دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل ونقل

عنوان:

انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

 

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها و موانع توسعه اقتصادی به ویژه در کشوره
های در حال توسعه می باشد . بحث کمبود سرمایه و منابع مالی به ویژه از اواسط قرن بیستم از سوی
رهبران کشورهای در حال توسعه در مجامع بین المللی طرح شده و با وجود تشک یل نهادهای پولی
جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که علی الظاهر بایستی تأثیر مهمی در تامین
مالی طرح های اقتصادی اعمال کنند . هنوز جریان بین المللی سرمایه به اقتصاد کشورهای در حال
توسعه باکندی رو به رو می باشد.
از آنجا که بازار سرمایه در کشورهای رو به رشد از ابزارهای مناسب تامین مالی نیز برخوردار
نیست. مشکل کمبود سرمایه یا به عبارت بهتر کمبود سرمایه گذاری اقتصادی در این کشورها ابعاد
وسیع تری پیدا کرده می باشد.

پس به روش های مختلف بایستی نسبت به جذب منابع مالی و بهره گیری صحیح آن در پروژه های
مختلف به ویژه پروژه های سنگین از لحاظ مالی اقدام نمود و آنها با روش های علمی مود مقایسه قرار
داده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.
در این سمینار علاوه بر برشمردن نحوه تامین مالی پروژه های حمل و نقلی، ارزیابی اقتصادی آنها
نیز مورد توجه قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه:

کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسبی برخوردار می باشد و می
بایست علاوه بر کوشش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متکی باشند . این
منابع که سرچشمه گرفته از پس انداز ملی می باشد بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و
تجهیز باز ار سرمایه تامین گردد تا بتواند در پیشبرد اهداف و آرمان های اقتصادی که همانا دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد موثر واقع گردد . در این پژوهش به بحث تامین مال ی و روش های
علمی آن خواهیم پرداخت.
تامین مالی عبارت می باشد از جمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگ ون مورد نیاز تولید کالا یا ارائه
خدمت. به بیانی دیگر تامین مالی تامین سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در طرح های

اقتصادی می باشد . خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یا به صورت سرمایه انباشت شده در
کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای (به عبارت بهتر دانش فنی و فن آوری انباشته در کالاهای سرمایه
ای).

در اجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده نحوه تامین مالی می باشد که چنانچه سرمایه گذار خود
از منابع مالی کافی برخوردار باشد در این زمینه مشکلی بروز نمی کند . اما اگر وجوه مورد نیاز سرمایه
گذاری به تمامی در اختیار سرمایه گذار (اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) نباشد راه های
تامین مالی یا شیوه های تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد.

اصولاً در اقتصاد نخستین و مهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری
می باشد. این تبدیل ممکن می باشد از سوی دولت یا بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) صورت
بگیرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در حدی قابل توجه قرار گیرد مشکلیبه عنوان کمبود منابع سرمایه گذاری در اقتصاد بروز نمی کند اما زمانی که میل به مصرف در مصرف
کنندگان (اعم از خصوصی یا دولتی ) در حدی بالا باشد که همواره منابع ناچیزی برای پس انداز و
تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای کمبود منابع سرمایه گذاری بروز می کند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه مانند ایران به لحاظ عرضه کل رشد جمعیت و فشار تقاضا
برای ابتیاع کالاها و خدمات مصرفی و … همواره سطح پس اندا ز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمایه گذاران همواره با کمبود منابع برای سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی مواجه می باشند . اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش

دیدگاهتان را بنویسید