با عنوان : بررسي رژيم جريان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاري و فرسايش آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
عنوان :
بررسي رژيم جريان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاري و فرسايش آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

براساس گزارشات سازمان ملل از كل آب موجود در نقاط مختلف جهان فقط هفت هزارم درصد آن به سادگي در دسترس بشر ها می باشد. اين در حالي می باشد كه بسياري از مردم، دنيا را مانند يك كره آب تصور م يكنند، زيرا حدود 70% آن را آب پوشانده می باشد. واقعيت اين می باشد كه 97/5% از آب هاي كره زمين شور و فقط 2/5 درصد آن را آب شيرين تشكيل مي دهد. همچنين، حدود 70% از اين آب شيرين به صورت يخ در ارتفاعات ، قطب ها و گرينلند متمركز می باشد. قسمت اعظم باقيمانده اين آب نيز در قسم تهاي عميق زمين قرار دارد كه در حال حاضر بهره گیری از آنها مقرون به صرفه نمي باشد. با در نظر داشتن اطلاعات موجود ، كمتر از يك درصد آب شيرين زمين بصورت چشمه، رودخانه و منابع زيرزميني با هزينه مناسب قابل دسترس مي باشد كه تأمين اين منابع از طريق فرآيند بارش در سيكل هيدرولوژيكي صورت ميگيرد.

رشد روزافزون جمعيت و همچنين پيشرفت تكنولوژي عاملي در كمبود و آلودگي آب در جهان م يباشد و باعث گرديده كه حدود يك سوم از جمعيت جهان با نگراني هاي حاصل از بحران ك مآبي و آلودگي آن زندگي كنند. اين بحران منجر به ركود اقتصادي در بسياري از مناطق جهان شده می باشد. امروزه گسترش حوز ههاي صنعتي و كشاورزي و همچنين رشد روزافزون جمعيت در شهرها، نگهداري و حفاظت از منابع موجود و محدود آب هاي سطحي و زيرزميني را الزامي و امري اساسي و اجتناب ناپذير مي نمايد. اگر به مسائل فوق، گرم شدن تدريجي هوا در كره زمين كه نهايتاً منجر به كمبود بارندگي در نقاط خشك و نيمه خشك مي گردد را بيافزائيم، درمي يابيم كه ايجاد طرحهاي جديد جهت استحصال و نگهداري آب هاي موجود امري حياتي و مهم می باشد.

فصل اول

جريان پايدار در رودخانه ها

مقدمه

مقدمه
جريان پايدار به شرايط جرياني تصریح دارد كه با زمان تغيير نمي كند. جريان هاي پايدار مي توانند همچنين، يكنواخت باشند زماني كه شرايط با فاصله تغيير نم يكند، يا غير يكنواخت اباشد زماني كه شرايط جريان با فاصله و مكان تغيير مي كند. جريان پايدار در رودخانه ها (فصل 1.1). شامل توصيفي از هندسه هيدروليكي در يك ايستگاه م يشود كه با توصيفي از جريان پايدار- يكنواخت و مقاومت در برابر جريان، پي گرفته مي گردد. جريانات پايدار- غيريكنواخت شامل آناليزي از معادلات مومنتوم می باشد كه با جريان متغير سريع و جريان متغير تدريجي دنبال شده می باشد. انتقال رسوب در رودخانه ها شامل توصيف ساد هاي براي انتقال رسوب در جريان پايدار- يكنواخت، به همراه محاسبات آبرفت گذاري و فرسايش در دسترس يهاي رودخانه مي باشد.

1-1- جریان پایدار رودخانه

شبكه هاي زهكشي توسط ژئومورفولوژسي تها (كساني كه شكل و ساختار زمين را مطالعه مي كنند) و توپولوژسيت ها (مكان شناس ها) مورد مطالعه قرار گرفته بودند. عموماً توپولوژسيت از نقطه نظر رتب هبندي و مرتبه رياضياتي در ميان sub watershed ها (زير مناطقي كه آب رودخانه را تقسيم م يكنند) به تحقيق پرداخته و هيچ مراجعه مشخصي به هويت هاي فيزيكي ندارند. نتايج چندين سال از مطالعات تجربي روي «امكان فرسايش ناشي از بارندگي» در دانشگاه Colorado، توسط schumm و همكاران (1987) مورد کوشش واقع گردید تا مورفولوژي حوضه و با رسوب را بهم مرتبط سازد. اگر چه بدليل نوسانات آب و هوايي و تغييرات بهره وري از زمين، تغيير پذيري قابل ملاحظه اي براي بار رسوب فرض شده می باشد، اما آزمايشات نشان مي دهند كه بار رسوب تحت شرايط بارندگي پايدار شديداً متغير می باشد. پاسخ مبهم و پيچيده ارزيابي شبكه كانال، به نظر م يرسد با كاهش نمايي در بار رسوب ، با پيشروي شبكه كانال، قابل توصيف باشد.

رودخانه ها، پست ترين نقاط را در طول پروفيل هاي توپوگرافي watershed دنبال مي كنند. با استثناهاي بسيار زياد در مناطق خشك، پايين ترين نقطه يك watershed در خروجی رودخانه قرار گرفته می باشد. یک نقشه watershed معمولاً ناحيه هيدروگرافي، شبكه زهكشي همراه با درياچه ها، مخازن و شايد همچنين، ايستگا ههاي اندازه گيري، استان ها، ايالات، و / يا كشورها را نشان مي دهد. شبكه زهكشي يك watershed، بر افزايش غير پيوسته سطح زهكشي و دبي در محل تلاقي رودخانه، تصریح دارد. بجز براي تسخير رودخانه و تغييرات
مصنوعي همچون انحراف مسيرهاي آب كوهستان، شبكه زهكشي كانا لهاي طبيعي به گونه مشخصي، با زمان تغيير نمي كنند.

تعداد صفحه : 133

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

***

—-

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید