با عنوان : مطالعه رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
مطالعه رقابت گریزي در بازارهاي برق و روشهاي کاهش آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :
مطالعه مسایل رقابت گریزي در ارایه خدماتکنترل ولتاژ و توان راکتیو تا حدودي متفاوت از مسایل بازار انرژي و بازار سایر خدمات جانبی می باشد، از آنجائیکه از نظر اقتصادي، انتقال توان راکتیو به مسافتهاي طولانی به صرفه نیست، معمولاً توان راکتیو در نزدیک محل مصرف آن تولید میشود. پس، بازارهاي آزاد توان راکتیو از نظر جغرافیایی بسیار محدود بوده و به واسطه تعداد محدود شرکت کنندگان، فرصتهاي بیشتري براي رقابت گریزي در آنها به وجود می آید. در این پژوهش پس از آشنایی با مفهوم رقابت گریزي در بازار انرژي، حراج انتقال و بازار خدمات جانبی، یک روش جدید براي تعیین پتانسیل رقابت گریزي در بازار توان راکتیو ارائه شده می باشد، این روش مبتنی بر حل یک مساله بهینه سازي غیرخطی و تعیین حداقل مقدار توان راکتیوي می باشد که براي برآوردن نیازهاي شبکه و قیود ولتاژ بایستی توسط یک منبع توان راکتیو تامین (تولید یا جذب) گردد. این شاخص در حقیقت میزان استقلال بازار از تولید توان راکتیو عرضه کنندگان مختلف را میسنجد. از نظر تئوري اگر تامین قطعی (اجباري) توان راکتیو یک عرضه کننده بزرگتر از صفر باشد، به معناي آن می باشد که این بازیگر از پتانسیل بیشتري براي مضایقه اقتصادي و اعمال قدرت بازار برخوردار می باشد. بروز یک پیشامد در سیستم قدرت ممکن می باشد موجب تقویت موقعیت رقابت گریزي بعضی بازیگران گردد و حتی ممکن می باشد موجب برآورده نشدن قیود ولتاژ شبکه گردد. شاخص پیشنهادي در شرایط عادي و در حالت وقوع پیشامدهاي مختلف بر روي سیستم استاندارد 57 شینه IEEE پیاده سازي شده می باشد. با ارائه چندین مثال حالتهاي مختلفی از بازار توان راکتیو شبیه سازي شده و رفتار بازیگران داراي پتانسیل رقابت گریزي مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. همچنین در این پژوهش چهار سناریوي مختلف براي اجراي بازار توان راکتیو و مدیریت منابع توان راکتیو در فضاي تجدیدساختاریافته پیشنهاد شده و نتایج بازار براي سناریوهاي مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. تاثیر اجراي هر سناریو بر روي پارامترهاي مختلف بازار نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. بسته به سیاستهاي مختلف بهره برداري منابع توان راکتیو هر یک از این چهار سناریو میتواند به عنوان تابع هدف بازار توان راکتیو مورد بهره گیری قرار گیرند. به غیر از سناریوي حداقل کردن هزینه خرید که نتایج آن بستگی به پیشنهاد قیمتهاي تسلیمی عرضه کنندگان دارد، نتایج بازار در سه سناریوي دیگر از پیشنهاد قیمت بازیگران مستقل می باشد و تنها به شرایط سیستم وابسته هستند.

هر یک از این سناریوها در شرایط خاص میتواند مورد بهره گیری بهره برداران سیستم قرار بگیرد. در صورتی که شبکه انتقال همواره در معرض پرشدگی خطوط قرار داشته باشد و بهره برداران در پی حداقل کردن اشغال ظرفیت خطوط به واسطه انتقال توان راکتیو و حداکثر کردن انتقال توان حقیقی باشند، سناریوي حداقل کردن میزان نیاز به تامین توان راکتیو میتواند مورد بهره گیری قرار گیرد. در شرایطی که با توجه استانداردهاي شبکه، بهره برداران در پی دستیابی به بهترین پروفیل ولتاژ باشند، میتوانند حداقل کردن تخطی ولتاژ شین ها از مقدار مطلوب را تابع هدف خود قرار دهند و درنهایت در مراحل اولیه راه اندازي بازار توان راکتیو براي ایجاد انگیزه بیشتر به مقصود جلب مشارکت بیشتر منابع توان راکتیو در کنترل ولتاژ شبکه و یا در بازارهایی که پرداختها بر اساس نرخ تنظیم شده انجام می پذیرد، حداقل کردن تمرکز بازار میتواند تابع هدف بهره برداران سیستم قرار گیرد. اختلاف هزینه اجراي بازار با هر یک از این سناریوها و هزینه بازار مبتنی بر حداقل کردن هزینه، نشان دهنده یک هزینه اضافه براي مدیریت بازار توان راکتیو میباشد که با در نظر داشتن اهمیتی که هر یکاز این سناریوها در حفظ استانداردهاي شبکه دارند، قابل توجیه می باشد. هر چهار سناریو بر روي شبکه 57 شینه استاندارد IEEE پیاده سازي شده و نتایج آنها با هم مقایسه شده می باشد. در قسمت پایانی پروژه نیز بعضی از شاخصهاي ساختاري بازار برق ایران مورد مطالعه قرار گرفته و با مقادیر استاندارد مقایسه شده می باشد.

مقدمه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از دهه هشتاد میلادي، صنعت برق دستخوش تغییرات بنیادین و سریعی شده می باشد، یکی از جنبه هاي مهم این دگرگونیها، مجاز شمردن رقابت بین تولیدکنندگان و تشکیل بازار برق بوده می باشد. به گونه ایده آل، ساختار بازار و سازوکارهاي مدیریتی آن بایستی به گونهاي طراحی شوند که حد قابل قبولی از رقابت را تضمین نمایند. اما تجربه تجدید ساختار و مقررات زدایی در صنعت برق بسیاري کشورها مؤید آن می باشد که با در نظر داشتن خصوصیات منحصر به فرد برق به عنوان یک کالا، ایجاد رقابت کامل بین بازیگران و کاهش هزینه هاي برق براي مصرف کنندگان، که از محرکهاي اصلی تشکیل بازار برق بوده می باشد، به گونه کامل و مشابه بازار سایر کالاها، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت چندان ممکن نمی باشد. به واسطه تعداد محدود عرضه کنندگان در بازارهاي برق، نیاز به سرمایه گذاریهاي کلان براي ورود به صنعت، محدودیتهاي سیستم انتقال و پرشدگی که مانع از یکپارچگی بازار میشوند و تلفات انتقال که مصرف کنندگان را از خرید انرژي الکتریکی از مناطق دوردست منصرف مینماید، مدل رقابت در بازارهاي برق، مدل رقابت ناقص می باشد. یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانیهاي فرآیند تجدید ساختار، رقابت گریزي می باشد. رقابت گریزي موجب کاهش رفاه اجتماعی، انتقال ثروت از مصرف کنندگان به تولید کنندگان و تحمیل زیان ثابت میشود. رقابت گریزي به سادگی، توانایی تغییر سودآور قیمت به بالاتر از سطح رقابتی تعریف میشود که راهکارهاي مختلفی براي اعمال آن هست و زمینه ها و علّل بروز آن نیز متنوع هستند. با در نظر داشتن پیدایش بازارهاي گوناگون در فضاي تجدید ساختار یافته، ممکن می باشد رقابت گریزي علاوه بر بازار انرژي در سایر بازارها از قبیل بازار خدمات جانبی، حراجهاي حقوق مالی انتقال و … نیز موجب ناکارآمدي بازار و اختلال در فرآیند رقابت گردد. مطالعه ارتباط بین اقدامات یک بنگاه در تمامی این بازارها و اثراتی که هر یک بر دیگري دارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این امر موجب شده می باشد که رقابت گریزي و روشهاي کاهش آن، همچنین طراحی و پیاده سازي سیستمهاي پایش و نظارت بر بازار از موضوعات اساسی و تعیین کننده در پژوهشها و مطالعات در زمینه تجدید ساختار به شمار رود.
در این پایان نامه کوشش شده می باشد ، مطالعه دقیق و جامعی پیرامون این پدیده نامطلوب در بازارهاي برق انجام پذیرد. با در نظر داشتن گستردگی عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد کوشش شده می باشد جنبه هاي مختلف و تاثیر گذار بر روي رقابت گریزي در انواع مختلف بازارهاي برق مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد.

این پژوهش را میتوان به سه بخش تقسیم نمود. بخش اول آن شامل ارائه مفاهیم و توضیحات جامع در زمینه رقابتگریزي در بازارهاي انرژي، حراجهاي حقوق مالی انتقال و بازار خدمات جانبی همچنین تأثیر واحدهاي پایش و روشهاي تعدیل و کاهش رقابت گریزي می باشد. این مطالب در فصلهاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم ارائه شده اند. بخش دوم شامل معرفی روش جدیدي براي ارزیابی پتانسیل اعمال رقابتگریزي بازیگران در بازار توان راکتیو و پیشنهادهایی در مورد نحوه مدیریت این بازار میباشد. این مطالب در فصل ششم ارائه شده می باشد. بخش انتهایی نیز شامل مطالعه موردي شاخصهاي ساختاري رقابت گریزي در یک بازار برق واقعی (بازار برق ایران) می باشد که مطالب آن در فصل نهم آورده شده می باشد.

تعداد صفحه : 292

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید