دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان :

مطالعه سرمایه گذاری در بنادر به مقصود طراحی جامع ظرفیت

 

چکیده

تجربیان مختلف در زمینه هایی مانند : افزایش قیمت خدمات بندری ، تقاضای کم

بهره گیری از بندر و سود نامطمئن در این زمینه و هم چنین این موضوع که بندر در

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

حقیقت در فعالیت های تجاری شرکت می کند لزوم مشارکت دولتها را در سرمایه

گذاری توسعه بندر مورد توجه قرار می دهد سپس این سوال مطرح می باشد که با این

وجود آیا یک بندر می توان بدون اتکا به بودجه دولت سرمایه لازم برای توسعه خود

را از طریق خود اتکایی  فراهم کند .

نگاه مفهومی این پژوهش طرفداری از برنامه ریزی استراتژیک یک بندر به عنوان یک گره

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در شبکه حمل و نقل می باشد که به وسیله رقابت مشخص می گردد .تئوری حاضر

در این مفهوم  با توسعه متدولوژی  برای ظرفیت بندر که در آن مدلسازی و کاربرد

دیدگاهتان را بنویسید