با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

مطالعه ارتباط بین تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده
در عصر فرا رقابتی، سازمان ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه ي آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن پویایی
می باشد. لذا سازمان ها براي استمرار و استقرار خود بایستی توجه بیشتر خود را به توسعه و تقویت ساختار سازمانی خود که از
طریق مدیریت عملکرد انجام می شود، معطوف سازند. پس هدف این پژوهش مطالعه ارتباط استراتژي و ساختار
سازمانی با عملکرد شرکت هاي خانوادگی می باشد.جهت گردآوري داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه براي مطالعه ارتباط
بین متغیرهاي مستقل (قدرت، تجربه و فرهنگ سازمانی) و متغیرهاي وابسته ي پژوهش (عملکرد، استراتژي و ساختار
سازمانی) بهره گیری شده می باشد. براي مطالعه وجود ارتباط معنادار بین متغیر ها از جدول توافقی و آزمون کی دو و به مقصود
آزمون فرضیهها با هدف سنجش روابط میان متغیرها از رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از نرم افزار SPSS بهره گیری
گردیده می باشد.جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمام شرکت هاي خانوادگی مستقر در شهرك صنعتی استان یزد می
باشند،می باشد.حجم نمونه از طریق فرمول کرکران تعداد 76 پرسشنامه توزیع گردید و نهایتا 63 پرسشنامه قابل بهره گیری حاصل
گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی ارتباط اي معنا دار اما معکوس دارد. به
علاوه بعد تجربه به عنوان شاخص نفوذ خانواده در استراتژي شرکت تاثیري معنادار ومستقیم دارد و نفوذ خانواده تأثیر
تعدیلگر را ندارد. پس می توان گفت هر چقدر فرهنگ سازمانی افزایش یابد ساختار سازمانی ضعیف تر و هر اندازه
تجربه بهبود یابد استراتژي و به دنبال آن سطح عملکرد سازمان نیز افزایش می یابد.

مقدمه
در دنیاي رقابتی امروز سازمان ها با یکدیگر در رقابتند و کوشش بر غلبه بر همدیگر را دارند، پس
برخورداري از مزایاي رقابتی دغدغه هر سازمان و مدیري می باشد. یکی از راه هاي موفقیت سازمان ها در نظر داشتن جنبه
هاي جدید در حوزه مدیریت و علاوه بر آن در نظر داشتن عملکرد سازمان خود می باشد. این اعتقاد هست که
عملکرد تنها در یک فضاي تصمیم گیري معنی پیدا می کند، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت بایستی
در مورد عملکرد به توافق برسند. عملکرد تأثیر بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی بر عهده دارد و به عنوان ابزاري
مفید در به دست آوردن رشد اقتصادي و مزایاي رقابتی سازمان به شمار می رود( تالبی و بهامیر) شرکت هاي

خانوادگی به خاطر وابستگی اعضاي خانواده به درآمد و سود شرکت عملکرد خود را بایستی بیش از سایر
شرکت ها مورد توجه قرار دهند. در سال هاي اخیر تأثیر عملکرد به عنوان کلیدي ترین منبع سازمان ها در کسب
مزیت رقابتی ،به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده می باشد و ایده مدیریت عملکرد در بسیاري از کسب و کارهاي مبنی
بر عملکرد جا باز کرده می باشد. پس سازمان ها در پی روش هاي جدید براي بقا در عرصه کسب و کار در رقابت

اثر بخش می باشند (دلیلا و دو تویت) از یک دیدگاه که دیدگاه اصلی ادبیات مدیریت عملکرد می
باشد،فرهنگ هاي سازمانی می توانند براي تولید ارزش و رفتارهاي مرتبط با عملکرد تغییر یابند. فرهنگ معرف
اعتقادات،ارزش ها و هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار افراد در سازمان ناظر می باشد (وانگ)
از طرفی موفقیت در هر سازمان در گرو تدوین چشم انداز و استراتژي مناسب می باشد. استراتژي الزامی براي
عملکرد یک کسب و کار می باشد و معرف الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها و زنجیره هاي عملیاتی یک سازمان
را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند. دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط
یک سازمان و استراتژي، ساختار و فرایندهاي آن آثار مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. ساختار سازمانی رکن
اصلی یک سازمان می باشد که می تواند به نوبه خود تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان داشته باشد. ساختار سازمانی
مناسب تأثیر مهمی در بهره وري هر سازمان دارد و طرح ریزي صحیح هر ساختار موجب بهبود عملکرد نیروي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

انسانی و بالا رفتن بهره وري در آن خواهد گردید. هر سازمانی ساختار یا شکلی را می پذیرد که با فرهنگ ملی
آنها سازگارتر باشد و هنگامی که سازمان با شرایط ضد و نقض محیط روبرو می گردد نمی تواند خود را با آنها
سازگار کنند و ساختار نامناسبی برمی گزیند. ساختار سازمانی بر فرآیندها اثر می گذارد و فرایندها هم متقابلا
بر ساختار اثر می گذارند. تراز ساختار سازمانی و استراتژي یکی دیگر از الزامات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عملکرد مطلوب می باشد که هدف اصلی از تناسب بین ساختار سازمانی و استراتژي کسب و کار ،طراحی و
تصمیم بر روي یک ساختار سازمانی می باشد که بهترین پشتیبان را براي اجراي استراتژي ها در بر داشته باشد و
یک برنامه اولیه را براي گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طرح ریزي کند. تراز استراتژي و ساختار یک
روش نظام مند براي طراحی ساختار به مقصود دستیابی به رشد و اثربخشی سازمان می باشد که مبتنی بر استراتژي و
عملکرد سازمان می باشد. بنابر این با در نظر داشتن اهمیت فرهنگ، استراتژي ،ساختار سازمانی و تناسب بین

استراتژي و ساختار سازمانی و تاثیرشان بر عملکرد کسب و کار خانوادگی پژوهش حاضر کوشش دارد ارتباط بین
تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی را مطالعه کند.

تعداد صفحه :200

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید