گروه آموزشی عمران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته­ ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی

 

عنوان:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

 

استاد راهنما:

احد اوریا

 

استاد مشاور:

امین قلی زاد