با عنوان : تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با بهره گیری از شبكه عصبي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
عنوان :
تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با بهره گیری از شبكه عصبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
جت هاي ريزشي در اثر عبور آب روي سازه هاي هيدروليكي (سازه هايي زیرا سرريز وكالورت) به وجودمي آيند. محل برخورد جت با بستر به يك كاهنده انرژي جريان تبديل شده و حفره آبشستگي شكل مي گيرد. اين پديده باعث ناپايداري كل يا قسمتي از سازه مي گردد. فرآيند آبشستگي در خروجي كالورت به عوامل متعددي زیرا جنس خاك، دبي، شعاع هيدروليكي، ارتفاع ريزش، عمق پاياب، شيب كالورت و مهمتر از همه زمان وابسته می باشد. از اين رو سعي گردید از ارتباط اي بهره گیری گردد كه اثر توأم پارامترهاي فوق را نشان دهد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هر چند تحقيقات بسياري در خصوص تأثیر پارامتر زمان در فرايند تشكيل حفره آبشستگي صورت گرفته، ولي در خصوص چگونگي تأثير آن و اينكه تا چه حد در اين فرايند مؤثر می باشد، تا كنون نتايج قابل توجهي حاصل نشده می باشد. در اين تحقيق پارامترهاي موثر بر ابعاد حفره آبشستگي در دو بخش كلي بررسي شده و جهت برآورد شبكه عصبي مناسبي براي ايجاد ارتباط غير خطي كه ابعاد آبشستگي را بر اساس پارامترهاي مختلف هيدروليكي ارائه شده می باشد. براي ايجاد ارتباط مناسب و طراحي شبكه عصبي از روش FF با الگوريتم آموزش BP بهره گیری شده می باشد. بخش اول ، پارامترها به صورت بعد دار و بي بعد در شبكه عصبي در محيط MATLAB مدل شده می باشد. در حالت بي بعد روابط ارائه شده توسط شبكه عصبي با روابط مدل رگرسيوني بدست آمده، مقايسه گرديد. در بخش بعدي روابط در دو حالت خاص (پارامترهاي ارتباط DOT و ارتباط اصلاحي DOT توسط مهدوي زاده) ارئه گرديد.

نتايج نشان مي دهد كه ارتباط مناسبي بين شبكه ترسيم شده و اطلاعات آزمايشگاهي برآورد شده وجود داشته و شبكه ارائه شده با تعداد نرونهاي بالاتر در لايه پنهان در مرحله آموزش داراي دقتي در حدود 8-10 مي باشد . مدلهاي بي بعد داراي دقت بالاتري نسبت به مدل بعد دار هستند. همچنين مقايسه اي كه بين روابط مدل شده با شبكه عصبي و روابط مدل شده با رگرسيون غير خطي صورت گرفت، ديده گردید كه شبكه عصبي از دقت قابل ملاحظه اي نسبت به مدل هاي تجربي رايج برخوردار می باشد. همچنين مقايسه اي بين پارامترهاي ارتباط DOT و DOT اصلاح شده توسط مهدوي زاده صورت گرفت كه به مراتب دقت در پارامترهاي اصلاح شده بيشتر می باشد. به گونه كلي، بين تمام حالتهاي مدل شده در شبكه عصبي، DOT اصلاحي داراي خطاي كمتر و درجه همبستگي بيشتري می باشد.

در ادامه به بررسي اهميت هر كدام از پارامترهاي ورودي پرداخته گردید. با حذف هر كدام از پارامترهاي ورودي اثر هر كدام بر ابعاد حفره آبشستگي بررسي شده و در نهايت ارتباط بدست آمده توسط شبكه عصبي ارائه گرديده می باشد.

مقدمه

آبشستگي هرچند سابقه طولاني در علم هيدروليك دارد ولي به علت دامنه وسيع متغيرها و گستردگي پارامتر هاي موثر بر آن و شرايط گوناگون كه در اين پديده هست ، تا كنون ارتباط دقيقي كه بتواند تخمين مناسبي از ابعاد حفره آبشستگي بدهد در دسترس نمي باشد ومطالعه در اين مورد همچنان مورد توجه محققين اين علم می باشد.

پيش بيني ابعاد حفره آبشستگي پائين دست سازه هاي كنترل يكي از مهمترين و مشكل ترين مراحل در طراحي فونداسيون اين سازه ها می باشد. طراحي بايستي با در نظر داشتن ابعاد حفره ايجاد شده بصورتي باشد كه احتمال شكست و واژگوني سازه حداقل گردد.

جريان خروجي از سازه هاي هيدروليكي اغلب به صورت جت مي باشد كه ممكن می باشد در رودخانه ها و اطراف سازه هاي آنها به تغييرات زياد پيرامون آنها منجر گردد و خسارت سازه اي و زيست محيطي قابل توجهي به همراه داشته باشد. اگر چه مطالعات متعددي در زمينه آبشستگي ناشي از جت ها انجام شده می باشد و جتهاي مختلف از قبيل جتهاي افقي، عمودي و پرتابي مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته می باشد ليكن در هيچ كدام از موارد فوق روابط جامعي براي بررسي رفتار و خصوصيات كامل حفره آبشستگي ارائه نگرديده می باشد و بررسي كاملتر پارامترهاي موثر بر اين پديده مستلزم ادامه مطالعات می باشد.

شبكه هاي عصبي مصنوعي كه امروزه در كاربردهاي فراواني ارزش والاي خود را نشان داده اند، براساس مدل بيولوژيكي مغز بشر به وجودآمده اند كه ضمن اجراي فرآيند آموزش، قادرند كه قوانين و روابط دروني بين داده هاي تجربي را كشف كرده و در موقعيتهاي ديگر تعميم دهند و لذا در اين تحقيق ، ضمن بهره گیری از روشهاي متداول در هيدروليك از شبكه هاي عصبي مصنوعي نيز براي تحليل اطلاعات موجود بهره گیری شده و صحت شبكه هاي تدوين شده با اتكا به شاخص هاي آماري موجود متداول سنجيده شده می باشد.

مطالعات انجام شده در تحقيق در قالب شش فصل آورده شده می باشد كه به صورت اجمالي در زير به آن تصریح شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: اين فصل شامل مقدمه و هدف از تحقيق حاضر مي باشد و اطلاعات كلي را در مورد پايان نامه بيان مي كند.

فصل دوم: اين فصل مروري بر مطالعات انجام شده مي باشد كه به بررسي پارامترهاي مؤثر در فرآيند تشكيل حفره آبشستگي در پائين دست جت ريزشي بر اساس تحقيقات انجام شده پرداخته شده می باشد.

فصل سوم: در اين فصل مباني اساسي شبكه عصبي بيان شده و به نحوه مدل كردن شبكه عصبي در محيط MATLAB پرداخته شده می باشد.

فصل چهارم: در اين فصل به نحوه مطالعات آزمايشگاهي كه اطلاعات آن مورد بهره گیری قرار گرفته پرداخته شده و همچنين فرمولهاي تجربي و تحقيقات آزمايشگاهي كه در اين تحقيق بهره گیری شده ، ارائه گرديده می باشد.

فصل پنجم: در اين فصل به بررسي شبكه عصبي مصنوعي و كابرد آن در پيش بيني حفره آبشستگي ناشي از جت هاي ريزشي و تجزيه و تحليل نتايج ناشي از آن پرداخته شده و همچنين روابط بدست آمده از شبكه عصبي ارئه گرديده می باشد.

فصل ششم: در اين فصل به اختصار نتايج نهايي حاصل از انجام اين تحقيق مطالعه انجام شده بيان شده و پيشنهاداتي در اين زمينه در جهت ادامه كار ارائه شده می باشد.

تعداد صفحه : 159

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید