فایل پژوهش: پایان نامه:بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول :  طرح تحقيق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..

بيان مسئله تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………

اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….

نمونه و جامعه آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………..

روشهاي آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………………

فرضيه هاي  تحقيق ……………………………………………………………………………………………………

تعاريف اصطلاحات و متغييرها  ……………………………………………………………………………….

فصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….

معنا و مفهوم خلاقيت ………………………………………………………………………………………………….

تعريف خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………

نظريه هاي خلاقيت …………………………………………………………………………………………….

تفاوت خلاقيت با نوآوري …………………………………………………………………………………

ارتباط خلاقيت با هوش ………………………………………………………………………………….

خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ………………………………………………………………..

ويژگيهاي شخصيتي و خصوصيات افراد خلاق …………………………………………………

تخيل بستر خلاقيت …………………………………………………………………………………………

خلاقيت در موج سوم ………………………………………………………………………………………

خلاقيت به عنوان فرآيند ………………………………………………………………………………………..

خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ……………………………………………………………………………………

تأثیر ويژه مدارس در پرورش خلاقيت ………………………………………………………………….

تاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيت …………………………………………………………..

راههاي آموزش و پرورش خلاقيت ………………………………………………………………………….

خلاقيت و مقاوت سازمانهاي آموزشي ……………………………………………………………………………

عوامل بازدارنده خلاقيت ( كشنده هاي خلاقيت ) …………………………………………………………………………..

تاثير فرهنگ و محيط بر خلاقيت ……………………………………………………………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سبكهاي فرزند پروري و خلاقيت ……………………………………………………………………………………….

سلطه جويي والدين مانع بروز خلاقيت فرزندان …………………………………………………………………..

تنوع فرهنگي در ارتباط با فرزند پروري ………………………………………………………………………………

تحقيقات داخلي ………………………………………………………………………………………………………………..

تحقيقات خارجي …………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

روش تحقيق ( روش اجراي تحقيق ) ……………………………………………………………………….

روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق ………………………………………………………………………….

جامعه آماري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………

برآورد حجم نمونه تحقيق ……………………………………………………………………………………………

متغييرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………

ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ……………………………………………..

روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق …………………………………………………………………………..

پايائي ايزارهاي اندازه گيري تحقيق ……………………………………………………………………………..

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ……………………………………………………………….

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه وتحليل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

يافته هاي توصيفي تحقيق……………………………………………………………………………………………

يافته هاي استنباطي تحقيق …….……………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………….……………………………………………

نتيجه گيري تحقيق ………………………………………………………………………………………………..

يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………..

پيشنهادات تحقيق  …………………………………………………………………………………………………………

محدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيق ……………………………………………………………………………

فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………..

ضمائم

  • پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
  • پرسشنامه ارزشیابی توجه والدین
  • پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

 

 

فهرست جداول

جدول 1-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….

جدول 2-4 : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….

جدول 3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………

جدول 4- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …

جدول 5- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان

جدول 6- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …

جدول 7- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………

جدول 8- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………

جدول 9-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان توجه رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..

جدول 10- 4 : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..

جدول 11- 4 : ارتباط خلاقیت با میزان توجه ………………………………………………………………………………

جدول 12- 4 : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران …………………………………………..

جدول 13- 4 : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی ………………………………………………..

جدول 14- 4 : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان ………………………………

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 15- 4 : مقایسه میزان خلاقیت با میزان توجه والدین …………………………………………………….

جدول 16- 4 : مقایسه میزان همبستگی انواع توجه والدین با خلاقیت فرزندان ……………………………

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….

نمودار 2-4 : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….

نمودار 3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………

نمودار 4- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …

نمودار 5- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان

نمودار 6- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …

نمودار 7- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………

نمودار 8- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………

نمودار 9-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان توجه رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..

 

 

چكيده

بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر اروميه

هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين ، دستيابي به نتايجي می باشد كه احتمالا حاكي از ارتباط برخي از عوامل بين آنهاست . فرضيه اصلي تحقيق عبارت می باشد از ” بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان ارتباط هست “. در فرضيه هاي فرعي ، بررسي ارتباط خلاقيت با جنسيت ، پايه هاي تحصيلي ، متغييرهاي دموگرافيك و… مد نظر بوده می باشد .  براي انجام پژوهش از روش توصيفي ( پيمايشي ) بهره گیری شده می باشد. نوع توجه فرزند پروري والدين به عنوان متغيير مستقل و ميزان خلاقيت دانش آموزان به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده می باشد . به مقصود آزمون فرضيه هاي تحقيق ، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به توضیح زير جمع آوري شده می باشد.

1- آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت

2-  پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي توجه والدين

اجراي هر دو پرسشنامه به روش سرشماري انجام گرفته می باشد . جامعه و نمونه آماري را 209 نفر پسر و 218 دختر   ( جمعا 427 نفر ) و والدين آنها تشكيل داده می باشد. تجزيه و تحليل نتايج  و داده ها با بهره گیری از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني ، ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون ، انحراف معيار ، آزمونt  ، تحليل واريانس و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS13  صورت گرفته می باشد . نتايج تحقيق حاكي می باشد 6/11 % دانش آموزان خلاقيت بسيار زياد ، 2/42 % خلاقيت زياد ، 7/28 % خلاقيت كم و 5/17% خلاقيت بسيار كم  از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد . اكثريت والدين (5/92% ) نيز توجه حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. از نظر شيوه هاي فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش آموزان ارتباط آماري معني داري بدست نيامده می باشد (20% r= ) . يعني والدين ديدگاههاي تربيتي روشن و جهت داري كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شديدا محافظه كارانه اي دارند كه احتمالا مي تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد . ارتباط برخي از عوامل تشكيل دهنده خلاقيت با نگرشهاي والدين ، جنسيت دانش آموزان ، تحصيلات  و شغل والدين ، وضيت رفاهي خانواده ها و… كه مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد قابل توجه می باشد . توزيع فراواني ميزان خلاقيت دانش آموزان نيز به ترتيب براي بسياركم ، كم ، زياد و بسيار زياد 5/17 % ،  7/28% ، 2/42% و 6/16% مي باشد. تفاوت معني داري از نظر ميزان خلاقيت دربين پايه هاي مختلف تحصيلي نظاره نگرديد. در مقام مقايسه ، ميزان خلاقيت كلي و عوامل چهارگانه  خلاقيت (بسط ، سيالي، ابتكار و انعطاف پذيري ) دردختران بيشتر از پسران می باشد . در مورد متغيرهاي دموگرافيك ، نتايج حاكي می باشد : 1- خلاقيت سيالي فرزندان خانواده هاي مرفه كمتر می باشد. 2 – اكثريت پدران (5/61% ) و مادران (9/47%) دانش آموزان داراي تحصيلات عالي ليسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داري (46% ) و معلمي ( 3/25% ) و شغل اغلب پدران را كارمندي(3/38%) و آزاد( 27%) تشكيل مي دهد . بنابراين نتايج آزمون ،  فرضيه اصلي و فرضيه فرعي 2  تحقيق را تائيد نمي كند اما فرضيه هاي فرعي1 و3 و 4 مورد تائيد هستند .

واژه هاي كليدي : خلاقيت ( سيالي ، ابتكار ، انعطاف پذيري ، بسط ) ، سبكهاي فرزند پروري ( سلطه گري ، وابستگي شديد ، سهل انگاري ) توجه ، استعدادهاي درخشان                      

 

 

 

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه

– بيان مسئله تحقيق   

– اهميت و ضرورت تحقيق

– اهداف تحقيق

– نمونه و جامعه آماري تحقيق

– روشهاي آماري تحقيق    

– فرضيه هاي تحقيق

– تعاريف اصطلاحات ، متغييرها و كليد واژه ها 


مقدمه

ادوارد دوبونو[1] ( 1992) دركتاب خلاقيت كارآمد مي گويد ” هيچ چيز سودمندتر و باشكوهتر از اين نيست كه ايده ي جديد و ثمربخشي اهداف شما را برآورده سازد “( قاسمي ، 1376، ص 20). خلق فکر ، ایده  و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات ، اکتشافات  و پیدایش راههای مناسب برای حل مسائل و معضلات در زندگی بشر به شمار می آیند . جوامع پیشرفته و متمدن  گذشته  وحال پیوسته  به ارزش و اهمیت این جنبه از توانائیها ی ذهنی و فکری بشر توجه نموده و در صدد تقویت آن برآمده و از این طریق به توسعه ،  رفاه ،  ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. چراکه بقول ارسطو ” ابتکار یگانه عامل موثر در پیشرفت بشر به شمار مي آيد “(موید نیا ، 1384، ص 165). به این ترتیب ضعیف بودن فرآيند بروز خلاقيت ها در جوامع عقب مانده  نیز موجب بدبختی ، فقر و فلاکت خواهد بود . در دنياي پيچيده كنوني كه شاهد رقابتهاي بسيار فشرده جوامع مختلف براي دستيابي به جديدترين تكنولوژيها و منابع قدرت هستيم ، افراد  تيزهوش ، خلاق و صاحبان انديشه هاي نو و مبتكرانه ، همانند گرانبهاترين سرمايه ها، از جايگاه بسيار والا و ارزشمندي برخوردار هستند بطوريكه بقول توين بي[2]  شانس بدست آوردن خلاقيت بالقوه ، مي تواند موضوع زندگي و مرگ هرجامعه اي باشد( كفايت ، 1373، ص 3). بی مبالغه   می توان گفت که وجه مشخص و بارز جهان امروز ، همانا تغییر و تحول می باشد که هیچ زمینه ای بدون تاثیر آن باقی نیست چرا كه بقول هراکلیتوس در حیات چیزی پایدار نیست مگر دگرگونی. براین اساس امرسون ثبات احمقانه را زائیده مغزهای کوچک می شمارد (مویدنیا،1384،ص 164). صرف تغییر ارزش تلقی شده و عاملان تغییر نوآوران ارزشمند محسوب می شوند که دگرگونی ها را با امید به بهبودی هرچه بیشتر و بیشتر سبب می شوند از این رو هرگونه اختراع ، اکتشاف ، ابداع و ابتکار خود اشکال تحول بوده و موجب تغییرند ( غنی زاده،  به نقل از سیدعباس زاده ، 1387 ، ص 1).

بدیهی می باشد خلاقیت صرفا مشتمل بر تفکر و عملکرد ذهنی  افراد خاص و عرصه های ویژه زندگی نیست بلکه تقریبا تمامی افراد اعم از دانش آموز ، دانشجو ، کارمند ، کشاورز ، خانه دار و… در مدرسه ، محيط كار و مزرعه حتی با دارا بودن حد متوسط بهره هوشی مي توانند دارای عملکرد خلاقانه در زمینه های مختلف زندگی باشند .  تحقيقات اخير تورنس[3] ( 1973) و پارنز ( 1963) و ديگران نشان داده می باشد كه خلاقيت در تمام فعاليتهاي فردي و گروهي نظاره شده و با شدت و ضعف بالقوه قابل پرورش ، در همه انسانها هست                     ( همتي ، 1387،ص 12). تورنس و تورنس ( به نقل از اونیل، عابدی و اسپیل برگر[4]، 1994) تصریح می کنند که طی 15 سال تجربه مطالعاتی و آموزش تفکرات خلاق ، شواهدی را یافته اند که نشان می دهند خلاقیت را می توان آموزش داد براین اساس می باشد که طی سالهای اخیر پژوهش و ساخت آزمونهای خلاقیت رونق پيدا کرده می باشد      ( همیشگی و مقیمی ، 1383).

نوآوري و خلاقيت بعنوان ويژگي شگرف انساني نه تنها در دوران كودكي و جواني ، بلكه درتمامي طول عمر قابل ظهور می باشد . در واقع توانايي شخص براي خلاق و نوآور بودن ممكن می باشد در مراحلي بصورت كمون باقي بماند اما مي توان آنرا دوباره احياء كرد ( ساعتچي ، 1371،ص 124). پس همه ما ذاتا واجد توانائي تفكر و عملكرد خلاقانه هستيم لكن به واسطه شرائط محيطي به جاي آنكه راههاي بروز آنرا ياد بگيريم چگونگي سركوب آنرا فرا مي گيريم يعني مي آموزيم كه چگونه خلاق نباشيم ( همتي ، 1378،ص 1) چنين برخوردي با خلاقيت نياز  مسلم جوامع ، خانواده ها ، محيطهاي آموزشي و كاري سنتي می باشد . در محيطهاي سنتي روياروئي با مسائل ، مشكلات و پديده ها ،  واكنشهاي قالبي و راههاي تجربه و تائيد شده را مي طلبد( آقايي فيشاني ، 1377، ص 158) . برعکس بعضی جوامع توسعه یافته فضای بسیار مساعدی برای بروز و رشد خلاقیت دارند مثلا امروزه در ایالات متحده آمريكا، خلاقیت در زمینه های علمی و تکنولوژی ، بالاترین پاداشها را دریافت می دارد( کلمن[5] ، 1960 ) پس بی جهت نیست که حدود یک سوم اختراعات مهم جهان بنام آمریکا ثبت شده می باشد.

هرچند فرض می باشد که خلاقیت به عنوان توانائی ذهنی ابداع و نوآوری از ابتدای زندگی بشر وجود داشته و همواره نيز ارزشمند بوده می باشد لکن در نظر داشتن آن در طول تاریخ ،  بیشتر به عنوان نتیجه طبیعی عملکرد ذهنی افراد با هوش و مستعد تلقی گرديده  و تا یک قرن پیش مطالعه اختصاصی در مورد آن صورت  نگرفته بود. اما خوشبختانه  امروزه  دانشمندان ، متخصصان ، کتابها ، مجلات  ، تست ها  و…  زیادی وجود دارند که اختصاصا  به  بحث خلاقیت  می پردازند . با وجود این ،  توجه علمی به بحث خلاقیت عمر چندان طولانی ندارد در واقع   تاریخچه مطالعات علمی در مورد خلاقیت  و عناصر تشکیل دهنده آن به بیش از یک قرن نمی رسد. موضوع خلاقیت ابتداء مورد  توجه دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی قرار گرفته  و برای اولین بار دانشمندی بنام گیلفورد[6] درسال 1950 میلادی  تحقیقات علمی خود را  در مورد ماهیت ، عناصر تشکیل دهنده و کارکرد تفکر خلاق شروع نموده می باشد(طالب زاده ،1375،ص 1و2).  با فرض اينكه والدين و مربيان از مهم ترين عوامل حمايت كننده بروز خلاقيت كودكان هستند ضروري خواهد بود كه برنامه آگاه سازي خانواده ها ، معلمين و مسئولان آموزشي كشور در اين خصوص با اهميت تلقي گرديده و شناخت شيوه هاي تقويت بروز خلاقيت كودكان و نوجوانان مد نظر قرار گيرد. پژوهش حاضر هدف شناخت ماهيت خلاقيت ، تاثير رفتار متقابل والدين و مربيان با دانش آموزان و ارائه پيشنهادهاي لازم به آنان را در نظر دارد .

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :137

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.