دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان:

مطالعه رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی و مقایسه آنها

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله با عنوان «طراحی به روش عملکرد لرزه ای»، تحلیل بارافزون (Pushover) را به صورت یک روش عمودی، ساده و کاربردی در مقایسه با تحلیل های پیچیده دینامیکی غیرخطی، جهت برآورد لرزه ای ساختمان ها مبدل نموده می باشد.

در این پژوهش مطالعه گسترده ای بر روی شکل های توزیع بار آیین نامه 2800 ایران، توزیع طیفی و توزیع های FEMMA-273 و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام گرفته می باشد. به این مقصود 15 مدل قاب خمشی بتنی با تعداد 8 و 9 و 10 طبقه که بر مبنای آیین نامه 2800 ایران و ACI طراحی شده اند، تحت اثر شکل های توزیع بار مذکور و روش بارافزون، تحلیل گردیده اند. در ادامه، شتابنگاشتهای سه زلزله طبس، منجیل و السنترو انتخاب شده و سپس به کمک برنامه SAP2000 تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی بر روی مدل ها و براساس شتابنگاشتهای مقیاس شده صورت پذیرفته می باشد. در نتیجه بازتاب های مختلف تحلیل ها شامل توزیع ماکزیمم برش طبقات، توزیع ماکزیمم تغییر مکان طبقات و شکل توزیع مفاصل پلاستیک در مدل ها و… به دست آمده و بازتابهای مورد نظر با نتایج حاصل از تحلیل های بارافزون مقایسه گردیده اند. به این ترتیب اشکال توزیع بار مناسب بازگو شده و همچنین محدوده قابل اطمینان پاسخ ها و پیشنهاداتی جهت بهبود نتایج روش بارافزون ارائه گردیده می باشد. مطالعه های انجام شده نشان داده که بر طبق روش مقیاس شتابنگاشت آیین نامه 2800 ایران مقادیر ضریب مقیاس به دست آمده برای ساختمان های متوسط جواب های قابل قبولی را به دست می دهند.

مقایسه بین پریودهای محاسبه شده برای مدل های مفروض توسط روابط آیین نامه و نیز برنامه های کامپیوتری نشان می دهد که در مدل های با ارتفاع متوسط اختلاف چندانی بین دو روش ذکر گردیده وجود ندارد.

مقدمه:

در این پژوهش به مطالعه تحلیل بارافزون (Pushover) بر روی ساختمان های با قاب خمشی بتنی با ارتفاع متوسط پرداخته می گردد. تحلیل بار افزون روشی ساده و کاربردی می باشد که در آن به اعضای سازه ای اجازه تغییر شکل های غیرخطی داده می گردد و از آن می توان جهت برآورد پاسخ های لرزه ای سازه بهره گیری نمود.

اساس این روش بر مبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه تحت اثر بارهای جانبی افزایش یابنده می باشد و مهمترین نتیجه این تحلیل، تعیین منحنی بار – تغییر مکان یا منحنی ظرفیت سازه می باشد.

این تحلیل از آن جهت مهم می باشد که روش تحلیل استاتیکی غیر خطی با وجود سهولت بهره گیری و سرعت عملیات قادر می باشد رفتار لرزه ای سازه را در مقایسه با تحلیل های پیچیده دینامیکی غیرخطی برآورد نماید. پس از آن می توان به عنوان وسیله ای برای طراحی لرزه ای ساختمان ها بهره گیری نمود. این مطلب اساس روش های جدید طرح لرزه ای ساختمان ها به روش عملکردی را تشکیل می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با این اوصاف کوشش های گسترده ای در دنیا جهت بهبود هرچه بیشتر کارایی این روش صورت گرفته و کماکان تحقیقات وسیعی به این مقصود در حال انجام می باشد.

یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه تحلیل بارافزون مطرح می باشد انتخاب شکل توزیع بار جانبی مناسب می باشد زیرا که این عامل تأثیر بسزایی بر روی نتایج تحلیل بار افزون می گذارد به عنوان مثال با افزایش تعداد طبقات ساختمان (افزایش مودهای ارتعاش دینامیکی سازه) یا با وجود حالات نامنظمی در پلان یا در ارتفاع، نتایج به دست آمده می تواند غیرواقع بینانه یا گمراه کننده باشد.

در این پژوهش کوشش می گردد که آخرین دستاوردهای به اقدام آمده در خصوص چگونگی بکارگیری فرضیات مناسب در این تحلیل اظهار شده و با مطالعه شکل های توزیع بار مختلف و مقایسه نتایج تحلیل های بارافزون براساس آنها، با نتایج به دست آمده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی، شکل یا اشکال توزیع بار مناسب بازگو گردد و همچنین محدوده قابل اطمینان پاسخ ها و پیشنهاداتی جهت بهبود نتایج ارائه گردد.

با این مقدمه فصول مختلف این پژوهش به صورت ذیل خواهند بود:

فصل اول: کلیات و مفاهیم اساسی؛ که شامل هدف و پیشینه تحلیل بارافزون، مواد لازم جهت انجام تحلیل، روش جدید طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله، مزایای این روش و تأثیر تحلیل بارافزون در آن و محدودیت های تحلیل بارافزون می باشد و همچنین اهداف پژوهش و تعریف مسئله را در برمی گیرد.

فصل دوم: معرفی روش طراحی براساس عملکرد سازه ها؛ روش جدید طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله که در آن به معرفی سطوح عملکرد ساختمان، طیف طرح استاندارد، اهداف عملکردی ساختمان، تعاریف بهسازی، و مزایای روش طراحی براساس عملکرد سازه ها پرداخته خواهد گردید.

فصل سوم: معرفی شتابنگاشتها؛ که در آن شتابنگاشتهای انتخابی جهت تحلیل های دینامیکی غیرخطی بازگو شده و چگونگی مقیاس کردن آنها بر مبنای ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران اظهار می گردد. همچنین مطالعه اجمالی برروی شتابنگاشتها و نتایج مقیاس کردن آنها انجام می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید