برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

واحد پردیس دانشگاهی

دانشكده مهندسي زراعي

گروه مهندسي آب

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي

 

موضوع:

اولویت­بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز

 

 

بهمن 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

در این پژوهش اولویت­بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده آبگیر اراضی پروژه البرز مورد مطالعه قرار گرفت. بر مبنای داده­های هدایت هیدرولیکی، هدایت الکتریکی و فاصله تا سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی) نسبت به انجام اولویت بندی اقدام گردید. گام­های اجرای اولویت­بندی شامل تعیین حدود آستانه برای هر یک از عوامل مؤثر بر مکان­یابی، انجام میان­یابی برای عوامل موصوف بر مبنای حدود آستانه­ای تعیین شده، تعیین حدود اولویت اجرای زهکشی زیرزمینی با ترکیب اولویت­های عوامل مؤثر و در نهایت ترکیب نقشه­های میانیابی شده برای هر یک از مشخصه­ها بر مبنای حدود اولویت اجرای زهکشی زیرزمینی تعیین شده و استخراج نقشه مربوطه بود. در میانیابی عوامل مؤثر بر زهکشی زیرزمینی، روش کریجینگ، کم­ترین خطا را در میان­یابی ارایه نمود. برای انجام فرایند میان­یابی از نرم افزار ArcGIS بهره گیری گردید. پس از مکان­یابی جایگاه­های با اولویت­های مختلف مشخص گردید که مساحتی در حدود 10300 هکتار (حدود 64/54 %) از مجموع اراضی محدوده آبگیر اراضی در اولویت­های اول و دوم قرار گرفته می باشد. اجرای سیستم­های زهکشی زیرزمینی برای این اولویت­ها بایستی اجرا گردد. پس از اجرای سیستم­های زهکشی برای این مناطق، اجرای سیستم­های زهکشی برای اولویت­های بعدی توصیه می­گردد.

واژه­های کلیدی: بهسازی خاک، زهکشی زیرزمینی، مازندران، مکان­یابی، میان­یابی

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

فصل 1

کلیات…………………………………….. 1

۱-1- مقدمه. 2

۱-1-1- ضرورت زهکشی. 2

۱-2-طرح مسئله و ضرورت انجام طرح. 3

۱-3- فرضيات پژوهش. 4

۱-4- اهداف پژوهش. 4

فصل 2

مروری بر منابع……………………………. 6

۲-1- مروري بر پژوهش­های انجام شده. 7

۲-1-1- پژوهش­هاي علمي انجام شده در خارج از كشور. 7

۲-1-2- پژوهش­هاي علمي انجام شده در داخل كشور. 8

فصل 3

مواد و روش­ها……………………………… 11

۳-1- منطقه مورد مطالعه. 12

3-1-1- خصوصیات جغرافیایی. 12

3-1-2- هواشناسی و اقلیم منطقه. 12

3-1-3- وضعیت کشاورزی در محدوده پروژه البرز. 13

3-1-4- وضعیت توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه. 13

3-2- مشخصه­های مورد مطالعه در محدوده پروژه البرز. 17

3-2-1- هدایت هیدرولیکی. 17

3-2-1-1- اندازه­گیری هدایت هیدرولیک خاک. 18

3-2-1-1-1- اندازه­گیری هدایت هیدرولیک خاک به روش چاهک. 18

3-2-1-1-2- اندازه­گیری هدایت هیدرولیک خاک به روش چاهک معکوس. 21

3-2-1-2- پهنه­بندی هدایت هیدرولیکی. 25

3-2-1-2-1- روش و معیارهای ارزیابی روش میان­یابی. 26

3-2-2- هدایت الکتریکی. 29

3-2-3- فاصله سطح ایستابی از سطح زمین (عمق سطح ایستابی). 32

3-2-4- فاصله تا لایه نفوذ ناپذیر. 34

3-3- تعیین اولویت­ها. 35

فصل 4

نتایج و بحث………………………………. 37

4-1- هدایت هیدرولیکی خاک. 38

4-2- هدایت الکتریکی. 41

4-3- فاصله تا سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی). 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-4- اولویت­بندی اجرای پروژه­های زهکشی زیرزمینی. 48

فصل 5

نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………….. 51

5-1- نتيجه­گيري. 52

5-2- پيشنهادها. 53

منابع مورد بهره گیری …………………………….. 54

فهرست شکل­ها

عنوان                                               صفحه

 

شکل 3-1- محدوده جغرافیایی پروژه آبیاری و زهکشی البرز.. 14

شکل 3-2- محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در پروژه البرز   15

شکل 3-3- نقشه تغییرات ارتفاعی (توپوگرافی) در محدوده منطقه مورد مطالعه در پروژه البرز.. 16

شکل 3-4- ابعاد و پارامترهای اندازه­گیری در روش چاهک.. 20

شکل 3-5- ابعاد و پارامترهای اندازه­گیری در روش چاهک معکوس.. 23

شکل 3-6- جایگاه مکانی نقاط مربوط به اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی به روشهای ارنست و پورشه.. 24

شکل 3-8- نیم تغییرنمای بهره گیری شده برای میان­یابی هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده.. 28

شکل 3-9- نیم تغییرنمای بهره گیری شده برای میان­یابی هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده.. 31

شکل 3-10- نیم تغییرنمای بهره گیری شده برای میان­یابی فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده.. 33

شکل 4-1- خطوط هم­هدایت هیدرولیکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز   39

شکل 4-2- محدوده­های با هدایت هیدرولیکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 40

شکل 4-3- خطوط هم­هدایت الکتریکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز   43

شکل 4-4- محدوده­های با هدایت الکتریکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 44

شکل 4-5- خطوط هم اندازه برای فاصله از سطح ایستابی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 46

شکل 4-6- محدوده­های با فاصله از سطح ایستابی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 47

شکل 4-7- محدوده­های با اولویت اجرای زهکش زیرزمینی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 49

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                   صفحه

جدول 3-1- مقادیر C برای بهره گیری از روش چاهک (باست و کرکهام، 1971)   21

جدول 3-2- نتایج مطالعه نرمال بودن داده­های هدایت هیدرولیکی خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 25

جدول 3-3- نتایج مطالعه نرمال بودن داده­های هدایت هیدرولیکی خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 26

شکل 3-7- اجزای مختلف نیم­تغییرنما.. 27

جدول 3-4- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای مربوط به هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده.. 27

جدول 3-5- خطای مربوط به میان­یابی با بهره گیری از روش کریجینگ برای هدایت هیدرولیکی نرمال شده.. 28

جدول 3-6- حدود آستانه­ای به کار رفته برای هدایت هیدرولیکی.. 29

جدول 3-7- مطالعه نرمال بودن داده­های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 30

جدول 3-8- مطالعه نرمال بودن داده­های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 30

جدول 3-9- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای مربوط به هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده.. 31

جدول 3-10- خطای مربوط به میان­یابی با بهره گیری از روش کریجینگ برای هدایت الکتریکی نرمال شده.. 31

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 3-11- حدود آستانه­ای به کار رفته برای هدایت الکتریکی.. 31

جدول 3-12- مطالعه نرمال بودن داده­های فاصله سطح ایستابی از سطح زمین با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 32

جدول 3-13- مطالعه نرمال بودن داده­های فاصله سطح ایستابی از سطح زمین تبدیل شده با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 32

جدول 3-14- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده.. 33

جدول 3-15- خطای مربوط به میان­یابی با بهره گیری از روش کریجینگ برای داده­های فاصله تا سطح ایستابی نرمال شده.. 33

جدول 3-16- حدود آستانه­ای به کار رفته برای فاصله تا سطح ایستابی برای اولویت­بندی زهکشی.. 34

جدول 3-17- عمق ریشه در گیاهان مختلف (فائو، 1998)….. 34

جدول 3-18- ترکیب مشخصه­های مختلف برای تعیین زیراولویت­های اجرای زهکشی زیرزمینی   36

جدول 4-1- مساحت مربوط به محدوده­های با هدایت هیدرولیکی یکسان   41

جدول 4-2- مساحت مربوط به محدوده­های با هدایت الکتریکی یکسان   42

جدول 4-3- مساحت مربوط به محدوده­های با فاصله از سطح ایستابی یکسان   45

جدول 4-4- مساحت مربوط به محدوده­های دارای اولویت یکسان برای اجرای زهکش زیرزمینی.. 50

 

 

 

فصل 1

کلیات


۱-1- مقدمه

کمبود آب مهم­ترین تهدید برای بقای بشر،‌ اکوسیستم طبیعی و تکوین تمدن‌ها می باشد. امنیت غذایی، بهداشت و اقتصاد کلان تحت تاثیر کمبود آب به شدت دچار آسیب می­گردد. سرانه آب در ایران که در سال‌های ۱۳۳۷-1335 حدود ۵۰۰۰-4000 متر مکعب در سال بوده، در حال حاضر به کمتر از ۲۰۰۰ متر مکعب در سال رسیده می باشد و پیش­بینی می­گردد در سال ۱۴۰۰ به کم­تر از ۱۰۰۰ متر مکعب در سال برسد. بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب (حدود ۹۰ درصد کل منابع قابل دسترس)، بایستی ضمن رقابت سرسختانه و مستمر با سایر بخش‌ها مانند صنعت، شرب و خانگی به ارزش اقتصادی آب بیش­تر توجه نماید (سپاسخواه، 1385). کشاورزی از زمان­های قدیم جایگاه ویژه­ای برای تأمین مواد غذایی و تغذیه بشر­ها در تمام قاره­ها و کشورهای روی کره زمین داشته می باشد. در این جایگاه تأثیر بشر در تمام فعالیت­های کشاورزی محور بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده می باشد. با وجود پیشرفت تکنولوژی و علوم در قرن حاضر، جهان در یک وضع ناپایدار تولید مواد غذایی قرار گرفته و علی­رغم تحول و توسعه کشاورزی، همچنان گرسنگی بشر­های بیشماری را در معرض تهدید قرار داده می باشد (دهشیری، 1378 و حسینی و همکاران، 1389).

۱-1-1- ضرورت زهکشی[1]

برای تولید نیازهای غذایی و فیبر جمعیت در حال رشد جهان، لازم می باشد یا بهره­وری اراضی تحت کشت افزایش یافته یا اراضی بیشتری تحت کشت قرار گیرد. پیش­بینی­ها نشان می­دهد که تولید مواد غذایی در 25 سال آینده بایستی دو برابر گردد (ریتزما، 2007). بخش عمده این افزایش بایستی به واسطه سرمایه­گذاری­های مرتبط با بهبود عملیات­های آبیاری و زهکشی در اراضی کشاورزی موجود حاصل گردد. یکی از مهم­ترین عملیات­های آبیاری و زهکشی، زهکشی اراضی می­باشد. زهکشی اراضی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ یا بهبود عملکرد در واحد سطح، وسیله­ای برای رشد تولیدات، تضمینی برای توسعه پایدار در آبیاری و ابزاری برای حفاظت از منابع خاک می باشد. زهکشی اراضی به عنوان ابزاری برای مدیریت سطح آب زیرزمینی، از کاهش بهره­وری اراضی زراعی به دلیل خیز سطح ایستابی و تجمع نمک در ناحیه ریشه جلوگیری می کند. از طرف دیگر بخش وسیعی از اراضی که در حال حاضر تحت کشت نمی باشند، دارای مشکل شوری و ماندابی می­باشند که بهره­برداری از آن­ها تنها به واسطه احداث سیستم­های زهکشی امکان­پذیر می­گردد (ضیاءتباراحمدی و همکاران، 1390).

۱-2-طرح مسئله و ضرورت انجام طرح

[1] Drainage

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :78