برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

 

گروه آب و خاک

 

مطالعه تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر بعضی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت در منطقه امیران دامغان

 

 

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

تیرماه 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

       چکیده

به مقصود مطالعه اثر کود گاوی، اوره و کود نیتروکسین بر بعضی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه امیران دامغان آزمایشی بصورت اسپیلت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در 36 کرت آزمایشی اجرا گردید. فاکتور اصلی کود گاوی(D) در دو سطح d1 = عدم مصرف و d2 = مصرف 20 تن در هکتار و فاکتور های فرعی که در سطح فاکتور اصلی خرد شدند ترکیبی از دو عامل کود اوره (N) در سه سطح ( n1= 100 کیلوگرم در هکتار ، n2 = 150 کیلوگرم در هکتار و n3 = 200 کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک نیتروکسین (B) در دو سطح ( b1 = عدم مصرف و b2 = مصرف به صورت بذر مال ) در نظر گرفته گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود دامی باعث افزایش درصد اشباع، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، سدیم، نسبت جذب سدیم و در صد تخلخل و کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک گردید در حالی که کود اوره تنها باعث افزایش نیتروژن کل خاک گردید. کود بیولوژیک نیتروکسین نیز کربن آلی، نیتروژن کل خاک، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب را به گونه معنی داری در خاک افزایش داد. ازبین اثرات متقابل، اثر متقابل دو جانبه کود دامی و کود اوره بر میزان کربن آلی خاک و اثر متقابل سه جانبه کود دامی، اوره و نیتروکسین بر پتاسیم قابل تبادل معنی دار گردید. هم چنین پارامتر های شوری، اسیدیته، بافت، کلسیم و منیزیم و آنیون های خاک تحت تاثیر تیمار های کودی قرار نگرفتند. در گیاه کود دامی باعث افزایش ارتفاع، وزن خشک دانه، چوب بلال، پوست بلال، بلال، برگ، ساقه، کل بوته، هم چنین افزایش سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک گردید. کود اوره نیز باعث افزایش همه صفات بالا به علاوه وزن خشک تاج گل گردید. کود بیولوژیک نیتروکسین هم مانند کود دامی به گونه معنی داری باعث افزایش همه صفات به غیر از وزن خشک تاج گل و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک گردید. در مورد اثرات متقابل، اثر متقابل دوجانبه کود دامی و کود اوره، وزن خشک دانه، پوست بلال، بلال، برگ، ساقه، کل بوته، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک را تحت تاثیر خود قرار داد. اثر متقابل دو جانبه کود دامی و کود بیولوژیک نیز بر وزن خشک دانه، پوست بلال، بلال، کل بوته، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک معنی دار گردید. وزن خشک دانه نیز تحت تاثیر اثر متقابل کود اوره و کود بیولوژیک قرار گرفت. اثر متقابل سه جانبه کود دامی، اوره و بیولوژیک نیز تنها بر وزن خشک دانه، برگ و بلال معنی دار گردید. به گونه اختصار می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که کود دامی و بیولوژیک نه تنها باعث بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک شده اند بلکه عملکرد ذرت را نیز افزایش داده اند و زیرا کودهای شیمیایی به دلیل تجمع در خاک به مرور زمان باعث تخریب خاک ها می شوند می توان به صورت تلفیقی از این کودها بهره گیری نمود تا زمینه برای رسیدن به کشاورزی ارگانیک در سطح وسیع مهیا گردد.

کلمات کلیدی : ذرت، کود بیولوژیک، کود شیمیایی، کود دامی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه 1
1-1 مقدمه
فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین 4
2-1- تاریخچه و اهمیت اقتصادی ذرت 5
2-2- خصوصیات گیاهی 7
2-3- انواع ذرت 9
2-4- سازگاری 11
2-5-کود لازم برای ذرت 12
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید