فایل پژوهش: ملاک‌های تشخیص نقض -پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقض و اختراع وابسته: (مؤخر)[1]

قابل انکار نیست که علوم مرتبط به یکدیگرند و هر اختراعی علم را یک گام به جلو می‌برد و موجب بهبود زندگی مردم و رفاه می گردد مانند شرایط اساسی اختراع این می باشد که متضمن ابتکار جدید باشد مقصود از ابتکار جدید این می باشد که به وجود آوردن آن چیز که که در فن و یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارند مهارت عادی در فن مذکور معلوم و عیان نباشد. صنعت قبلی همان اختراع سابق می‌باشد امکان دارد بهره گیری از اختراع سابقه هنوز در اختیار مخترع آن باشد یا اینکه عمومی شده باشد. نظر به پیشرفت سریع علم امکان دارد که قبل از عمومی شدن اختراع سابق اختراع جدید ابداع گردد بدیهی می باشد که علوم زنجیر به هم پیوسته می‌باشند.

اختراع وابسته (مؤخر) به اختراعی گفته می گردد که امکان بهره گیری از آن بدون بهره گیری از اختراع مقدم[2] وجود ندارد.

در قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 86 و آئین‌نامه آن تعریف مستقلی از اختراع وابسته وجود ندارد. برخلاف اختراع تکمیلی که شرایط آن در آئین‌نامه اظهار شده می باشد اختراع و ابسته در آئین‌نامه نیز تصریح نشده لکن از مفهوم قسمت ح مادة 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 مستفاد می گردد که قانونگذار اختراع وابسته را به رسمیت می‌شناسد.

اختراع وابسته می‌بایست کلیه احکام و شرایط مربوط به یک اختراع را  داشته باشد با این وصف که بهره گیری از آن وابسته به یک اختراع دیگر باشد امکان بهره گیری از آن اختراع بدون اختراع مقدم وجود نداشته باشد.

در صورتی که دارندة حق اختراع مقدم تجاوز به اختراع مؤخر نماید یا اینکه بالعکس دارنده اختراع مؤخر به حقوق اختراع مقدم تجاوز نماید نقض محقق شده و مشمول آثار آن می‌باشد. صرف ثبت اختراع مؤخر مجوزی برای دارنده جهت بهره گیری از اختراع مقدم ایجاد نمی‌کند. می‌بایست توافق و رضایت دارندة حق اختراع مقدم را تحصیل نماید.

مطابق بند 1 قسمت ح مادة 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 مانند موارد صدور مجوز بهره‌برداری، اختراع مؤخر می‌باشد با این شرط که هنگام ثبت اختراع مقدم ادعا شده باشد که امکان بهره‌برداری از اختراع مؤخر بدون بهره گیری از اختراع مقدم وجود ندارد. همچنین اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد.

مطابق بند ل مادة 31 موافقتنامه تریپس مانند موارد صدور مجوز اجباری اختراع مؤخر می‌باشد.

پس تجاوز دارندة اختراع مؤخر به حقوق دارندة اختراعِ مقدم و بالعکس نقض تلقی و قابل پیگرد می‌باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] -Dependent patent

[2] – Dominant patent

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.