برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران   M.Sc

گرایش : مهندسی آب

موضوع:

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

 

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده.. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 2

1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 3

1-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان.. 3

1-1-2- اکوسیستمهای ساحلی.. 4

1-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی.. 4

1-1-4- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلی.. 4

1-2-ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی.. 6

1-2-1-حفاظت سواحل.. 7

1-2-2-انواع طرحهای حفاظت از سواحل.. 7

1-3- تشریح مناطق ساحلی استان گیلان و منطقه بندی آن.. 8

1-3-1- تحلیل جایگاه استان.. 8

1-3-2-سواحل درياي خزر در استان گیلان.. 11

1-3-3-ویژگیهای اقلیمی استان گیلان (دما-رطوبت-باد). 16

1-3-4-منطقه بندی پیشنهادی جهت بکارگیری در مدل تاپسیس… 21

1-3-5-معرفی اقلیمی مناطق ساحلی استان گیلان.. 22

1-3-5-1-منطقه اول ( آستارا). 22

1-3-5-2-منطقه دوم: تالش(طوالش). 33

1-3-5-3-رضوانشهر. 34

1-3-5-4-بندرانزلی.. 34

1-3-5-5-رشت… 46

1-4-معرفی انواع و تشریح عملکرد موجشکنها.. 67

1-4- موج شکنهای صندوقه ای پوشیده شده با بلوک بتنی مستهلک کننده موج.. 73

1-4-4-طریقه دیگرتقسیم بندی موج شکنها براساس نوع سازه ای.. 73

1-5-معرفی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 75

1-6-تشریح معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 76

1-7-معرفی و تشریح مدل تاپسیس.. 126

فصل دوم :مروری بر تحقیقات انجام شده

مروری بر تحقیقات انجام شده.. 129

مروری بر تحقیقات انجام شده.. 130

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش :.. 134

3-1-وزندهی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 135

3-2-مقداردهی معیارهای موثردر جانمایی موج شکن در مناطق ساحلی استان گیلان.. 136

3-3-بکارگیری معیارهای جانمایی موج شکن در مدل تاپسیس.. 149

فصل چهارم : نتایج

نتایج:.. 163

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری:.. 164

منابع و مآخذ:.. 166

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول( 1-1): سهم واحدهاي طبيعي تشکيل دهنده استان گيلان.. 9

جدول(1- 1): منطقه بندی مناطق ساحلی دریای خزر در استان گیلان   22

جدول( 1-2 ): جانمایی موج شکن ها.. 75

جدول(1-3): وضعيت مورفوديناميكي ساختارهاي رسوبي بستر سواحل جنوبي درياي خزر.. 85

جدول (1-4) وضعيت عوارض مورفوديناميكي در ناحيه بخش خشك ساحل. 86

جدول شماره (1-5): فراواني زماني سيستمهاي اثر گذار بر سواحل جنوبي درياي خزر.. 104

جدول شماره (1-6): منشأ و فراواني سامانه هاي مؤثر بر ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر.. 105

جدول شماره (1-7): ويژگي هاي عمده تراز توفاني، فراواني سامان ههاي مؤثر و ويژگي هاي مسيرحركتي در هريك از خوشه ها.. 108

جدول (1-8) : سرعت جریانات دریایی m/m در خزر جنوبی سرعت میانگین و حداکثر جریان آب و جهت آن در شمال انزلی.. 119

جدول 3-1-مقادیروزنی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 135

جدول( 3-2): مقدار معیار شیب بستر (ماهیت منفی).. 136

جدول(3-3): مقداری معیار طوفانی بودن دریا (ماهیت منفی).. 136

جدول (3-4): مقدار معیار ارتفاع موج دریا (ماهیت منفی).. 137

جدول (3-5): مقداری معیار جریانهای دریایی (ماهیت منفی).. 137

جدول( 3-6): مقدار معیار شدت باد (ماهیت منفی).. 138

جدول(3- 7): مقدار معیار شرایط پی و جنس خاک بستر دریا (ماهیت مثبت)   138

جدول (3-8): مقدار معیار میزان رسوبات ساحلی (ماهیت منفی).. 139

جدول (3-9) :مقداری معیار دسترسی به مصالح ساختمانی (ماهیت مثبت)   139

جدول( 3-10): مقدار معیار کاربری موج شکن (ماهیت مثبت).. 140

جدول (3-11) : مقدار معیار عوامل اقتصادی و سیاسی (ماهیت مثبت)   140

جدول (3-12): مقدار معیار اثرات زیست محیطی و اکوتوریسم (ماهیت منفی).. 141

جدول( 3-13):مقدار معیار محدوده بندر وتعداد و ابعادو سهولت تردد کشتیها (ماهیت مثبت).. 141

جدول (3-14) : معیار توسعه آتی بندر (ماهیت مثبت).. 142

جدول(3-15): مقدار معیار هزینه تعمیر و نگهداری (ماهیت منفی)   142

جدول(3-15): مقدار معیاراستفاده تفریحی از بنادر و موج شکنها (ماهیت مثبت).. 143

جدول(3-17): مقدار معیار احتمال لایروبی آتی محوطه بندری (ماهیت منفی).. 143

جدول(3-18) : مقدار معیار وجود بندرگاههای مجاور (ماهیت منفی)   144

جدول( 3-19) : مقدار معیار میزان بالاامدگی دریاsetupوپیشروی موج در ساحلrunup (ماهیت منفی).. 144

جدول3(-20) مقدار معیار احتمال پدیده انعکاس در مجاورت موج شکن (ماهیت منفی).. 145

جدول(3-21) : مقدار معیار مدل شکست امواج در ناحیه ساحلی (ماهیت منفی).. 145

جدول (3-22) : مقدار معیار ارضای معیارهای ایین نامه ای طراحی بنادر(نوسان آب در محدوده بندر)(ماهیت منفی).. 146

جدول(3-23) : مقدار معیاراقلیمی(دما) (ماهیت منفی).. 146

جدول(3-24) : مقدارمعیار اقلیمی(رطوبت) (ماهیت منفی).. 147

جدول(3-25) : مقدارمعیار ارتباطات تجاری با همسایگان (ماهیت مثبت)   147

جدول(3-26):مقدارمعیار لرزه خیزی (ماهیت منفی).. 148

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار( 1-1): ميانگين دماي ماهانه در استان گيلان.. 17

نمودار( 1-2): نقشه همدماي استان گيلان ( 2000- 1976 ) (كمانگر،1382).. 17

نمودار(1-3): ميانگين رطوبت نسبي ماهانه در استان گيلان.. 18

نمودار (1-4): نقشه همباران استان گيلان ( 2000-1976 ) (كمانگر،1382)   19

نمودار (1-5): درصد فصلي بارش در استان گيلان.. 20

نمودار (1-6): حداكثر بارش روزانه شهرهاي پرباران استان گيلان   21

نمودار(1-7): تغييرات ماهانه دماي ميانگين آستارا.. 25

نمودار (1-8): تغييرات فصلي دماي آستارا.. 25

نمودار (1-9): طریقه تغييرات سالانه دماي آستارا.. 25

نمودار (1-10): تغييرات ماهانه رطوبت ميانگين آستارا.. 26

نمودار (1-12): طریقه تغييرات سالانه رطوبت آستارا.. 26

نمودار (1-11): تغييرات فصلي رطوبت آستارا.. 26

نمودار (1-13): ميانگين ماهانه بارندگي آستارا.. 27

نمودار(1-14):ميانگين فصلي بارندگي آستارا.. 27

نمودار(1-15): طریقه تغييرات مجموع بارندگي سالانه آستارا.. 27

نمودار (1-16): ميانگين ماهانه تعداد روزهاي باراني آستارا.. 28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمودار (1-17): طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي باراني آستارا   28

نمودار (1-18): حداكثر بارندگي 24 ساعته آستارا.. 28

نمودار( 1-19): ميانگين ماهانه تعداد روزهاي صاف آستارا.. 29

نمودار( 1-20): ميانگين ماهانه تعداد روزهاي نيمه ابري آستارا   29

نمودار (1-21): ميانگين ماهانه تعداد روزهاي تمام ابري آستارا   29

نمودار(1-22): ميانگين ماهانه تعداد روزهاي يخبندان آستارا.. 30

نمودار (1-23): طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي يخبندان آستارا   30

نمودار (1-24): ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي آستارا.. 30

نمودار (1-25): طریقه تغييرات سالانه تعداد ساعات آفتابي آستارا   31

نمودار (1-26): ميانگين ماهانه فشار هواي ايستگاه آستارا.. 31

نمودار (1-27): طریقه تغييرات سالانه فشار هواي ايستگاه آستارا   31

نمودار (1-28): ميانگين ماهانه سرعت باد آستارا.. 32

نمودار (1-29): طریقه تغييرات سالانه سرعت باد آستارا.. 32

نمودار (1-30): ميانگين فصلي باد آرام آستارا.. 32

نمودار (1-31) : نمودار تغييرات ماهانه دماي ميانگين بندرانزلي   37

نمودار (1-32): نمودار تغييرات فصلي دماي بندرانزلي.. 38

نمودار (1-33): نمودار طریقه تغييرات سالانه دماي بندرانزلي.. 38

نمودار (1-34): نمودار طریقه تغييرات سالانه رطوبت بندرانزلي.. 38

نمودار (1-35): نمودار تغييرات فصلي رطوبت بندرانزلي.. 39

نمودار (1-36): نمودار ميانگين فصلي بارندگي بندرانزلي.. 39

نمودار (1-37) : نمودار ميانگين ماهانه بارندگي بندرانزلي.. 39

نمودار (1-38): نمودار طریقه تغييرات مجموع بارندگي سالانه بندرانزلي   40

نمودار (1-39): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي باراني بندرانزلي.. 40

نمودار (1-40): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي باراني بندرانزلي.. 40

نمودار (1-41): نمودار حداكثر بارندگي 24 ساعته بندرانزلي.. 41

نمودار (1-42): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد ساعات آفتابي بندرانزلي.. 41

نمودار (1-43): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي نيمه ابري بندرانزلی.. 41

نمودار (1-44): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي تمام ابري بندرانزلي.. 42

نمودار( 1-45): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي يخبندان بندرانزلي.. 42

نمودار (1-46): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي يخبندان بندرانزلی.. 42

نمودار( 1-47): نمودار ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي بندرانزلي   43

نمودار (1-48): نمودار طریقه تغييرات سالانه فشار هواي ايستگاه انزلي   43

نمودار (1-49): نمودار طریقه تغييرات سالانه سرعت باد بندرانزلي   43

نمودار (1-50): نمودار ميانگين ماهانه سرعت باد بندرانزلي.. 44

نمودار (1-51): نمودار ميانگين ماهانه فشار هواي ايستگاه انزلي   44

نمودار (1-52): نمودار ميانگين ماهانه دماي آب و دماي هواي انزلي   44

نمودار (1-53): نمودار ميانگين فصلي باد آرام بندرانزلي.. 45

نمودار (1-54): نمودار ميانگين ماهانه شوري آب در بندر انزلي   45

نمودار (1-56): نمودار ميانگين ماهانه تفاضل دماي آب و هوا در انزلي   46

نمودار (1-57): نمودار ميانگين ماهانه PH آب در بندر انزلي.. 46

نمودار(1-58) : نمودار تغييرات ماهانه دماي ميانگين رشت.. 49

نمودار (1-59): نمودار تغييرات فصلي دماي رشت.. 50

نمودار( 1-60): نمودار طریقه تغييرات سالانه دماي رشت.. 50

نمودار( 1-61): نمودار تغييرات ماهانه رطوبت ميانگين رشت.. 50

نمودار( 1-62): نمودار تغييرات فصلي رطوبت رشت.. 51

نمودار( 1-63): نمودار طریقه تغييرات سالانه رطوبت رشت.. 51

نمودار( 1-64): نمودار ميانگين ماهانه بارندگي رشت.. 51

نمودار( 1-65):نمودار ميانگين فصلي بارندگي رشت.. 52

نمودار( 1-66) : نمودار طریقه تغييرات مجموع بارندگي سالانه رشت   52

نمودار (1-67): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي باراني رشت   52

نمودار( 1-68): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي باراني رشت   53

نمودار( 1-69): نمودار حداكثر بارندگي 24 ساعته رشت.. 53

نمودار( 1-70): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي صاف رشت.. 53

نمودار( 1-71): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي نيمه ابري رشت   54

نمودار( 1-72): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي تمام ابري رشت   54

نمودار( 1-73): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي يخبندان رشت   54

نمودار( 1-74): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي يخبندان رشت   55

نمودار( 1-75): نمودار ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي رشت   55

نمودار(1-76): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد ساعات آفتابي رشت   55

نمودار( 1-77): نمودار ميانگين ماهانه فشار هواي ايستگاه رشت   56

نمودار( 1-78) : نمودار طریقه تغييرات سالانه فشار هواي ايستگاه رشت   56

نمودار (1-79): نمودار ميانگين ماهانه سرعت باد رشت.. 56

نمودار( 1-80): نمودار طریقه تغييرات سالانه سرعت باد رشت.. 57

نمودار( 1-81) : نمودار ميانگين فصلي باد آرام رشت.. 57

نمودار( 1-82) : تغييرات ماهانه دماي ميانگين لاهيجان.. 61

نمودار( 1-83): تغييرات فصلي دماي لاهيجان.. 61

نمودار( 1-84): طریقه تغييرات سالانه دماي لاهيجان.. 61

نمودار (1-85): ميانگين ماهانه رطوبت نسبي لاهيجان.. 62

نمودار (1-86): ميانگين فصلي رطوبت نسبي لاهيجان.. 62

نمودار( 1-87): تغييرات سالانه رطوبت نسبي لاهيجان.. 62

نمودار (1-88) : نمودار ميانگين ماهانه بارندگي لاهيجان.. 63

نمودار (1-89): نمودار ميانگين فصلي بارندگي لاهيجان.. 63

نمودار( 1-90): نمودار طریقه تغييرات مجموع بارندگي سالانه لاهيجان   63

نمودار( 1-91): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي باراني لاهيجان   64

نمودار (1-92): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي باراني لاهيجان.. 64

نمودار(1-93): حداكثر بارندگي 24 ساعته لاهيجان.. 64

نمودار (1-94): نمودار ميانگين ماهانه تعداد روزهاي يخبندان لاهيجان   65

نمودار (1-95): نمودار طریقه تغييرات سالانه تعداد روزهاي يخبندان لاهيجان.. 65

نمودار (1-95): نمودار ترازهاي توفاني قابل نظاره از مشاهدات ساعتي سواحل جنوبي درياي خزر.. 97

نمودار (1-96): نمودار ارتباط تغييرات تراز آب دريا(Δhc) با دوره ميانگين داده هاي اوليه.. 97

نمودار (1-97): دندروگرام تحليل خوشه اي نقشه هاي همديدي زمان رخداد تراز توفاني بالاتر از50 سانتيمتر.. 98

نمودار (3-1) امتیاز مناطق مورد مطالعه جهت احداث موج شکن (خروجی مدل تاپسیس).. 161

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شکل(1-1): نقشه سياسي استان گيلان.. 10

شکل( 1-2 ): نقشه گیلان.. 21

شکل(1-8): نقشه منطقه لنگرود.. 66

شکل(1-3): ریخت شناسی بستر دریای خزر (The Caspian Sea, 1987)… 80

شکل( 1-4 ): منطقه ریخت شناسی ساحلی.. 82

(شكل 1-5)… 84

شكل (1-6) سوراخ هاي زيستي روي بستر درياي خزر.. 85

شکل(1-7): انواع موجك هاي ماسه اي در منطقه مورد بررسي.. 86

شکل (1-8): نقشه عمق سنجی دریای خزر.. 90

شکل (1-9): تغییرات مورفولوژیکی دهانه رودخانه سفیدرود در دریای خزر.. 91

شکل (1-10): سهم رودخانه های حاشیه خزر در ورود آب به حوضچه دریای خزر.. 92

شکل (1-11: دریای طوفانی).. 92

شکل(1-12): اثر مد توفان بر سطح دريا و مد نجومي.. 94

شکل (1-13): نقشه محدوده مورد مطالعه و موقعيت ايستگا ههاي ترازسنجي   96

شکل (1-14): الگوهاي گردشي سطح 500 و 1000 ميليبار مؤثر بر ترازهاي توفاني بيش از 5/0.. 101

شکل شماره (1-15): ميانگين مسيرهاي عمده سيستم ها با منشا ده گانه   106

شکل شماره (1-16):ميانگين مسيرهاي عمده رودبادهاي 500 هكتوپاسكال   106

شکل شماره (1-17): مسيرهاي ده گانه سامانه هاي موثر بر ترازهاي توفاني بيش از 50 سانتيمتر.. 107

شکل شماره (1-18): جزر و مد.. 108

شکل شماره (1-19): تصاویر غیر از و مد.. 110

شکل شماره (1-20): نماي نزديك از مش محاسباتي در جنوب درياي خزر.. 112

شکل شماره (1-21): اصلاحات اعمال شده به جهت و سرعت باد مدل ECMWF Operational 113

شکل (1-22): سري زماني ارتفاع موج و نمودار پراكندگي داده هاي مدل در مقايسه با بويه اميرآباد در مارس و آوريل 2002. 114

شکل (1-23): گلموج حاصل از مدلسازي و اندازه گيري در محل بويه نكادر سال 1992.. 115

شکل (1-24): نمودار پراكندگي ارتفاع موج حاصل از مدلسازي و داده هاي ماهواره اي براي نقطه Tr-2-3. 115

شکل (1-25): ارتفاع موج به متر در دوره بازگشت 100 ساله بر اساس توزيع TGUM/ ML (بخش جنوبي خزر).. 116

شکل (1-26) جریان های آبی در دریای خزر.. 117

شکل (1-27) : پراکنش رسوب های سطحی در کف دریای خزر.. 118

شکل (1-28) : بنادر و شهرهای ساحلی دریای خزر.. 118

شکل (1-29) : جریان های دریایی در دریای خزر (ماخذ دکتر امین سحابی)   119

شکل (1-30) :گلباد ایستگاه های هواشناسی استان گيلان.. 122

شکل (1-31) : ایستگاه آستارا.. 123

شکل (1-32): ایستگاه تالش.. 123

شکل (1-33): ایستگاه انزلي.. 124

شکل (1-34) : ایستگاه رشت – فرودگاه.. 124

شکل (1-35) : ایستگاه رشت – کشاورزی.. 125

شکل (1-36) : ایستگاه كياشهر (آستانه).. 125

شکل (1-37) : کانون سطحی زمین لرزه فیرزو آباد.. 126

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                            صفحه

 

نقشه (1-1): نقشه منطقه آستارا.. 23

نقشه (1-2): نقشه منطقه تالش.. 33

نقشه (1-3): نقشه منطقه رضوانشهر.. 34

نقشه( 1-4): نقشه منطقه بندرانزلی.. 34

نقشه(1-5): نقشه منطقه رشت.. 46

نقشه( 1-6 ): نقشه منطقه آستانه اشرفیه.. 58

نقشه( 1-7): نقشه منطقه لاهیجان.. 59

نقشه(1-9):نقشه منطقه رودسر.. 67

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              


چکیده

موج شكن ها سازه هايي هستند كه بنادر را در برابر اثرات ويران كننده امواج درياها حفاظت ميكنند. تاريخ ساخت موج شكن ها به 4000 الي 5000 سال پيش ميرسد. فينيقي ها اولين كساني بودند كه اقدام به ساخت موج شكن هاي اوليه نمودند. در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم موج شكن هاي مشابهي ساخته گردید كه بر اثر حوادث و خرابي هاي زيادي كه به بار آوردند همگي از نظر مهندسي مردود شناخته شدند. دو موج شكن الجيز (ALGIERS) و كاتانيا (CATANTA) از اين نمونه اند. كه هر دو به علت لغزيدن تخته سنگهايشان بر روي يكديگر بكلي ويران گشتند. لذا براي مقابله با چنين خرابيها لازم آمد تا مطالعاتي در اين زمينه انجام گيرد. موج شكن ها سازه هاي ديواره اي شكلي هستند كه با استهلاك انرژي امواج , حوضچه آرامشي در سمت ساحلي خود ايجاد مي نمايند .از محيط آرام ايجاد شده بوسيله بازوهاي موج شكن بهره گیری هاي ديگري نيز مي گردد كه از آن جمله مي توان باراندازي , و باربرداري و عملكرد ايمن شناورها و نيز حفاظت از تسهيلات بندري و مناطق و گردشگاههای ساحلی را بر شمرد . علاوه بر موارد فوق الذكر موج شكن ها مي توانند با بهبود شرايط ورودي بنادر و هدايت جريانهاي دريائي و ايجاد ترازهاي متفاوت آب, طریقه رسوبگذاري را كنترل نمايند. برای طراحی و جانمایی موج شکن علاوه بر مطالعه ضروریت طرح، انجام عملیات هیدروگرافی و مطالعات و جمع آوری اطلاعات مربوط به عمق آب و مقدار و ارتفاع جذر و مد– ارتفاع متوسط امواج- جهت وزش باد های موسمی – میزان قدرت و نوع طوفانهای دریایی در منطقه– جهت و شدت وزش باد غالب– مطالعه بستر دریا بوسیله گمانه زنی و تعیین میزان و ارتفاع لای و رسوبات و همچنین تعیین نوع بستر(بستر سنگی یا بستر ماسه ای) موردنیاز میباشد. با بدست آوردن تمامی اطلاعات مذکور، طراحی با مد نظر قرار دادن این داده ها و همچنین بر اساس کارایی مورد نیاز موج شکن از لحاظ وسعت مورد نیاز حوضچه میزان سطح آب خور حوضچه جهت بهره گیری نوع کاربری و تعداد و تناژ نوع شناور هایی که برای بهره گیری از حوضچه یا وسعت محدوده ساحل حفاظتی مد نظر کارفرما میباشد و در واقع براساس نوع کاربری تعریف شده توسط کارفرما، اقدام به جانمایی و طراحی موج شکن مینماید. در این پژوهش کوشش برآن می باشد که بامنطقه بندی مناطق ساحلی براساس معیارهای دارای اولویت فوق با بکارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS مکانهای دارای اولویت احداث موج شکن براساس منطقه بندی ساحلی را مشخص نماییم.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 
 
 


1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی

دریاها و اقیانوسها بیش از 60 درصد از سطح زمین رامی پوشانند و متجاوز از 97 درصد آب موجود در کره زمین را در خودجای داده و نقشی حیاتی درچرخه انرژی وغذایی ایفامی کنند. انسانها برای بسیاری ازمسایل بویژه انرژی و موادمعدنی به دریاهاواقیانوسهاوابسته اند. دریاهاواقیانوسهاسکونتگاه موجودات زنده ومنبع غذایی بسیارمهم هستند . دریاهاواقیانوسها همچنین محلی برای تفریح، یادگیری ، تقویت قوای تخیل و ابداع در انسانها هستند . بسیاری از منابع مهم دریاها و اقیانوسها در نزدیک سواحل آنها متمرکز هستند . در سال 1997 تقریباً 601 میلیون نفر دارند در سواحل یا در نزدیکی سواحل واقع شده بودند.درصد شهرهای جهان که هر کدام جمعیتی بیش از 6بررسی منابع ساحلی جهان و آشنایی با آن برای کلیه کسانی که در سطوح مختلف درگیر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هستند مهم و ضروری می باشد . در حقیقت بخش اعظمی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر محور نحوه بهره برداری درست وحفاظت از این منابع استوار می باشد . اکوسیستمهای ساحلی منابع زاینده زیست محیطی هستند که تأثیر بسیار تاثیرگذاری در حیات کره زمین اعمال می نمایند.مناطق ساحلی به دلیل برخورداری از انواع منابع طبیعی و غیر طبیعی موجود در آنها دارای ارزش و اهمیت بالای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی می باشند و دارای ارزش اقتصا دی بسیار بالایی هستند که در بعضی از موارد اقتصاد کشورها و جوامع به شدت به آن وابسته می باشد . از نظر زیست محیطی مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن اکوسیستمهای مولد و حساس دارای اهمیت وارزش فوق العاده ای می باشند.

مناطق ساحلی جهان را از زوایای مختلف می توان مورد توجه و مطالعه قرار داد:

 

1-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان

سواحل جهان طولی به اندازه 1634701 کیلومتر دارند . مساحت سواحل از خط ساحلی تا فلات قاره (عمق دویست متری ازخط ساحلی)بالغ بر 242811 هزار کیلومتر مربع و مساحت قلمرو سرزمینی مجموع کشورها 18869هزار کیلومتر مربع میباشد. مساحت منطقه ویژه انحصاری کشور ها در حدود 1021084هزار کیلومتر مربع می باشد . بر اساس آخرین اطلاعات موجودنزدیک به 39 درصد جمعیت جهان در فاصله 100 کیلومتری از سواحل زندگی می کنند .

 

 

 

 

1-1-2- اکوسیستمهای ساحلی

خصوصیات سواحل ، اطلاعات پایه و مرجعی برای ارزیابی اکوسیستم های ساحلی و نحوه مدیریت آنها ارایه می دهند.

 

1-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی

ارزش گذاری اقتصادی برای اکوسیستمها و خدماتی که ارایه می دهند کار سخت و پیچیده ای می باشد . با این حال عده ای ازدانشمندان و اقتصاددانان کوشیده اند با بهره گیری از روشهای گوناگون برآوردهایی از ارزش کالاها و خدمات اکوسیستمها تهیه انجام داده اند . بر (Costanza et al., 1997) نمایند. یکی از این موارد، مطالعه ای می باشد که کوستانزا و دیگران در سال 1997اساس این مطالعات ارزش سالانه خدمات اکوسیستمی ارایه شده توسط کل اکوسیستمهای موجود در بیوسفر چیزی بین 16 تا 33تریلیون دلار آمریکا برآورد شده می باشد که نزدیک به 8/1 برابر بزرگتر از ارزش تولید ناخالص ملی کل کشورهای جهان می باشد.تشکیل خاک به دلیل اهمیتی که برای کشاورزی دارد از پر ارزش ترین خدمات اکوسیستمی می باشد . خدمات تفریحی و تنظیم و عرضه آب در رده بعدی قرار دارند .بدیهی می باشد سهم قابل توجهی از این خدمات توسط اکوسیستم های ساحلی ارایه می شوند.

 

1-1-4- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلی

کاربری های ساحلی انواع متعددی دارند اما در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم بندی نمود . این چهار دسته عبارتند از:

الف) استخراج منابع

ب) زیرساختها

ج)گردشگری و اوقات فراغت

د)حفاظت و نگهداری از تنوع زیستی

منابع ساحلی را می توان به دو دسته منابع تجدید شونده و تجدید ناپذیر تقسیم بندی نمود.

استخراج منابع ( صيد و صيادی)

منابع تجد ید شونده ساحلی اکثرا منابع شیلا تی هستند که توسط صید تجاری و صید تفریحی و پرورش آبزیان بهره برداری می شوند .

-استخراج منابع (منابع جنگلی)

منابع جنگلی یکی دیگر از منابع تجدید شونده در مناطق ساحلی هستند که اکثراً بر روی استخراج و بهره برداری از جنگلهای مانگرو استوار می باشد . مانگرو به گونه تار یخی منبعی برای سوخت، ساخت لوازم خانگی و سا یر بهره گیری ها در مناطق ساحلی بوده می باشد اما طی سالهای اخیر بهره برداری بی رویه از آن بویژه برای سوخت بطور روز افزونی در حال افزا یش بوده می باشد .

-استخراج منابع (منابع نفت و گاز)

منابع نفت و گاز مانند مهمتر ین منابع تجد ید ناپذیر هستند که در اغلب مناطق ساحلی وجود داشته و با سرعت زیادی درحال استخراج می باشند . بعضی از مناطق ساحلی و دریایی دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز و بعضی دارای ذخایر فراوانی ازطلا، کبالت، فسفر و سایر سنگهای با ارزش معدنی هستند . به این دسته از کانیهای ارزشمند بایستی شن و سنگ را نیز که در بعضی مناطق ساحلی به وفور پیدا نمود می شوند اضافه نمود.ذخایر انرژی ساحلی 11.8درصد از کل ذخایر نفت جهان و 25 درصد ذخایر گاز جهان را تشکیل می دهند.

-استخراج منابع (منابع معدنی )

سواحل همچنین دارای منابع معدنی مانند شن و ماسه، نمک و صخره های مرجانی هستند که ضمن ا ینکه بخش قابل توجهی از فعالیتها را در مناطق ساحلی به خود اختصاص می دهند نیاز به مدیریت درست منابع دارند و بدون بهره گیری درست از آنها معضلات زیادی به وجودخواهد آمد .

– زیرساختها

سازه های بشر ساز ، قابلیت دسترسی منابع ساحلی، توزیع زمانی و فضایی آنها ، کیفیت منابع موجود ساحلی را تغییر میدهند. به عنوان مثال جاده ها دسترسی را افزایش می دهند، تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب، کیفیت آب موجود و در دسترس رابهبود می بخشند، سدهای روی رودخانه ها جریان آب در طول زمان را دستخوش تغییر قرار می دهند، دیواره های دفاعی ساحلی از نواحی شهری حفاظت می نمایند و زمینهای بیشتری را برای توسعه شهری در دسترس قرار میدهند .و موجشکنها در برابر تخریب مناطق ساحلی تأثیر بسزایی ایفامیکنند. پاکسازی کناره های دریا، زمینه های ایجاد تسهیلات تفریحی و توریستی را فراهم می نماید. سازه های بشر ساز همچنین شامل نواحی شهری با ز یرساخت های مسکن و فعالیتهای اقتصادی و همچنین زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی می شوند . بسیاری از این ساختارهادسترسی به منابع ساحلی را محدود کرده و در مواردی موجبات تهدید برای آنها را فراهم می آورند.

عمده ترین زیرساختهای ساحلی عبارتند از:

الف) بنادر و اسکله هاو موجشکنها

ب) تأسیسات پشتیبانی و عملیات انواع مختلف حمل و نقل

ج) جاده ها و پلها

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :190