با عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعات علمی شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی با رویکردهایی عملی و کاربردي در جهت بهبود وضعیت طراحی و نیز بهره برداري از این بخش از صنعت قدرت همواره سهم عمدهاي از مطالعات سیستم قدرت را به خود اختصاص داده می باشد. یکی از روشهاي اصولی در جهت بهبود وضعیت این شبکه ها، ایجاد اتوماسیون با اهدافی نظیر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات انرژي سالانه میباشد. اما، به واسطه هزینه بالاي ادوات کلیدزنی سیستمهاي خودکار، آغاز بایستی توجیه اقتصادي طرح اتوماسیون، جنبه هاي عملیاتی شدن آن را تقویت کند. پس مطالعه همه جانبه مزایاي فنی و اقتصادي حاصل از قرارگیري کلیدهاي خودکار در قالب یک مساله بهینه سازي با مضمون جایابی چند منظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر در شبکه توزیع، میتواند توجیه مناسبی را از لحاظ فنی و اقتصادي براي طرح مذکور ارایه دهد. در این پایان نامه کوشش شده می باشد تا ضمن مطالعه و پژوهش در دو حیطه تخصصی کاملاً جدا از مطالعات شبکه توزیع، با ارایه رویکردي جدید در بحث جایابی کلیدهاي کنترل پذیر از راه دور یا به اختصار کلیدهاي خودکار، توجیه فنی و اقتصادي مطلوب و دقیقتري از طرح اتوماسیون در شبکه هاي توزیع ارایه گردد. در این بین آغاز ضمن اظهار اهمیت موضوع پژوهش از دو دیدگاه علمی و کابردي به ذکر مقایسه اي جامع در رویکردهاي پیشین بحث جایابی کلید اقدام میگردد. سپس با ارایه فرمولاسیون جدیدي براي مساله جایابی چند منظوره کلیدهاي خودکار به همراه طرحی بهینه براي هماهنگی کلیدهاي خودکار، روشی ابتکاري براي حل چنین مساله اي پیشنهاد میگردد. در نهایت، با اتکا به نتایج پیاده سازي بر روي شبکه تستی توسعه یافته در این پژوهش، توجیه اقتصادي مطلوبی بر اساس رویکرد پیشنهادي در این پایان نامه، جهت طرح اتوماسیون ارایه خواهد گردید.

مقدمه

شبکه توزیع یکی بخشهاي سه گانه سیستمهاي قدرت میباشد و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژي الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. یکی از روشهاي اصولی در جهت بهبود وضعیت طراحی و بهره برداري از این شبکه ها، بحث اتوماسیون سیستم توزیع میباشد. اما آن چیز که در بحث اتوماسیون همواره نکته ابهامی براي عملیاتی شدن آن میباشد قیمت بالاي ادوات کلیدزنی کنترل پذیري
می باشد که ابزار اصلی مدیریت آرایش بلادرنگ شبکه تلقی میگردند. این مهم لازم می دارد که این ادوات به گونه اي بهینه جایابی گردند تا توجیه اقتصادي سود حاصله از اجراي اتوماسیون در این شبکه ها جنبه هاي عملیاتی شدن آن را تقویت کند. اما رویکردهاي مطرح شده تاکنون نتوانسته اند توجیه اقتصادي صحیحی از جایابی کلید و طرح اتوماسیون ارایه دهند. زیرا که تنها یک هدف را دنبال کرده و مزایاي اقتصادي طرح را به صورت همه جانبه در مدل اقتصادي تحلیل نکرده اند. این مهم به این دلیل قابل اهمیت می باشد که مکان کلیدهاي مانور خودکار به گونه همزمان میتواند هم بر قابلیت اطمینان شبکه و هم بر تلفات آن تاثیر گذارد. لذا مطالعه همه جانبه مزایاي فنی و اقتصادي طرح اتوماسیون در بحث جایابی چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر شبکه احتمالاً میتواند توجیه اقتصادي صحیحی را براي عملی شدن اتوماسیون ارایه دهد. این هدف، رسالت اصلی این پژوهش خواهد بود که با جایابی بهینه چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر، بر مبناي یک طرح منطقی از اعمال اتوماسیون توانسته می باشد توجیه به مراتب دقیق تري را از جنبه هاي اقتصادي و فنی حاصل از طراحی و بهره برداري شبکه هاي توزیع خودکار ارایه دهد.

در فصل اول از این پایان نامه با تشریح بحث جایابی کلید خودکار، به اظهار اهمیت موضوع این پژوهش از دیدگاه علمی و کاربردي پرداخته و با اظهار پیشینه این پژوهش به فضاهاي خالی و نکات نادیده در مساله مورد بحث تصریح خواهیم نمود. در فصل دوم بیانی کلی از فرمولاسیون مساله جایابی چند منظوره کلیدهاي خودکار پیشنهاد میگردد و سپس با اظهار پیچیدگی هاي تحلیل یکپارچه این فرمولاسیون از طریق ابزارهاي متداول بهینه سازي، به ارایه فرمولاسیون تفکیک شده اي در روبرو شدن با این مساله اقدام گردیده و نهایتاً روش پیشنهادي در دو فضاي تفکیک شده تحلیل میگردد. فصل سوم مطالعه آماري شاخص هاي برگرفته از نتایج پیاده سازي در سیستم تست مورد مطالعه را پیش رو خواهد گذاشت و در فصل چهارم نیز مطالعه واکاوی حساسیت طرح پیشنهادي در اثر تغییرات حدي پارامترهاي اقتصادي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فصل پنجم نیز براي اثبات عملکرد مطلوب و دقت نیل به جواب بهینه در رویکرد پیشنهادي تدوین گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیوست در نظر گرفته شده در انتهاي این پایان نامه نیز به عنوان بخشی اصلی از این پایان نامه، تنها به جهت پیوستگی مطالب اصلی و گریز از حواشی اطلاعاتی در انتهاي پایان نامه اظهار گردیده می باشد. در پیوست- الف- ساختارهاي جدید شبکه توزیع در قالب تشریح نقاط قوت و ضعف آنها از دیدگاه تلفات و قابلیت اطمینان مطالعه شده می باشد. پیوست-ب-روشهاي واکاوی پخش بار شبکه توزیع را مورد تشریح قرار داده می باشد. در پیوست -ج- مطالعه اي فشرده و جامع بر روي قابلیت اطمینان و مفهوم آن در شبکه توزیع همراه با مطالعه مفهومی اندیس هاي مربوطه و دیدگاه هاي موجود در ارزیابی مالی قابلیت اطمینان شبکه توزیع مطالعه خواهند گردید. در پیوست- د- نیز دو پارامتر اساسی تحلیل مساله تشریح گردیده می باشد.

تعداد صفحه : 162

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید