منبع پایان نامه : پایان نامه:بررسي نيازهاي آموزشي توتون كاران در راستاي ارائه آموزش هاي صحيح و اصولي براي توليد توتون با كميت و كيفيت بالا

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيــده

بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها وتشخيص تفاوتها و تعيين اولويت ها به مقصود انجام برنامه ريزي می باشد به عبارت ديگر بررسي نيازهاي آموزشي يعني مطالعه يك جامعه به مقصود تعين نيازها و خواسته هاي آموزشي قبل از اخذ هرگونه تصميمي پيرامون راهبردهاي توسعه می باشد. شاغلين بخش كشاورزي مانند توتون كاران براي موفقيت شغلي خود با نيازهاي گوناگوني مواجه اند كه مي توان دانش فني  مهارتهاي شغلي و درك عمومي از كشاورزي را از آن جمله دانست. ‌ولي علاوه بر اين نيازها، هرروزه نيازهاي آموزشي جديدي هم پديدار مي گردند كه بايد ارضاء‌ شوند. از طرف ديگر نياز شالوده و اساس برنامه ريزي آموزشي می باشد و براي تدوين هدفهاي مطلوب در يك برنامه ريزي آموزشي آغاز بايد نيازها را بررسي نمائيم و به همين دليل تحقيق حاضر به بررسي نيازهاي آموزشي توتون كاران در راستاي ارائه آموزش هاي صحيح و اصولي براي توليد توتون با كميت و كيفيت بالا در استان كردستان پرداخته می باشد.

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با بهره گیری از پرسشنامه صورت گرفته می باشد. جامعة آماري شامل 1016 نفر از كشاورزان توتون‌كار مي باشد. حجم نمونه نيز بر اساس فرمول كوكران برابر 175 نفر محاسبه گرديده می باشد كه اين تعداد، از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده می باشد  و براي تجزيه و تحليل داده ها از  نرم افزار SPSS Win بهره گیری شده می باشد.

نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها تحقيق نشان مي دهد كه بين متغير سطح زير كشت توتون با متغير ميزان نيازهاي آموزشي ارتباط مثبت و معني داري هست ولي بين متغيرهاي سن، سابقه كشت توتون دفعات تماس با مروج دخانيات، دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي، بهره گیری از مجلات ترويجي و بهره گیری از فيلم هاي آموزشي با متغير نيازهاي آموزشي ارتباط معكوس و معني داري هست. ضمن اينكه بين متغيرهاي تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، ميزان درآمد ساليانه ازكشت توتون و دفعات بازديد از مزارع نمونه با متغير ميزان نيازهاي آموزشي ارتباط معني داري نظاره نمي گردد.

نتايج حاصل از تاثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون هاي كروسكال واليس ومن وايتني حاكي از آن می باشد كه متغيرهاي بهره گیری از تسهيلات حمايتي و نوع مالكيت بر ميزان نيازهاي آموزشي تاثير گذار بوده اند ولي متغيرهاي: تاهل، جنسيت، عضويت در تعاوني توتون كاران و شغل اصلي تاثيري در ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران نداشته اند.

نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مسقل بر متغير وابسته از طريق رگرسيون چند متغيره حاكي از آن می باشد كه سطح زير كشت توتون تاثير مثبتي بر نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته می باشد ولي متغيرهاي: سن  شركت در كلاس هاي ترويجي  و بهره گیری از مجلات آموزشي تاثير معكوسي بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته اند.

 

واژگان كليدي: نيازهاي آموزشي، توتون‌كاران


فصل اول

 

روش تحقيق

 

1 1  مقدمه

در اين فصل با در نظر داشتن موضوع تحقيق، اهداف ومرور پيش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقيق تعيين متغيرها و فرضيات تحقيق پرداخته مي‌گردد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن می باشد كه مشخص گردد چه شيوه‌اي اتخاذ گردد تا هرچه سريع، دقيق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌هاي تحقيق دست يافت. علاوه بر اين در اين فصل به تشريح جامعه آماري،  تعيين حجم نمونه، اعتبار روايي و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي‌گردد.

2-1 نوع و روش تحقيق

تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي‌باشد، همچنين اختلاف ميانگين‌ها نيز مقايسه مي‌گردد. اين تحقيق علاوه بر شناسائي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان ، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و معني‌دار بودن اختلافات بين ميانگين متغيرهاي مستقل ونيز پيش‌گوئي تغييرات متغير وابسته بر اثر تغييرات متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

31 شيوه‌ اجراي تحقيق

تحقيق حاضر به شيوه ميداني و با بهره گیری از پرسشنامه براي شناسايي نيازهاي آموزشي        وترويجي توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته می باشد. در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده كه بعد از جمع‌آوري اطلاعات، كار استخراج و تجزيه و تحليل داده‌ها صورت پذيرفت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

4 1 جامعه آماري

جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل كليه كشاورزاني می باشد كه در سال زراعي     83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنين طرف قرار داد با مجتمع دخانيات كردستان مي باشند كه برهمين 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماري مارا تشكيل         مي دهند كه از اين تعداد 657 نفر توتون بارلي و تعداد 381 نفر توتون باسما توليد نموده اند.

5 1جمعيت مورد مطالعه

جمعيت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعيت مورد نظر می باشد كه با در نظر داشتن محدوديت‌هاي تحقيق و گستردگي جغرافيايي و  پراكندگي جمعيت مزبور در سطح استان كردستان و نيز به علت عدم دسترسي به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقيق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزيده شدند تا پرسشنامه‌هاي تنظيمي توسط آنان تكميل گردد.

6 1روش نمونه‌گيري

در اين تحقيق به مقصود انجام نمونه‌گيري از ميان جامعه آماري موجود از روش نمونه‌گيري تصادفي بهره گیری گرديد. اگر در انتخاب نمونه ها براي هر يك از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوي در نظر گرفته گردد آن را نمونه تصادفي ساده مي نامند . براي بدست آوردن يك نمونه تصادفي ساده كافي می باشد كه براي كليه افراد احتمالات مساوي مقصود گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در اين روش به هريك از واحد هاي جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده مي گردد و انتخاب يك واحد به هيچ شكل در انتخاب ساير اعضاي جامعه تاثير ندارد. ( ازكيا، 1382)

نمونه تصادفي ساده موقعي بكار برده مي گردد كه اولاً اختلاف بين افراد جامعه زياد نباشد (واريانس كم باشد) به عبارت ديگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانياً اطلاع قبلي درمورد افراد جامعه نداشته باشيم.  روش انتخاب نمونه در آمار گيري تصادفي ساده به صورت قرعه كشي يا بهره گیری از جدول اعداد تصادفي صورت مي گيرد كه دراين تحقيق از روش قرعه كشي بهره گیری گرديده می باشد.

7 1تعيين حجم نمونه

با در نظر داشتن اين كه تمامي افراد جامعه را نمي‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادي نمونه كه خصوصيات جامعه آماري را داشته باشند انتخاب مي‌‌گردد. در اين تحقيق نحوه تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران مي‌باشد.

براي محاسبه فرمول كوكران احتياج به پيش برآورد واريانس می باشد بنابراين تعداد 20  نمونه مقدماتي انتخاب گرديد كه انحراف معيار صفت مذكور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گرديد و فاصله حدود اطمينان نيز براي اطمينان بيشتر برابر با 1/0  در نظر گرفته گردید كه بر اين اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گرديد.

 

n=

= n  حجم نمونه

N =  حجم كل جامعه= 1038

= T  مقدار t استودنت با 95 درصد اطمينان و 5 درصد خطا به ميزان 2  96/1

= d   فاصله حدود اطمينان برابر 1/0

8 1 متغيرهاي تحقيق

متغير وابسته اين تحقيق ميزان  نيازهاي آموزشي توتون كاران در استان كردستان مي باشد، كه اين مقياس از طريق حاصل جمع جبري 16 شاخص بر اساس طيف ليكرت سنجيده خواهد گردید. همچنين درتحقيق حاضر 17 متغير مستقل هست كه شامل: سن، جنسيت، وضعيت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، شغل اصلي، سطح زير كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكيت ميزان درآمد سالانه از كشت توتون،  بهره گیری از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانيات، تعداد دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي، بازديد از مزارع نمونه بهره گیری از مجلات و نشريات ترويجي، بهره گیری از فيلم هاي آموزشي و عضويت در تعاوني يا تشكلهاي توتون كاران مي باشند.

9 1روش جمع‌آوري اطلاعات

در تحقيق حاضر براي جمع‌آوري اطلاعات از دو روش عمده يعني روش كتابخانه‌اي، اسنادي و ميداني بهره گیری شده می باشد.

در روش اسنادي و كتابخانه‌اي آغاز به منابع رايانه‌‌اي مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهيه، ترجمه و فيش‌برداري اقدام گرديد در اين تحقيق بررسي جامعي در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكيم پايه‌هاي نظري تحقيق از نتايج بررسي‌هاي مشابه در خصوص موضوع تحقيق بهره گیری گردد.

در روش ميداني تنها وسيله مورد بهره گیری پرسشنامه مي‌باشد. براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در تحقيق با بهره گیری از مباني نظري تحقيق و فرضيات تحقيق پرسشنامه اي حاوي 27 سئوال  تهيه گرديده می باشد. اين پرسشنامه داراي سئوالات باز و بسته مي باشد كه در سئوالات، ويژگيهاي شخص پاسخگو و ميزان نيازهاي آموزشي ـ ترويجي توتون كاران  مورد سنجش قرار گرفته می باشد. براي سنجش طيف پاسخهاي مربوط به نظر خواهي در پرسشنامه از طيف ليكرت بهره گیری شده می باشد كه در آن پنج گزينه  خيلي كم، كم ، متوسط، زياد و خيلي زياد مد نظر قرار گرفته می باشد.

10 1 روايي Validity

به مقصود تعيين روايي پرسشنامه، از نقطه نظرات و پيشنهادهاي اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي، محققان و كارشناسان شركت دخانيات بهره گیری گرديد و پس از اصلاحات لازم، اطمينان حاصل گردید كه سؤالات مطرح شده توانايي و قابليت اندازه‌گيري محتوي و خصوصيات مورد نظر در تحقيق را دارا مي‌باشند.

11 –  1   اعتبار Reliability

براي سنجيدن اعتبار پرسشنامه‌هاي تهيه شده، به وسيله يك تحقيق مقدماتي
(Pilot test) تعداد 15 نسخه از آن توسط توتون كاران  تكميل گرديد كه پرسشنامه‌هاي تكميل شده با بهره گیری از نرم‌افزار spsswin و ضريب كرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده گردید كه نتايج حاصله از ضريب كرنباخ آلفا براي پرسشنامه مربوطه برابر 89 درصد گرديد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :95

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.