ترین تهدید­های محیطی برای بقاء گیاهان محسوب می­گردد. پژوهش­ها نشان داده می باشد که بعضی از تنظیم کننده­های رشد مانند اسید سالیسیلیک و نیتریک ­اکسید، باعث ایجاد مقاومت در گیاهان نسبت به تنش­های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی و شوری می گردد. به مقصود مطالعه تاثیر نیتریک اکسید و اسید سالیسیلیک بر­کاهش اثر منفی تنش شوری در دو رقم انگور (قره شانی و تامپسون سیدلس)، پژوهشی در قالب دو آزمایش جداگانه انجام گرفت. در آزمایش اول، قلمه­های ریشه­دار شده هر دو رقم با 5 سطح شوری (شوری در محلول غذایی) 0 (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میلی­مولار کلرید سدیم و چهار سطح سدیم ­نیترو­پروسید (محلول­پاشی برگساره­ای)، 0 (شاهد)، 5/0 ،1و 5/1 میلی­مولار تیمار شدند. در آزمایش دوم، قلمه­های ریشه­دار شده هر دو رقم با همان سطوح شوری مشابه آزمایش اول و 4 سطح اسید سالیسیلیک (محلول­پاشی برگساره­ای) 0(شاهد)، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر تیمار گردیدند. در هر دو آزمایش، بعضی ویژگی­های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیو­شیمیایی در شرایط تنش شوری، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت کلرید سدیم در محلول غذایی، باعث کاهش شاخص­های رشدی، فتوسنتز و محتوای نسبی آب برگ گردید. ميزان پرولین، گلیسین بتائین و قندهای محلول با افزایش شوری، افزایش یافتند. ميزان آنزيم­های آنتی اکسیدانی تا سطح شوري 75 ميلي‌مولار، افزايش و از آن به بعد کاهش یافتند. همچنین در اثر شوری، غلظت یون­های نیترات، پتاسیم،کلسیم، منیزیم، آهن و روی، در برگ و ریشه کاهش و میزان یون­های سدیم و کلر افزايش یافتند. همچنین میزان نشت یونی غشاء یاخته­ای برگ و میزان مالون دی آلدئید به­گونه چشم­گیری با افزایش شوری افزایش و محتوای نسبی آب برگ کاهش پیدا نمود. یافته­های این پژوهش، نشان داد که در شرایط تنش شوری، کاربرد سدیم ­نیترو­پروسید (در غلظت­های 1 و 5/1 میلی­مولار)، باعث افزایش کارایی رشد، بهبود فتوسنتز، افزایش فعالیت آنزيم­های آنتی اکسیدانی و اسمولیت­های سازگار،کاهش نشت یونی و نیز کاهش جذب یون­های سدیم و کلر درهر دو رقم گردید.کاربرد اسید سالیسیلیک (درغلظت­های200 و 300 میلی­گرم در لیتر) باعث کاهش تاثیر منفی شوری بر بیشتر شاخص­های گفته شده در هر دو رقم گردید. به­گونه کلی در هر دو آزمایش، رقم قره شانی در مقایسه با رقم تامپسون سیدلس در بیشتر شاخص­ها، نسبت به شوری متحمل­تر بوده و بهره گیری از سدیم­ نیترو­پروسید (غلظت 5/1 میلی مولار) و اسید سالیسیلیک (300-200 میلی گرم در لیتر) می­تواند بعضی از اثرات منفی ناشی از تنش شوری (به­­ویژه در غلظت­های کمتر از 50 میلی مولار) را در هر دو رقم انگور تعدیل نماید.

کلمات کلیدی: انگور، تنش شوری، شاخص­های رشدی، فتوسنتز، کلروفیل، آنزيم­های آنتی اکسیدانی­، گلیسین بتائین، سدیم­نیترو­پروسید و اسید سالیسیلیک

 

 

فهرست مطالب

 

   
صفحه عنوان
   
1 فصل اول مقدمه
2 1-1- تنش شوری
3 1-2- تعریف شوری
3 1-3- اثرات شوری بر گیاهان
4 1-4- اسید سالیسیلیک
4 1-4-1- ویژگی­های شیمیایی و بیو­شیمیایی اسید سالیسیلیک
5 1-4-2- بیوسنتز اسید سالیسیلیک
6 1-5- نیتریک اکسید
7 1-5-1- ویژگی­های شیمیایی نیتریک اکسید
7 1-5-2- بیوسنتز نیتریک اکسید
7 1-5-2-1- مسیرهای آنزیمی تولید نیتریک اکسید
7 1-5-2-2- مسیر نیتریک اکسید سنتتاز
8 1-5-2-3- مسیر نیترات ردوکتاز
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید