با عنوان : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

عنوان :

ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده

ساختار حاکمیت شرکتی منجر قوي به حسابداري اطالعات تولید مدیریت،بر بهتر نظارت به افزایش و موقع،
سرعت شناسایی اخبار بد گردید خواهد الزم اقدامات انجام و مدیره هیأت ساختن مطلع براي گارسیا و
همکاران،  در سوي دیگر، محافظهکاري ایجاد کننده سیستمی می باشد که از اضافه پرداخت به مدیران
جلوگیري کرده و مانعی براي هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود . اگر محافظهکاري
واقعاً نقشی در اداره مشکالت نمایندگی اعمال کند، آنگاه انتظار میرود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان،
تقاضا براي محافظهکاري افزایش یابد. به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر، درجه
باالتري از محافظهکاري را نیز نشان میدهند )گارسیا و همکاران، این بدین معنی می باشد که انتظار
میرود حساسیت بازده به اخبار بد نسبت به اخبار خوب در بین شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی
قويتر، بیشترباشد .
در این پژوهش با مطالعه اطالعات 719 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار در طی دو سال تهران 99 و 99 و
با بهره گیری از هاي مقطعی و داده چندگانه رگرسیون ، ارتباط بین سازوکارهاي سهامدار، بزرگترین سهام میزان
شخصیت اصلی بودن عامل مدیر حضور سهام، تمرکز میزان ، در هیئت رتبه ،دولت نفوذ و مدیره، مالکیت

 اعضا تملک تحت سهام میانگین ،کیفیت افشا هیئت ،مدیره درصد سهام شناور آزاد شرکت متخصص حضور ،
 غیرمؤظف مالی در هیئت مدیران مدیره، نسبت غیرمؤظف و مرجع حسابرسی از سازوکارهاي حاکمیت
شرکتی که تأثیر مهمی در این خصوص ایف ا محافظهکنند با می کاري حسابداري مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
نتایج این پژوهش نشان دهد که می سهام تمرکز میزانبه غیر از شرکت و کیفیت و افشا اطالع رسانی بین سایر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و محافظهکاري حسابداري روابط دار معنی ي هست.

مقدمه
 مالکیت جدایی از منجر مدیریت به می باشد گردیده نمایندگی مسئله . براي حل تضاد
 منافع ناشی از اند گردیده مطرح سازوکارهایی نمایندگی، مسئله که مانند این
 سازوکارها، سازوکارهاي حاکیمت شرکتی میباشند. در سالهاي اخیر حاکمت شرکتی
به یک جنبه اصلی و پویاي تجارت تبدیل شده می باشد و در نظر داشتن آن به صورت تصاعدي
رو به افزایش می باشد حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهاي
کنترلی داخلی و خارجی شرکتی می باشد که تعیین می ‌کند شرکت چگونه و توسط چه
کسانی اداره گردد. نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و
اقتصادي و اهداف فردي و جمعی سر و کار دارد، موجب ترغیب بهره گیری کارآمد از
منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفاي وظیفه مباشرت براي اداره منابع
میشود.  ادبیات موجود اظهار میکنند که سازوکارهاي
حاکمیت شرکتی به گونه با اهمیتی، رویههاي حسابداري شرکت و تصمیمات
 حسابرسان و کیفیت اطالعات حسابداري را تحت تأثیر قرار میدهند
 یکی کاري محافظه از میثاق مهمترین ها مالی صورتهاي کننده محدود ي به شمار
 احتیاط بر اعمال رفته و در دارد داللتها دارایی و درآمدها گیري اندازه و شناسایی .
 مهمی کاري جایگاه محافظه تردید، بدون در دارد؛ حسابداران باورهاي در حتی واقع
 عدهاي آن را اصل اند ) نامیده حسابداري هم مجتهدزاده،از نظر و اسمیت
 محافظهکاري عبارت می باشد از انتخاب یک راهکار حسابداري تحت اسکوسن
شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمتر داراییها و درآمدها بیانجامد و کمترین
اثرمثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.

تعداد صفحه :24

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید