دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان:

تحلیل، ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده:

بروز خرابی در روسازی یکی معضلات اصلی در کاهش عمر مفید و سرویس دهی آن می باشد. راه حل های موجود جهت از بین بردن خرابی های روسازی به دو دسته پیشگیری و درمان تقسیم می شوند. فرآیند کنترل و تضمین کیفیت جزء راه حل پیشگیرانه می باشد. در این فرآیند، با بهره گیری از فعالیت هایی نظیر بازرسی، نمونه گیری، آزمایش و کنترل کیفیت رانندگی می توان کیفیت روسازی ساخته شده را کنترل نموده در صورت پذیرش، کیفیت آن را تضمین نمود.

در این پژوهش مطالعات انجام شده جهت کنترل و تضمین کیفیت آسفالت گرم به دو بخش اصلی برنامه کنترل کیفیت تقسیم شده می باشد. برنامه کنترل کیفیت براساس روش های آماری مانند دسته بندی مشاهدات مشخصه های آسفالت، تحلیل تغییرات دسته ها، مطالعه پایداری داده ها توسط نمودار کنترل میانگین و مطالعه درصد اقلام معیوب توسط نمودار پارتو تبیین شده می باشد. در برنامه ارزیابی و پذیرش آغاز درصد درون حدود مشخصه ها توسط توزیع نرمال محاسبه شده و سپس مقادیر ضریب پرداخت برای هرکدام از مشخصه ها براساس درصد درون حدود آنها محاسبه شده و در نهایت ضریب پرداخت مرکب برای تمامی مشخصه های مورد مطالعه آسفالت محاسبه شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جهت تعیین ارتباط ضریب پرداخت و درصد درون حدود از روش دلفی بهره گیری شده می باشد که در نهایت برنامه پرداخت پله ای و خطی تعیین گردید. ضریب پرداخت مرکب براساس وزن هرکدام از مشخصه ها تعیین شده می باشد که محاسبه این وزن ها از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته می باشد.

نتایج انجام برنامه کنترل کیفیت بر روی مشاهدات مطالعه موردی نشان دهنده تشابه نتایج روش های مختلف مورد بهره گیری در برنامه کنترل کیفیت می باشد. بعلاوه توسط این روش ها می توان عوامل کاهنده کیفیت آسفالت ساخته شده را تشخیص داد. مطالعه و مقایسه برنامه ارزیابی و پذیرش نشان دهنده نتایج سختگیرانه این برنامه نسبت به سایر سیستم های ارزیابی جاری می باشد. بهره گیری از برنامه کنترل کیفیت و ارزیابی و پذیرش می تواند تأثیر بسزایی در کنترل و تضمین کیفیت آسفالت گرم اعمال نماید.

دیدگاهتان را بنویسید