با عنوان : شبیه سازی شبکه ای به مقصود تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی  طراحی فرآیند
عنوان:
شبیه سازي شبکه اي به مقصود تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مکانیسم هاي مهم بازیافت نفت بوسیله مدلسازي شبکه اي که شامل شبکه اي از حفره ها و دهانه هاي متصل به هم میباشد، .مورد مطالعه قرار گرفت. زیرا انجام مطالعات لازم و کافی براي الگوهاي مختلف محیط هاي مختلف به مقصود تعیین خواص ماکروسکوپیک امکان پذیر نمیباشد، پس نیاز به مطالعه و طراحی یک پیشگوي قوي امري بدیهی می باشد. مدلسازي شبکه اي یک ابزاري قدرتمند براي تخمین و پیش بینی خواص میانگین جریان چند فازي مثل نفوذپذیري نسبی، فشار موئینگی و مقدار بازیافت نفت می باشد و فضاي محیط متخلخل بوسیله یک شبکه معادل از حفره ها و دهانه هاي متصل به هم نمایش داده میشود.

در پژوهش حاضر انواع جابجایی هاي مختلف در مقیاس حفره (تخلیه، آشام و جریان در لایۀ فیلم) در یک مکانیسم ریزش ثقلی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنها ارایه شده می باشد. به مقصود تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها از روش تحلیل تصویر براي یک الگوي رایج محیط متخلخل بهره گیری گردید و سپس یک مدل شبیه ساز شبکه اي طراحی شده و براي مطالعه مکانیسم ریزش ثقلی به کار برده گردید. براي اثبات صحت عملکرد شبیه ساز مدل شبکه اي از روش تحلیل حساسیت بهره گیری گردید. به همین مقصود تاثیر تغییر پارامترهاي مختلف (اندازه حفره و دهانه، دانسیته نفت، گرانروي نفت، کششبین سطحی نفت  گاز و عدد هماهنگی) بر روي نتایج مکانیسم ریزش ثقلی مطالعه و نمودارهاي نفوذپذیري نسبی و فشار موئینگی توسط شبیه ساز مدل شبکه اي بدست آمده و تشریح شدند.

مقدمه:

اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپري میکنند و نیاز به مطالعه دقیق و علمی روشهاي بازیافت نفت در کشورهاي نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سازي مخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به طوریکه سالانه تعداد قابل توجهی سمینار علمی براي یافته هاي دانشمندان در خصوص شبیه سازي مخزن برگزار میشود. تا کنون روشهاي زیادي براي شبیه سازي مخازن نفتی پیشنهاد و ارایه شده می باشد اما در سالهاي اخیر روش شبیه سازي شبکه اي در مقیاس حفره سنگ مخزن نفتی از اهمیت خاصی برخوردار شده می باشد. شبیه سازي شبکه اي ابزاري قوي براي پیش بینی خواص ماکروسکوپیک مانند نفوذپذیري نسبی، مقدار نفت باقیمانده و فشار موئینگی می باشد. فصل اول این پژوهش، شامل مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مهمترین مکانیسمهاي بازیافت نفت از مخازن نفتی میباشد. فصل دوم به مطالعه انواع جابجایی در مقیاس حفره و نیز مطالعه آرایشهاي مختلف سیال به صورت دو فازي و سه فازي در یک سطح معین و مطالعات کتابخانه اي در این زمینه شده می باشد. در فصل سوم به نحوه تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها بر اساس یک الگوي محیط متخلخل رایج اختصاص یافته می باشد. فصل چهارم به طراحی مدل شبکه اي و محاسبات مربوط به نفوذپذیري هاي مطلق و نسبی، فشار موئینگی و اشباع پرداخته شده و روندنماي برنامه نویسی ارائه شده می باشد. در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه ساز شبکه اي ارائه شده می باشد. سرانجام فصل ششم به بحث و نتیجه گیري و پیشنهاد براي ادامه کار در آینده در این زمینه اختصاص یافته می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه اي بر مکانیسم بازیافت اولیه نفت

خصوصیات هر مخزن شامل ترکیبی از ژئومتري و خواص سازند و خصوصیات سیال و مکانیسم رانش اولیه مخصوص و منحصر به فرد خود میباشد. اگر چه نمیتوان دو مخزن با شرایط و خصوصیات هم عرض پیدا و با یکدیگر مقایسه نمود، اما میتوان آنها را بر اساس نوع مکانیسم رانش اولیه دسته بندي نمود. بدیهی می باشد که هر مکانیسم رانش درمورد مشخصات زیر داراي عملکرد خاص خود میباشد:

1- ضریب بازیافت نهایی

2- میزان افت فشار

3- نسبت گاز به نفت

4- مقدار آب تولید شده

بازیافت نفت بوسیله هر نوع مکانیسم رانش طبیعی بازیافت اولیه (Primary Recovery) نامیده می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1) مکانیسم هاي بازیافت اولیه

براي فهم بهتر رفتار مخزن در گذشته و حال و پیش بینی رفتار آن در آینده، داشتن دانش کافی و اطلاعات مفید از مکانیسم رانشی که رفتار سیالات در داخل مخزن را کنترل می ‌کند، امري ضروري می باشد.

عملکرد کلی مخازن نفتی تا درجه زیادي به ماهیت و مقدار انرژي و نیز مکانیسم رانش اولیۀ موجود براي هدایت نفت به سمت چاه هاي تولید بستگی دارد. اساسا شش مورد مکانیسم رانش اولیه که انرژي طبیعی مورد نیاز براي تولید نفت با مکانیسم بازیافت اولیه را تامین میکنند به صورت ذیل دسته بندي میشوند:

1- مکانیسم رانش انبساطی مایع و سازند

2- مکانیسم تخلیه

3- مکانیسم رانش بوسیله کلاهک گازي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- مکانیسم رانش بوسیله آب

5- مکانیسم ریزش ثقلی

6- ترکیبی از مکانیسم هاي فوق

در پژوهش حاضر مکانیسم ریزش ثقلی بعنوان مکانیسم رانشی حاکم بر تولید نفت مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد.

تعداد صفحه : 102

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید