با عنوان : مطالعه سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور در این زمینه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
” M.Sc “ سميناربراي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- الكترونيك
عنوان:
بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده
مخابرات و سرويسهاي مخابراتي پيشرفته،زير ساخ تارفناوري اطلاعات وارتباطات راتشكيل مي دهند . تنوع،سرعت و كيفيت سرويسهاي مخابراتي روزبه روز افزايش چشمگيري مي يابد و به تبع آن امكانات جديد و پيشرفته دراختيار مشتركين مخابراتي قرارمي گيرد . باگسترده و پيچيده ترشدن شبكه ها وسرويس هاي مخابراتي، مديريت شبكه های مخابراتي نيز اهميت بيشتري پيدا مي كند وروش ها وابزارهائي متناسب با تحولات سريع دراين زمينه لازم می باشد تا از عهده مديريت كارآمد شبكه مخابراتي برآيد . بنابراين شبكة مديريت يكي ازاجزاي حياتي يك شبكة مخابراتي می باشد . از طريق اين شبكه اطلاعات مربوط به عملكرد اجزاء مختلف شبكه به مراكز مديريت مربوطه گزارش وفرامين مناسب براي عملكرد بهينه، به عناصر مختلف شبكه ارسال مي گردد.هدف از اين سمينار بررسي سيستم هاي مديريتي شبكه هاي مخابراتي جهان ومقايسه آن باوضعيت روز كشوراست. در فصل اول مفاهيم اوليه در مديريت شبكه ارائه شده وانواع مختلف پروتكل هاي شبكه بررسي ومقايسه مي گردد. در فصل دوم شركت هاي مخابراتي كه درزمينه توليد محصولات مديريتي فعال مي باشند، معرفي مي گردد و كاركردهاي مديريتي و امكانات هركدام بيان مي گردد .درفصل سوم وضعيت روز كشور و امكانات مديريتي موجود با كاركردهاي مربوطه ارائه مي گردد. در فصل چهارم تعدادي از استاندارهاي مهم مديريت شبكه، آورده شده ونقاط قوت وضعف هركدام تشريح مي گردد. TMN به عنوان يكي از استانداردهاي مهم كه توسط ITU-T ارائه گرديده ،مطابق توصيه نامه هاي سري M معرفي مي گردد و ساختارعملكردي، اطلاعاتي و فيزيكي آن و نحوه مبادله اطلاعات مديريتي مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل پنجم eTOM يكي ديگر از استانداردهاي مديريت شبكه معرفي مي گرددكه توسط مجمع مديريت مخابراتي (TMF) ارائه گرديده می باشد وبه عنوان چارچوب مرجع براي دسته بندي فعاليت هاي تجاري سازمان هاي مخابراتي مي باشد كه براساس TMN پايه گذاري شده می باشد. مستندات موجود مطابق توصيه نامه هاي سري M.3050.X ارائه و مباحث مربوطه مطرح مي گردد.

مقدمه
سازمان هاي مخابراتي با بكارگيري سيستم هاوابزارهاي مديريت شبكه درسطوح مديريتي مختلف، به مزايائي مانند كاهش هزينه هاي نگهداري شبكه، افزايش رضايت مشتركين، افزايش سوددهي، بهره گیری بهينه از تجهيزات شبكه، افزايش كيفيت سرويس و كاهش هزينه بهره گیری از سرويس براي مشترك دست پيدا مي كنند. باتوجه به تغييرات اخير در قوانين حاكم بر مخابرات ولزوم آماده سازي براي اجراي اصل 44 وخصوصي سازي و ايجاد بازاررقابتي، اين مزايا ازجمله عوامل تضمين كننده بقاي شركت هاي مخابراتي درصحنه رقابت خواهند بود. بنابراين حركت درجهت دستيابي به يك سيستم مديريت يكپارچه شبكه مخابراتي براي مخابرات كشور براساس استانداردهاي معتبر مديريت شبكه مخابراتي براي گسترش شبكه امري بديهي مي باشد. شبكه مخابراتي كشورمان شامل 30 شركت استاني مستقل مي باشد كه بطور ضمني زيرنظر شركت مخابرات ايران اقدام مي نمايند. در تغيير ساختار اخيردر شركت مخابرات ايران، چهار شركت مادر تخصصي، زير ساخت، ارتباطات داده (ديتا) وارتباطات سيار (موبايل ) ايجاد گرديده می باشد . شركت مادر تخصصي به سياستگذاري و استانداردسازي پرداخته وشركت ارتباطات زيرساخت كليه كارهاي فني مربوط به شبكه مخابرات و نظارت عاليه را به نيابت از شركت مادر تخصصي انجام مي دهد وهمچنين كليه وظايف و فعاليتهاي مربوط به زيرساخت شامل مراكز مايكروويو، بين شهري و بين الملل شبكه اصلي فيبر نوري،ايستگاههاي زميني ، ماهواره مخابراتي مرتبط با زير ساخت ، مراكزسوئيچ راه دور و بين الملل توسط شركت ارتباطات زيرساخت انجام مي گيرد.

شركت ارتباطات داده كليه وظايف و فعاليتهاي مربوط به امور ارتباطات داده و شركت ارتباطات سيار كليه وظايف و فعاليتهاي مربوط به امور ارتباطات سيار رابه عهده داشته و جهت تحقق طرحها و برنامه هاي مصوب شركت مادر تخصصي اقدام مي نمايند . 30 شركت استاني به همراه شركتهاي زيرساخت،ارتباطات داده وارتباطات سيار شبكه متنوع مخابراتي راتشكيل مي دهندكه تجهيزات مربوط به هركدام ازاين شبكه ها ازچندين توليد كننده داخلي و خارجي بكار گرفته شده می باشد. بعنوان مثال ، در شبكه سوئيچ بين شهري سوئيچ هائي از توليد كنندگاني مانند Neax ، Huwai ، Siemens و… وجود دارند. درشبكه هاي سوئيچ شهري نيز از تجهيزاتي از توليدكنندگان خارجي مانند Siemens ، NEC ، آلکاتل، Huwaei، وتوليدكنندگان داخلي مانند پايا، پارستل و كارا سيستم بهره گیری مي گردد. در شبكه انتقال تجهيزات SDH شركتهاي Siemens و NEC درحوزه هاي فيبرنوري وراديوئي بكارگرفته شده می باشد . درطي اين سالها، مديريت شبكه هاي مذكوربه اشكال مختلفي به انجام رسيده می باشد بعنوان مثال درشبكه سوئيچ بين شهري مدير يت متمركز و يكپارچه اي وجود نداشته و مديريت تجهيزات درسطح سوئيچ ها و توسط ترمينالهاي مديريتي محلي انجام مي گرد ي دوكاركردهاي مديريتي مانند تحليل ترافيك توسط نرم افزارهاي اختصاصي نوشته شده درهرمركز صورت گرفته ودرنهايت نيز با در نظر داشتن خروجي اين نرم افزارها، تحليل هاي Offline متمركزي صورت مي گيرد . در بخش مديريت انتقال، به همراه تجهيزات تهيه شده از هر توليد كننده ، سيستم مديريت شبكه مربوطه نيز خريداري شده می باشد.

اين سيستم هاي مديريت شبكه نيز وظيفه مديريت آن بخشي ازشبكه را كه ازتجهيزات آن توليد كننده تشكيل شده  می باشد، به عهده دارند. به دليل وسعت جغرافيائي كشور وگستردگي شبكه مخابراتي و همچنين فعاليت شركتهاي نسبتا زياد درتوسعه اين شبكه، مشكلات زيردررابطه با مديريت اين شبكه نظاره مي گردد:

1- عدم وجود ديدگاه يكپارچه درشبكه مخابراتي
2- عدم توانائي درارائه بعضي ازكاركردهاي مديريتي به خصوص دركاركردهاي سطح مديريت شبكه و سرويس ( مانند كنترل ترافيك شبكه، تحليل ترافيك متمركز و يكپارچه ، تدارك سرويس و ….. )
3- مشكل بودن بدست آوردن اطلاعات مديريتي از سيستم هاي مديريتي شبكه هاي مختلف به مقصود مديريت سرويس هاي انتها به انتهائي كه درآنها ازشبكه هاي مختلف بهره گیری مي گردد .
4- عدم امكان اعمال تغييرات سريع روي شبكه و معرفي سرويس هاي جديد
5- نياز به آموزش و بكارگيري افراد با تخصص هاي مختلف براي كاركردن با سيستم هاي مختلف مديريتي
6- عدم وجود مديريت درلايه شبكه ولايه هاي بالاتر

اين مشكلات باعث بالارفتن هزينه نگهداري و بهره برداري شبكه نسبت به درآمدحاصله وپائين آمدن كيفيت سرويس و نارضايتي مشتركين مي گردد. كه اين عوامل براي هرشركتي اگرفضاي رقابتي مستقر باشد ادامه حيات را مشكل و غيرممكن مي سازد و به مرور زمان با افزايش ناهمگوني شبكه مخابراتي وسيستم هاي مديريت شبكه مخابراتي مشكلات مذكورقوت بيشتري يافته ورفع آن مستلزم صرف هزينه وانرژي به مراتب بيشتري می باشد وباتوجه به اينكه هر روز تنوع،سرعت وكيفيت ارائه سرويس هاي مخابراتي افزايش داشته وامكانات جديددراختيارمشتركين قرارمي گيرد و شبكه ها وسرويس هاي مخابراتي پيچيده تر وگسترده ترگرديده، مديريت شبكه هاي مخابراتي نيز اهميت دو چندان پيدا مي كند وروش ها و ابزارهائي متناسب با تحولات سريع دراين زمينه لازم می باشد تا ازعهده مديريت كارآمد شبكه مخابراتي برآيد .

تعداد صفحه : 152

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید