دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

ارتباط بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک

 

چکیده

از آنجاییکه سازه ها در زلزله های قوی می توانند تغییر شکل های غیر الاستیک

را تحمل نمایند از این رو دست یابی به رفتار غیر خطی سازه  از اهمیت زیادی

برخوردار می باشد . داشتن نسبی از تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک

همچنین تغییر مکان نسبی بین طبقه ای غیر الاستیک به الاستیک در تخمین

تغییر مکان نسبی بین طبقه ای و تغییر مکان غیر الاستیک از تغییر مکان نسبی

بین طبقه ای و تغییر مکان های الاستیک می تواند موثر باشد .این نسبت می

تواند در تخمین تغییر مکان هدف در واکاوی pushover و هم چنین در طراحی

براساس تغییر مکان بسیار سودمند باشد .

هم چنین بیشترین تغییر مکان جانبی بعد از پایان مراحل طراحی برای  کنترل

قابلیت سرویس دهی کنترل می شوند و این کار به وسیله مقایسه تغییر مکان

محاسبه شده با بیشترین تغییر مکان بین طبقه ای مجاز انجام می شود . در این

قسمت یک روش تقریبی بررای تخمین بیشترین تغییر شکل های  جانبی ساختمان

های چند طبقه براساس مود اول وقتی که تحت تاثیر زمین لرزه قرار می گیرند اظهار

شده می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

این روش اجازه می دهد تا بتوان یک تخمین سریع از بیشترین تییر مکان بام و تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مکان بین طبقه ای را براسا یک تاریخچه زمان شتاب و یا یک طیف پاسخ تغییر مکان

دیدگاهتان را بنویسید