دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه هیدرولیکی

عنوان :

مطالعه عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی

 

چکیده

یکی از مهمترین  پارامتر ها در طراحی سد های خاکی و سنگریزه ای تعیین شیب های

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دو طرف سد خاکی می باشد زیرا که حتی اندکی هم خطا در تعیین شیب باعث ناپایداری

یا تحمیل هزینه سنگین در اجرا می گردد . در سمینار حاضر آغاز خرابی های سد های خاکی

مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه انواع آزمایشات جهت تعیین پارامتر های مقاومت برشی

خاک در حالات مختلف و بهره برداری  سد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و به دنبال آن انواع

واکاوی های پایداری شیب ها و نحوه توزیع فشار آب حفره ای در حالات مختلف بحث گردید ه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

می باشد .

همچنین رفتار شیب ها و روش های تحلیل موجود در خصوص رفتار شیب های سد خاکی

در زمان وقوع زلزله ها مورد بحث قرار گرفته و در پایان هم توصیه های طراحی و ضرایب

دیدگاهتان را بنویسید