فایل پژوهش: مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- اظهار مسئله 2

2- سئوالات پژوهش 4

3- فرضیه‌هاي پژوهش 4

4- ضرورت پژوهش 4

5- پیشینه پژوهش 5

6- اهداف پژوهش 6

7- روش پژوهش 6

فصل اول : كليات

1-1- مفهوم سقط جنین 8

1-1-1 سقط 10

1-1-2- مفهوم پزشکی جنین 11

1-1-3- مفهوم حقوقی جنین 12

1-2- مطالعه مشروعیت یا ممنوعیت سقط جنین 13

1-2-1- تئوری آزادی مطلق 14

1-2-2- تئوری ممنوعیت مطلق 17

1-2-2-1-علت های طرفداران ممنوعیت مطلق 19

1-2-2-2- آثار ممنوعیت مطلق سقط جنین 22

1-2-3- تئوری آزادی مشروط 23

1-2-4-موضع حقوق ایران در برابر سقط جنین………………………. 24

1-3- ممنوعیت ومشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی…………………. 25

1-3-1-دیدگاه فقهای شیعه…………………………………….. 25

1-3-2- دوتئوری جدید درفقه…………………………………… 30

1-3-3- رهیافت های تازه درفقه………………………………… 34

1-4- ضمانت اجرای سقط جنین 38

1-4-1- مسئولیت کیفری……………………………………….. 38

1-4-2- مسئولیت مدنی 46

1-4-2-1- مسئولیت خارج از قرارداد 47

1-4-3- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بين‌‌المللی 49

1-4-4- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام 50

فصل دوم : مبنا و اركان مسئوليت مدني در سقط جنين

2-1- مبنای مسئولیت مدنی به گونه کلی 53

2-1-1- نظریه تقصیر 53

2-1-2- نظریه ایجاد خطر 56

2-1-3- نظریه تضمین حق 58

2-1-4- نظریه مختلط 59

2-1-5- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول 60

2-2- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 61

2-3- ارکان مسئولیت مدنی به گونه کلی 63

2-3-1- ورود خسارت 63

2-3-2- فعل زیان بار 66

2-3-3- ارتباط سببیت 68

2-4- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 70

2-4-1- فعل زیانبار 70

2-4-1-1- مسئولیت ناشی از انجام فعل 71

2-4-1-2-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک 73

2-4-2- ورود خسارت 74

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-3- ارتباط سببیت 75

2-4-3-1- اجتماع اسباب به نحو طولی 75

2-4-3-2- اجتماع اسباب به نحو عرضی 77

2-4-3-3- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی 79

2-4-3-4-  اجتماع چند سبب به صورت مستقل 80

فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها

3-1-در خواست کننده سقط جنین 82

3-2- پزشک 83

3-2-1- مسئولیت مدنی پزشك……………………………………… 85

3-2-2- انواع مسئولیت پزشکی 89

3-2-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 90

3-3- والدین 91

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-1- مسئولیت مدنی والدین 92

فصل چهارم : آثار مسئوليت مدني در سقط جنين

4-1- نظریه جبران خسارت در مسئولیت 95

4-1-1- مفهوم جبران خسارت 95

4-1-2- شیوه های جبران خسارت 97

 برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود 97

جبران خسارت از راه دادن معادل 97

4-2- مبنای خسارت 98

4-2-1- مصادیق خسارت 101

 خسارت مادی 102

 خسارت معنوی 103

4-3- خسارت بدنی 104

4-3-1- عناصر خسارت بدنی 107

4-3-2- دیه و خسارات مازاد بر دیه 107

4-3-2-1- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین 111

4-4- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین 111

4-4-1 عوامل پزشکی 112

4-4-1-1- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) 113

4-4-1-2- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی 113

4-4-1-3- اختلالات محیط رحم مادر 114

4-4-2- عوامل قانونی 115

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد‌ها

فهرست منابع 120

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات پژوهش

1.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

2.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی مي‌گردد؟

3.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی می باشد؟

اهداف پژوهش

مطالعه ارکان اصلی مسئولیت مدنی سقط جنین در حقوق ایران .

مطالعه وتبیین مسئولیت مدنی سقط جنین درفقه اسلامی وقانون مدنی ایران .

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.