شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده تحصیلات تکمیلی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان:

تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران

چکیده:

تصمیم گیری در زمینه بهره گیری از حفاظ های ایمنی در سطح بزرگراه های شهر تهران عموما براساس تجربیات قبلی صورت گرفته و معمولا برای بهره گیری از این ابزار و انتخاب نوع مناسب آن هیچ گونه طراحی خاصی با در نظر داشتن مشخصات محلی صورت نگرفته می باشد. با وجود تنوع سازه ای و عملکردی حفاظ های ایمنی، ممکن می باشد نوعی از حفاظ که برای یک شرایط خاص انتخاب می گردد با ناکارآمدی خود، علیرغم هدف مورد انتظار، موجب اتلاف سرمایه گردد و یا نصف حفاظ در محلی که ضروری نمی باشد باعث افزایش خسارات ناشی از انحرافات وسایل نقلیه و یا برخورد با حفاظ ایمنی گردد. پس داشتن ابزاری برای رسیدن به یک تصمیم صحیح در تعیین نیاز به کاربرد حفاظ های ایمنی و انتخاب نوع مناسب آنها ضروری و مهم می باشد.

این پژوهش با هدف ارائه روشی برای طراحی حفاظ های ایمنی انجام شده می باشد. برای این مقصود از تأثیر حفاظ های ایمنی در کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر بهره گیری شده می باشد. با مقایسه میزان کاهش خسارات ناشی از نصب حفاظ های ایمنی و هزینه های اجرایی آنها، نیاز یا عدم نیاز به نصب این ابزار تعیین گردیده و امکان انتخاب بهترین نوع حفاظ ایمنی برای قطعه راه مورد مطالعه فراهم می آید. در این مقایسه که با بهره گیری از روش تحلیل سود و هزینه انجام شده، کاهش خسارات، به عنوان سود، با هزینه های اجرایی نصب و نگهداری حفاظ های ایمنی مقایسه می گردد.

جهت انجام این محاسبات یک مدل رایانه ای تهیه شده می باشد. در این مدل تعداد انحرافات احتمالی با در نظر داشتن شرایط هندسی و ترافیکی مسیر، تعداد برخوردها (با در نظر داشتن جایگاه و ابعاد مانع) و خسارات ناشی از این برخوردها (با در نظر داشتن سرعت برخورد) و نوع مانع تعیین می گردد. همچنین طول حفاظ ایمنی مورد نیاز با در نظر داشتن شیوه نصب و مشخصات مانع تحت پوشش تعیین شده و هزینه های اجرای حفاظ محاسبه می گردد.

تحلیل دو مقطع از بزرگراه مدرس شهر تهران با بهره گیری از مدل تهیه شده نشان داد که در مقطعی که فاصله بین کناره خط عبور تا دیوار حایل بدنه بزرگراه دارای سطحی هموار و بدون مانع می باشد، نیازی به نصب حفاظ ایمنی برای پوشش دادن دیوار وجود ندارد. در حالی که در مقطع دیگر به دلیل وجود درختان قطور با پراکندگی زیاد و مجرای آبرو، نصب حفاظ ایمنی لازم است.

همچنین نمودارهایی که به عنوان نمونه هایی از کاربرد مدل ارائه گردیده نشان دادند که در شرایط متعارف بزرگراهی، بهره گیری از حفاظ دوموج پایه ضعیف برای پوشش مانع دایره ای به قطر 0/5 متر در حجم متوسط ترافیک بیش از 80 هزار وسیله نقلیه در روز و برای پوشش مانع مستطیلی به عرض 0/5 و طول تا 1 متر در حجم متوسط ترافیک بیش از 70 هزار وسیله نقلیه در روز قابل توجیه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید