دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه:تعيين تفاوت سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي علوم پايه و علوم تربيتي

دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

مقدمه:

هزاره سوم ميلادي در شرايطي آغاز مي‌گردد كه جهان كماكان درگير مشكلات عديده‌اي زیرا تغييرات اجتماعي و پيامدهاي آن در ابعاد رواني ـ اجتماعي بشر می باشد. پيشرفت و توسعه علي رغم آنكه تسهيلات فراواني به همراه داشته می باشد اما در برگيرنده مشكلات اساسي نيز هست. بدين ترتيب موضوع تغييرات اجتماعي و پيامدهاي آن د رتعليم و تربيت و سلامت رواني يا بيماريهای مرتبط با ان ،‌افزايش رضايتمندي از زندگي يا كاهش آن و هزاران موضوع ديگر از‌اين دست پيش روي محققان می باشد.

از آنجا كه بهداشت رواني پديده‌اي رواني ـ اجتماعي، نيازمند درك و تفسير درست از مسائل مرتبط می باشد و بايد آن را در چهارچوب عوامل اساسي زمينه ساز و يا در ارتباط مستقيم با عوامل زيانبخش براي سلامتي مورد توجه می باشد‌اين موضوع از آن جهت مهم می باشد كه فراتر از متغيرهاي مستقل و جداگانه‌اي كه به گونه طبيعي تأثیر اساسي خود را در سلامت رواني و يا بيماري‌ايفا مي‌كنند. عوامل مشترك را نيز را كه در‌ايجاد يا تسهيل اختلافات رواني برعهده دارد مورد توجه قرار داده می باشد و با رويكردي كل نگر به تنظيم چهارچوب موثر مي‌پردازيم.

تغييرات شرايط اجتماعي،‌طي دو دهه گذشته،‌موجب تغييرات بنيادين در سطح خانواده و دوستان از يك سو و نيز موجب تغييرات وسيعي در تعليم و تربيت و شيوه هاي آن  و نيز سبك هاي زندگي از سوي ديگر گرديده می باشد صرف نظر از مشكلات جاري كه مي‌تواند ما حصل شرايط بد اقتصادي و توسعه نيافتگي باشد دگرگوني هاي پي در پي در الگوهاي زندگي تغيير درمطالبات اجتماع از فرد، تغيير در ارزش ها، باورها و فرهنگ به گونه‌اي می باشد كه كه می تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم توانايي هاي سازشي فرد را تحت تاثير قرار دهد.

بدين ترتيب سطوح مختلف اجتماعي به ويژه كودكان و جوانان در مواجه با تغييرات پي در پي پيراموني مشكلات متنوع را تجربه مي‌كنند و با مسائلي درگير مي‌شوند كه ابعاد آن براي بسياري از خانواده ها  و مسئولان امرناشناخته می باشد.

توانايي بشر در بهم ارتباط دادن حوادث محيطي و نشان دادن واكنش منطقي به رشد روانشناسي كمك فراوان كرده می باشد از همه جالب تر‌اينكه توانايي ماست كه با اشخاص مختلف‌ايجاد ارتباط مي‌كنيم و در صورت نااميدي از آنها فاصله مي‌گيريم توانايي بشر در بهره گیری از خلاق از قوه تصور و فكر خود و برخورد واقع بينانه كه با امور يكي ديگر از نشانه هاي بلوغ و رشد فكري ماست.

ناراحتي هاي رواني لزوماً حاصل نيروهاي اسرار آميز و نفوذ ناپذير نيستند بلكه اغلب در فرايندهاي معمولي مانند اشتباه در يادگيري، استنباطهاي اشتباه براساس اطلاعات نادرست يا ناكافي و تميز ندادن تصور از واقعيت به وجودمي‌آيند از آن گذشته انديشه ا گر حاصل فرضهای اشتباه باشد مي‌تواندغير واقع بينانه گردد و رفتار اگر مبتني بر طرز تلقي هاي غير منطقي باشد غير عقلاني نظر به‌اينكه خويشتن نگري،فراست – آزمون واقعيت ها و يادگيري اصولاً فرايندهاي شناختي هستند‌اين طرز برخورد با بيماريهاي رواني را شناخت درماني ناميده می باشد

روانشناسي قرن بيستم بيشتر بر هيجانات منفي نظير افسردگي و اضطراب تمركز يافته می باشد تا بر هيجانات مثبتي نظير شادي و بهزيستي. هدف مطالعات روانشناختي بيشتر بر آن بوده می باشد كه بيماريهاي رواني را مورد بحث و گفتگو قرار دهد و درمان آنها هدف اصلي بوده می باشد. به عبارتي ديگر تعريف سلامت رواني مترادف با فقدان بيماريهاي رواني و يا علايم بيمارگونه تلقي شده می باشد در حاليكه از دهه 1980 به بعد در تعريف سلامت تغيير و تحول بسياري پديد آمده می باشد. متون مربوط باروانشناسي سلامت تنها به جنبه هاي منفي و رفع آثار منفي در افراد محدود نمي‌گردد همانطور كه در تعريف سازمان بهداشت جهاني به سلامت از جنبه مثبت آن تأكيد شده می باشد و فردي واجد سلامت شناخته مي‌گردد كه به لحاظ زيستي ـ رواني ـ اجتماعي از شرايط معيني برخوردار باشد (بوم و همكاران، 2001،‌نقل از كرمي‌نوري و همكاران 1381).

اختلالات رواني مشكلات جدي و شايع بوده كه در سراسر دنيا نظاره مي‌گردد و يكي ازناتوان كننده ترين بيماريها در طب محسوب مي‌گردد كه هزينه هاي زيادي را به جامعه تحميل مي‌كند. سابقه شناخت اختلالات رواني و در كنار آن بحث سلامتي رواني به سابقه تاريخ و شناخت بشر از خود و تغيير رفتاري بعضي از انسانها نسبت به انسانهاي ديگر باز مي‌گردد. گاه مرز بين‌اين دو يعني سلامت رواني از اختلال رواني چنان درهم مي‌آميزد كه اطلاق‌اينكه فردي سالم يا بيمار می باشد مشكل به نظر مي‌آيد‌اينست كه افراد و يا مراكز علمي‌زيادي كوشيده اند تا تعريف واضح و دقيقي از موضوع سلامت رواني و اختلال رواني ارائه دهند كه البته كليه تعاريف ارائه شده با در نظر داشتن شرايط و موقعيت هاي اجتماعي سنن و فرهنگ بوده و اصولاً از ديد كساني كه نگرشي طبيعي به سوال نگاه مي‌كنند كسي سالم و بيمار می باشد كه اگر بيمار نباشد ويا كسي كه بيمار می باشد كه سالم نباشد‌اين امر در بعضي بيماريها مانند بيمار روانپزشكان و كساني كه با طب پيشگيري سروكار دارند براي تعريف سلامت رواني و بهنجاری از ميانگين نرمال يا زنگوله معروف منحني توزيع عمومي‌بهره گیری مي‌كنند و افراد را با خصوصيات افراد ميانگين مقايسه كرده كه‌اين جنبه باليني و درماني نداشته و صرفاً جنبه آماري دارد و البته تعيين خصوصيات افراد ميانگين كه از طريق آماري بدست مي‌آيد خود مسئله قابل بحث می باشد.

اصولاً فردي از نظر رواني سالم می باشد كه تعادلي بين رفتارها و كنترل او در مواجه مشكلات اجتماعي وجود داشته باشد. از‌اين ديدگاه بشر و رفتارهاي او در مجموع يك سيستم در نظر گرفته مي‌گردد كه بر اساس كيفيت تاثيرمتقابل اقدام مي‌كند با‌اين ديد سيستميك ملاحظه مي‌گردد كه چگونه عوامل متنوع زيستي بشر بر عوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و بالعكس از آن تاثير مي‌پذيرد.

به عبارت ديگر  بهداشت و تعادل رواني بشر به تنهايي مطرح  نيست بلكه آن چیز که مورد بحث قرار مي‌گيرد پديده هايي می باشد كه در اطراف او وجود دارند و بر جمع سيستم و نظام او تأثير مي‌گذارند و از آن متاثر مي‌شوند.

كارشناسان سازمان بهداشت سلامت فكر و روان را‌اين چنين تعريف مي‌كنند:‌

سلامت فكر عبارت می باشد از قابليت ارتباط موزون و متناسب با ديگران تغيير و اصلاح فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي بطور منطقي و عادلانه و مناسب (ميلاني فر بهروز بهداشت رواني، نشر قدس 1370 ص 65ـ3)

لونسيون (Levinson) و همكارانش در سال 1962 سلامت رواني را‌اين چنين تعريف كرده اند: سلامت رواني عبارت می باشد از‌اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود ـ دنياي اطراف ـ محل زندگي ـ اطرافيان و با در نظر داشتن مسئوليتي كه پیش روی ديگران دارد. چگونگي سازش وي با درآمد خود و شناخت موقعيت زماني و مكاني خويشتن.

كارل مينجر (Krlmeninger) مي‌گويد سلامت رواني عبارت می باشد از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان بطوريكه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر به كامل گردد.

واتسون (watson) موسس مكتب رفتارگرايي مي‌گويد “ رفتار عادي نمودار شخصيت سالم بشر عادي می باشد كه موجب سازگاري او با محيط و با نتيجه رفع نيازهاي اصلي و ضروري او  مي‌گردد ”.

تعريف گينزبرگ (Ginsburg)‌اين چينين می باشد “ تسلط و مهارت‌اينكه در ارتباط صحيح با محيط در سه فضاي مهم زندگي عشق، كار، تفريح. ‌اين شخص و همكارانش براي توضيح بيشتر مي‌گويند استعداد يافتن و ادامه كار. داشتن خانواده. ‌ايجاد محيط خانوادگي خرسند. فرار از مسايلي كه با قانون درگيري دارد لذت بردن از زندگي و بهره گیری صحيح از فرصتها و سلامت روان می باشد.

با تعريفی كه از بهداشت رواني گردید مي‌توان استنباط كرد كه بهداشت رواني علمي‌می باشد براي بهتر زندگي كردن. رفاه اجتماعي كه تمام زواياي زندگي از محيط خانه گرفته تا مدرسه دانشگاه محيط كار و نظاير آن را دربر مي‌گيرد. در بهداشت رواني آن چیز که بيش از همه مورد نظر می باشد (تکریم به شخصيت و حيثيت انساني می باشد) و تا هنگاميكه‌اين حيثيت و تکریم مستقر نشود سلامت فكر و روان و بهبود روابط انساني معني و مفهومي‌نخواهد داشت.

شاملو در مورد اهداف بهداشت رواني و اصول آن مي‌نويسد. هدف اصلي بهداشت رواني پيشگيري می باشد و‌اين مقصود بوسيله‌ايجاد محيط فردي و اجتماعي مناسب حاصل مي‌گردد و بنابراين بهداشت افراد اجتماع و تمام مردم بطور دسته جمعي مقصود نظر بهداشت رواني می باشد و اصول بهداشت رواني عبارت می باشد از:

 • تکریم به شخصيت خود و ديگران
 • شناختن محدوديتها در خود و افراد ديگر
 • دانستن‌اين حقيقت كه رفتار بشر تحت تأثير عواملي می باشد
 • آشنايي به‌اينكه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست
 • شناسايي احتياجات و محركهايي كه سبب‌ايجاد رفتار و اعمال گردد.

از آنجا كه بهداشت رواني اجتماع  را هم بطور انفرادي و هم بطور دسته جمعي در بر مي‌گيرد لذا اصل كلي در بهداشت  رو اني سالم سازي محيط فردي و اجتماعي می باشد و اصول فوق براي نيل بدين  منظوربكار مي‌رود.

احساس ياس و يا نااميدي از خود يكي از بارزترين علائم غِِِير عادي و عدم تعادل و رواني بوده و بنابراين لازمه برخورداري از سلامت رواني‌اين می باشد كه شخص به خود تکریم گذارده و اعتماد به نفس درانجام كارها و در ورابط بين فردي و برخورد با ديگر افراد جامعه را داشته و خود را دوست بدارد. شخص سالم احساس مي‌كند افراد اجتماع او را دوست دارند و به او تکریم مي‌گذارند و او نيز متقابلاً به آنها تکریم گذاشته و آنها را دوست دارد. عدم اعتماد به نفس باعث مي‌گردد كه فردمبتلا اظهار كند كه به كسي اعتماد ندارد. اجتماع براي او ارزش قائل نيست و بنابراين از برخي از وظايف اجتماعي خود صرف نظر كرده و از قبول هر گونه مسئوليت شانه خالي مي‌كند. بر عكس حالت فوق نيز ممكن می باشد به وجودبيايد يعني فرد با تصور غير عادي از خود و براي جبران نقصيه خود نيروي خود را بيش از حد تصور مصرف كرده و دست به كارهاي خطرناك بزند.

شخصي كه از سلامت رواني برخودار هست همچنين بايستي خود را همانطور كه هست بشناسد و قبول كند يعني علاوه بر بهره گیری از خصوصيات مثبت و بر جسته به محدوديت و نواقص فرد نيز آشنايي كامل داشته باشد. پي بردن به شخصيت قابليتها و تواناييها يا به عبارت ديگر خود پنداري از مهمترين مسائل بهداشت رواني می باشد و زیرا خود پنداري در اثر يادگيري وجود مي‌آيد لذا تجارب گذشته و تأثیر اولياء در تربيت فرزند اهميت يافته و باعث مي‌گردد كودك به قضاوت ديگران در مورد خود پي برده و از خود ارزيابي به اقدام آورد. خود پنداري هميشه قابل تغيير می باشد و ارتباط مستقيم با محيط و اطرافيان و طرز برخورد و رفتار آنان دارد. صميميت و محبت،‌استوار بودن خانواده و روابط صحيح بين اعضاي خانواده باعث ثبات و پايداري شده و بالعكس از هم گسسته شدن خانواده و يا روابط نامطلوب اعضاي آن باعث عدم ثبات خود پنداري و از دست دادن اعتماد به نفس شده و شخص در مقابله با مشكلات دچار نگراني ـ اضطراب شده ـ و رفتارهاي نامناسب از خود نشان می دهد.

بيان مساله

بخش عمده‌ای زندگي آدمي‌به عنوان موجودي اجتماعي در مناسبات و روابط متقابل او با ديگران اختصار مي‌گردد اما‌اين مناسبت متقابل نيز مانند ساير رفتارهاي آدمي‌بدون حساب و كتاب و بدون نظم و قانون نيست. مثلاً نقشهاي مختلفي كه مادر در زندگي خود به عنوان فرزند يك خانواده پدر يا مادر معلم يا دانشجو و بالاخره عضوي از اعضاي جامعه برعهده مي‌گيريم در نظر بگيريد طبيعي می باشد كه رفتارهاي ما تناسب هر يك از نقشهايي كه بر عهده داريم متناوب می باشد (كريمي‌1368)

از آنجايي كه معلمان نا متعادل وبه ويژه در مقطع ابتدايي در زمينه رفتارهاي زیرا بي ثباتي ـ اضطراب ـ تنفر و احساس حقارت مي‌توانند تأثيرات مخّربي بر روي دانش آموزان داشته باشند يا بلعكس در ابعاد مثبت،‌معلمان با ثبات و متعادل و سازگار نه تننها موجبات سلامتي رواني و بهداشت رواني دانش آموزان را در كلاسهاي خود فراهم مي‌سازند بلكه در كمك به سلامت رواني دانش آموزان بسياري كه داراي اختلالات رواني هستند نيز مي‌توانند تأثیر كمكي و درماني چشمگيري‌ايفا كنند از‌اين جهت بررسي تأثیر متغيرهايي كه برروي سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم پايه و علوم تربيتي و روانشاسي كه اكثراً در‌آينده‌اي نزديك به وظيفه خطير تعليم و تربيت دانش آموزان و دانشجويان اشتغال خواهند ورزيد ـ اثر مي‌گذارند از اهميت خاصي برخودار می باشد (ترابي نژاد 1371)

در جامعه‌اي كه در آن افراد از احساس مسئوليت برخودار باشند پیش روی انواع فشارهاي رواني و تهديدهاي خارجي مقاومتر و پايدارتر خواهند بود و‌اين موضوع در بين دانشجويان مراكز دانشكده هاي علوم تربيتي و علوم پايه شكوفايي استعداد ها ـ بروز خلاقيتها و پيشرفتاهاي اجتماعي و فرهنگي را در پي خواهد داشت.

نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ارتباط سلامت رواني احساس مسئوليت نشان مي‌دهد كه بين‌اين دو متغير ارتباط هست ليكن در كشور ما تحقيقي كه قابليت تعميم داشته باشد انجام نشده می باشد.

سلامت رواني در توزيع و تشريح عملكرد رفتار افراد متغيرهاي مهمي‌تلقي مي‌گرددزيرا‌اين متغير مي‌تواند به عنوان عوامل تسهيل كننده پيشرفت يا يك عامل بازدارنده پيشرفت و كسب مهارتهاي جديد اقدام كند. وقتي كه فرد متقاعد گردد كه پيروزي و شكست در فعاليتهايش به خودش وابسته می باشد با انگيزه هاي بهتري دست به فعاليت می زند

واز طرف ديگر با افزايش موفقيتها توجه مثبت فرد نسبت به خود و ارزشي كه براي خودش قائل می باشد نيز افزايش مي يابد كه درنتيجه باعث افزايش عزت نفس و اعتماد فرد نسبت به خود خواهد گردید.

 

از سوي ديگر زیرا عزت نفس زمينه اساسي ادراک فرد از تجارب زندگي را فراهم مي‌كند در صورت مثبت بودن مي‌تواند به عنوان سپری در مشكلات عاطفي و اجتماعي خود را محافظت كند و راهبردهاي موثري براي افزايش بهداشت رواني و عملكرد دانش جو در اختيار او قرار دهد. با در نظر داشتن ‌اينكه سلامت رواني يكي از مفاهيم مهم و مطرح مي‌باشد و از طرفی  نتيجه تحقيقات متعدد ارتباط آن را با برخي متغيرهاي بسيار نشان داده اند لذا لازم می باشد تا تحقيقي در بين دانشجويان مراكز دانشكده هاي علوم پايه و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي انجام گيرد تا با كاربرد علمي‌مفهوم فوق دانشجو از نظر كنترل كيفيت دروني وبيروني بهتر شناسايي شده و سپس به او كمك گردد تا سلامت رواني اش را تقويت نمايد.

سوالات تحقيق:

 

 • آيا بين سلامت رواني دانشجويان علوم تربيتي و علوم پايه تفاوت معنا داري هست؟
 • آيا بين سلامت رواني دانشجويان پسر مراكز دانشكده هاي علوم تربيتي و علوم پايه تفاوت معناداري هست؟
 • آيا بين سلامت رواني دانشجويان دختر مراكز دانشكده هاي علوم تربيتي و علوم پاية دانشگاه تفاوت معناداري هست؟
 • آيا بين سلامت رواني دختران با سلامت رواني پسران دو دانشكده تفاوت معناداري هست؟

اهداف پژوهش:‌

بطور كلي اهداف‌اين پژوهش مي‌تواند از جنبه نظري زمينه‌اي را براي گسترش آگاهي و افزايش دانش در حوزه سلامت رواني فراهم كند و از نظر كاربردي نيز زمينه‌اي را فراهم كند تا در ارتباط با بهداشت رواني و سلامت رواني دانشجويان مراكز اقدامات موثري صورت بگيرد و در همين راستا اهداف پژوهش به توضیح زير مطرح مي‌گردد:‌

 • تعيين تفاوت سلامت رواني دانشجويان دانشكده هاي علوم پايه و علوم تربيتي
 • تعيين ميزان تفاوت سلامتي در دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي فوق
 • ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء سلامت رواني دانشجويان دانشكدهای ذكر شده

اهميت و ضرورت پژوهش:‌

تحقيق حاضر از‌اين نظر حائز اهميت می باشد كه دست اندركاران نظام آموزشي و مانند معلمان و استادان با قشر عظيمي‌از كودكان نوجوانان و دانشجويان سروكار دارند و نوع رفتار و عملكرد آنها در كلاس درس بر رفتار عملكرد دانش آموزان و دانش جويان تاثير مي‌گذارد و چنانچه معلم و استاد و همچنين دانشجو از سلامت رواني بيشتر برخودار باشند باعث شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان و دانشجويان مي‌گردند و در مجموع شخصي كه در راستاي سيستم آموزشي قرار مي گيرد بايد فردي شايسته باشد و از سلامت رواني بيشتري تا بتواند به عنوان فردي مؤثر در جامعه اقدام نمايد.

بنابراين اگر نتيجه تحقيق معني دار باشد مي‌توان به دست اندركاران علوم پايه و علوم تربيتي و روانشناسي پيشنهاد كرد كه در كنار برنامه هاي آموزشي و تربيتي موجود براي ارتقاي سلامت رواني دانشجويان‌اين مراكز برنامه ريزي نمايند بديهي می باشد كه‌اين مورد در وهله اوّل باعث ارتقاي سلامتي دانشجويان دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي و همچنين علوم پايه و بعد از آن به گونه غير مستقيم باعث سلامت رواني دانش آموزان و دانشجوياني كه توسط‌اين افراد تحت آموزش قرار خواهند گرفت خواهد گردید.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :100

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.