منبع پایان نامه : پایان نامه:بررسي رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

هدف از اين پژوهش ، بررسي سنجش ارتباط بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز می باشد . جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 90-1389 می باشد . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با بهره گیری از شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از جمعيت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسي پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير بهره گیری شده می باشد :

الف : به مقصود سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني

ب : به مقصود سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه رفتار شهروندي

و براي تحليل نتايج آماري توصيفي و آمار استنباطي (روش آماري تحليل رگرسيون ) به كار بسته شده می باشد . نتايج پژوهش نشان داده می باشد :

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندي آنان ارتباط معنادار هست. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي می گردد که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهاي سازمان می گردد.نیروي انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهاي سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر می باشد فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در تاثیر سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

 

كليد واژه ها : تعهد سازماني ،ابعاد تعهدسازماني ، رفتار شهروندي ، رفتار شهروند سازماني

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول 🙁 كليات تحقيق )

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهميت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سئوال و فرضيه هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1- سوال اصلي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2- فرضيات فرعي ………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعاريف نظري و عملياتي …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1- تعريف نظري………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2- تعريف عملياتي………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم 🙁 مباني نظري و پيشينه تحقيق )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1- مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1- 1- مباني نظري رفتار شهروندي ………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2- مباني نظري تعهدسازماني …………………………………………………………………………………………… 29

2-2- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. 44

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

2-2- 1- پيشينه خارج از كشور…………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-2- پيشينه داخل كشور………………………………………………………………………………………………………. 46

 

فصل سوم : ( روش تحقيق )

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-2- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گيري :…………………………………………………………………………………… 59

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):……………………………………………………. 59

3-5- ابزار اندازه گیری:………………………………………………………………………………………………………………… 59

1- پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی ………………………………………………………………………………………. 59

2- پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-6- شیوه اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 60

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:…………………………………………………………………………………………… 60

 

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4- 1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2 ) آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-3) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل پنجم :( نتيجه‌گيري و پيشنهادها )

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- نتيجه گيري و پيشنهاد …………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3- محدوديتها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

الف – فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

ب- لاتين


فصل اول :

( كليات تحقيق )

 

1-1- مقدمه

همواره آن دسته از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده می باشد. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت مطالعه ارتباط میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملكرد درون نقشی كاركنان توجه می كردند. عملكرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطلاق می گردد كه در توضیح وظایف و تأثیر های رسمی سازمان اظهار شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند. تقریبا از یك دهه و نیم قبل، محققان بین عملكرد درون نقشی و عملكرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند. ( هوي ايت آل 1999 ) [1]مقصود از عملکرد فرانقشی رفتار های شغلی فراتر از تأثیر های رسمی كاركنان استكه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در کسب اهدافش کمک می کنند.( اورنگ[2] ، 1988 ) .

محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملكرد فرانقشی بر تاثیر سازمانی قائل می باشند و پس کوشش کرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی کنند. یكی از متداول ترین مفهوم سازی های صورت گرفته درمورد رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ( بيتمن و اورنگ[3] 1993 ، اورنگ [4] 1988 ) . به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشی سازمان، در ۱۵ سال اخیر این متغیر بسیار مورد پژوهش و توجه قرار گرفته شده می باشد.

مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، توجه هاي شغلی ، تعهد سازمانی و غیره مانند مواردي هستند

که به مطالعه ریشه بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط کار می پردازد . اما بحثی که در دو دهه

اخیر مطرح شده می باشد و علاوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود

جلب نموده می باشد رفتار شهروندي سازمانی نام دارد .

تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشه اي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی می باشد و بیانگر

نیرویی می باشد که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر ، جهت تحقق اهداف سازمانی کارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به  شکل معنا داري با بعضی از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداکاري ، ملاحظه و وظیفه شناسی بیشتري نشان می دهند .

و در مورد اینکه تعهد سازمانی یک توجه می باشد یا یک رفتار و هریا دو ، بایستی گفت که در گذشته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سازمان اطلاق می گردید که با پذیرش اهداف و ارزشهاي سازمان ، خشنودي شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل براي همکاري با سازمان ارتباط داشت (دولتخواهان ، 1380 ) .

تعهد سازمانی همانند خشنودي شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی می باشد . با وجود این از آن جا که تعهد سازمانی اساساً به توجه کارکنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن می باشد با متغیر هایی در نظر داشتن کارکنان مانند غیبت ، ترك کار و همچنین خشنودي شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می گردد که بر اساس آن فردي که شدیداَ متعهد می باشد، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می کند ودر آن درگیر می گردد و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و »: بوکانان ، تعهد را چنین تعریف می کند اهداف یک سازمان می باشد. وابستگی نسبت به تأثیر فرد در ارتباط با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جداي از ارزشهاي ابزاري آن.تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشهاي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سارمانی می باشد و بیانگر نیرویی می باشد که فرد را ملزم می کندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، کارهایی را انجام دهد. ( استرون، 1377 ) .

 

 

 

1-2- اظهار مسأله

با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر مي گردد، به طوري که مي توان اذعان نمود که دنياي ما دنياي سازمانهاست و آن چیز که که امروز در بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده، تأثیر اساسي نيروي انساني به عنوان گرداننده اصلي سازمانهاست. به عبارتي انسانها به کالبد سازمان جان مي دهند، البته نيروي انساني کارآمد و خودانگيخته مي تواند براي رشد خود و توسعه و دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده سازمان بيشترين کارآيي را داشته باشد. (افشاري، 1378).

سازمانها ، بویژه در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینه را به گونه اي فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت هاي خود را در جهت اعتلاي اهداف سازمانی به کار گیرند ، این امر میسر نخواهد گردید مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندي سازمانی و بستر هاي لازم براي پیاده سازي اینگونه رفتار ها فراهم گردد

سازمانهاي امروزي شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندي سازمانی به ندرت دیده می گردد و کارکنان

خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . کارکنان همان چیزي که قوانین و مقررات و توضیح شغلی مشخص کرده و همان چیزي که مدیران و رهبران سازمان گفته اند انجام می دهند و رفتارهایی فراتر از تأثیر مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندي سازمانی محدود می گردد. (تروکنبروت[5]، 2000).

پس یکی از معضلات اصلی سازمانها در دنیاي متحول و به شدت متغیر امروزي شناسایی عواملی می باشد که می تواند در بروز رفتار شهروندي سازمانی که یکی از پدیده هاي نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی می باشد تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در توضیح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت اما امروز رفتارهاي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته می باشد. این رفتارها به مفاهیم رفتارهاي پیش اجتماعی، رفتارهاي فرانقشی،عملکرد زمینه اي رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندي سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد تأثیر هاي رسمی اقدام کنند در قرارداد هاي روان شناختی جدید رفتار هاي فراتر ازنقش مورد انتظار می باشد. سازمانهاي امروزي نیاز به انعطاف پذیري براي موفقیت و روبرو شدن با رقبا دارند . رفتار شهروندي سازمانی نوعی رفتار می باشد که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وري بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاري می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد . با در نظر داشتن مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندي سازمانی همواره این سوال مطرح بوده که آیا در سازمان اقتصادي مانند گمرك که یک سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادي می باشد که رفتارهاي خاصی را می طلبد که در بعضی موارد با رفتار هاي سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادي کشور و تسهیل تجارت داشته ، این نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیرد ؟و تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، اکثرا بر توجه های کارکنان، گرایشات و طرفداری گری رهبر متمرکز بوده می باشد. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پادساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی اکثراً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد (پادساکوف و همکاران[6]، 2000).

روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی می باشد. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، طرفداری ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته اند. اما به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده می باشد . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری “مبادله رهبر- عضو” با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقائ می بخشد (تروکنبروت[7]، 2000).  میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نظری می باشد كه بیانگر این نكته می باشد كه اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هویت می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. فردی كه تعهد سازمانی بالایی دارد، در سازمان باقی می ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود کوشش بیش از حد و یا حتی ایثار نشان می دهد. محققان زیادی اظهار می دارند كه یك ارتباط مستقیم و قوی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی هست. به این ترتیب انتظار می رود كه افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. یافته های تجربی نیز این موضوع را تایید می كند.( همان ، 1974 )

لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا ارتباط تعهد سازمانی با این نوع رفتار را مطالعه کنیم . نهایتاً با در نظر داشتن مباحث مطرح شده و کنجکاوي هاي ذهنی سوال اصلی پژوهش به صورت زیر اظهار می گردد :آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با رفتار شهروندي آنان ارتباط هست ؟

1-3- اهميت موضوع

اهميت اين پژوهش بر اين اساس می باشد كه رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی‌با یک دید جامع، نگریسته گردد. به همین خاطر شش متغیر مرتبط با رفتار شهروندی و چگونگی ارتباط آنها با تعهد سازماني مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . نظام بوروکراتیک تمام کوشش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده می باشد. به همین جهت مناسبات‌سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد هست. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می‌‌گردد که تا حد توان پیش طریقه. بر این اساس در نظر داشتن شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش می باشد. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده می باشد، رفتار آنها هم می‌‌تواند بسیار با اهمیت تلقی گردد و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند.به گونه کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید می باشد که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند.به این ترتیب مطالعه و مطالعه اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته می باشد، بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد و این تحقيق قصد دارد به همین امر و ارتباط رفتار شهروندي را با تعهد سازماني را بررسي نمايد .

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

سنجش ارتباط بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان می باشد .

1-4-2- اهداف جزئي

1-  بررسي ارتباط بين رفتار شهروندي و تعهد عاطفي

2-  بررسي ارتباط بين رفتار شهروندي و تعهد مداوم

3-  بررسي ارتباط بين رفتار شهروندي و تعهد هنجاري

فرضيات فرعي با وجود ارتباط هر يك از ابعاد رفتار شهروندي را با مولفه هاي سه گانه تعهد سازمان را ادعا مي كند .

1-5- سئوال و فرضيه هاي پژوهش

1-5-1- سوال اصلي پژوهش بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازمان و تعهد سازماني را مورد بررسي قرار مي گيريد بر اين اساس سه فرضيه را تدوين مي گردد .

1-5-2- فرضيات فرعي

1- بين رفتار شهروندي و تعهد عاطفي ارتباط هست .

2- بين رفتار شهروندي و تعهد مداوم ارتباط هست .

3- بين رفتار شهروندي و تعهد هنجاري ارتباط هست .

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :85

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.