دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازههای آبی کانال آبرسان در شرایط غیرماندگار

 

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیین کننده ای بر عملکرد هیدرولیکی کانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار می باشد . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد گردید که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند. همچنین مانند عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد کانال های آبیاری اجرای دقیق برنامه های تحویل و توزیع آب در کانال ها از طریق طراحی سازه های متعدد در طول شبکه می باشد . وظیفه تعین میزان تنظیمات سازه ها در شبکه کانال های آبیاری و عملکرد سازه بعهده سیستم کنترل می باشد. جهت مطالعه و مطالعه رفتار هیدرولیکی شبکه در مق ابل با سیستم های کنترل و سازه ها ومطالعه و ارزیابی عملکرد جریانهای غیرماندگار، یکی از موثرترین روش ها، شبیه سازی ریاضی آنهاست . با در نظر داشتن طبیعت جریان غیرماندگار، و تعامل با این سیستم ها و بهره گیری از مدل های هیدرودینامیکی اجتناب ناپذیر  می باشد . برای تحقق این امر تهیه ارتباط (دبی -اشل ) سیستم های کنترل و سازه های مربوطه به صورت تلفیقی با یک مدل هیدرودینامیکی ضروری می باشد . اگر چه مدل های مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانالها اطلاعات مناسبی را برای مدیریت جریان غیر ماندگار فراهم می نمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهره گیری از روش های مؤثر و کارآمد بهینه سازی می باشد .لذا در این پژوهش برای شبیه سازی کانال آبرسان و سازه های آن از مدل MIKE11 بهره گیری گردید.برای آزمون و ارزیابی مدل، کانال خداآفرین از شبکه خداآفرین انتخاب شده می باشد و با در نظر داشتن داده های محاسبا تی پروفیل سطح آب مدل کالیبره گردید و صحت آن مورد تأیید قرارگرفت. سپس با در نظر داشتن قابلیت مدل هیدرولیکی MIKE11، آغاز با حساسیت سنجی پارامترهای موثر در مدل درک صحیحی از رفتار جریان در شبکه بدست آمده و با شناسایی اجزای با حساسیت هیدرولیکی بیشتر پارامترهایی نظیر ضریب زبر ی مانینگ که معرف میزان افت انرژی و زبری کانال می باشد، بازه های مختلف شبکه کانال آبرسان بهصورت مستقل یا وابسته با بهره گیری از روش ها ی جدید بهینه ساز ی والگور یتم بهینه سازی Shuffled عیین گردید. نتایج بدستآمده راهکارهای مدیریتی بهرهبرداری از جریانهای غیرماندگار در کانال های آبیاری و سازه های آن مورد بحث و مطالعه قرار گرفت که در این پایان نامه ارائه شده می باشد.

مقدمه:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیدگاهتان را بنویسید