برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1-اظهار مساله :

امروزه ارائه خدمت در کشورهای توسعه یافته ، بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد . بدین ترتیب ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد از اهداف مهم این دولتها می باشد . سازمانهایی که در بخش درمانی فعالیت میکنند دریافته اند که نه تنها بایستی از مشتریان خود مواظبت کنند ، بلکه بایستی فزصت را مغتنم شمرده و از آنخا درمورد انتظارات و ادراکات خود از خدمات سازمان نظر خواهی کنند .بیمارانی که خدمت درمانی دریافت میکنند قبل از دریافت اینگونه خدمات نمیتوانند نتیجه را نظاره کنند و قضاوت آنان در خصوص آن ناشی از مشاهداتشان در باره ظاهر اینگونه سازمانها ، تجهیزات و ابزار کار ،محل ارائه خدمت ، چگونگی ارائه خدمت ، قیمت و سایر موارد میباشد . پس اندازه گیری کیفیت خدمات برای این سازمانها امری حیاتی می باشد .

کیفیت خدمت به عنوان میزان و شاخص اختلاف بین ادراک مشتریان و انتظارات آنها و خدمت ارائه شده نگریسته میشود .

طبق نظر پاراسورمون انتظارات مشتریان اکثرا بر اساس نیازهای شخصی آنان ، تجربه گذشته آنان از فراهم کنندگان خدمت ، اظهار نظر دیگران و ارتباطهت خارجی تعیین میگردد . وی با بهره گیری از 5 بعد کیفیت خدمات ابزاری را با نام servqual   ایجاد نمود .

درک جامع و دقیق از اثر این عوامل مختلف برای خدمات بخش درمانی بسیار مهم و مرتبط می باشد. با همه مشکلاتی که در تعریف و اندازه گیری کیفیت خدمت هست حرکت مستمر به سوی تصمیم گیری غیر متمرگز در امر ارائه خدمات ایجاب می ‌کند که معیارهای روشن و هدفمند برای عملکرد تدوین گردد تا بتوان به آن وسیله کیفیت خدمات را اندازه گیری ، کنترل و سرانجام بهبود بخشید . (آراواتی & بارکر 2007-ص 111-124)

1-2-اهمیت پژوهش :

 

تجربیات در کشور ما حاکی از آن می باشد که کیفیت خدمت رسانی در بخش بهداشت و درمان پاسخگوی نیازها و انتظارات مراجعه کنندگان نمی باشد . و در این امر تأثیر مرکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها بسیار حساس بوده و جایگاه بسیار مهمی در بهبود کیفیت خدمت رسانی دارند . پس بیمارستانها به عنوان مهمترین موسسات بهداشتی و درمانی بایستی از نظر کیفیت خدمت رسانی پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوانند به موقع از وجود معضلات احتمالی در زمینه های نیروی انسانی ، تجهیزات ، تسهیلات و … مطلع گردند و در صدد رفع آن برایند .

 

1-3-اهداف : 

هدف کلی :

تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

 

اهداف ویژه :

  • تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکزآموزشی درمانی کوثر در بعد ملموسات
  • تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکزآموزشی درمانی کوثردر بعد قابلیت اطمینان
  • تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکزآموزشی درمانی کوثر در بعد پاسخگویی
  • تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکزآموزشی درمانی کوثر در بعد قابلیت اعتماد وامنیت
  • تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکزآموزشی درمانی کوثر در بعد همدلی

هدف کاربردی :

انجام پژوهشی که بتواند شکاف بین ادراک و انتظارات بیماران را انداره گیری نموده و با ارائه گزارش نتایح به مسئولین ذیربط آنها را در اتخاذ تصمیمات راهبردی در جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی در ان مرکز یاری دهند .

1-4-سوالات پژوهش :

  • کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر در بعد ملموسات چه اندازه می باشد ؟
  • کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر در بعد قابلیت اطمینان چه اندازه می باشد ؟
  • کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر در بعد پاسخگویی چه اندازه می باشد ؟

4–کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر در بعد قابلیت اعتماد وامنیت چه اندازه می باشد ؟

5-کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر  در بعد همدلی چه اندازه می باشد ؟

 

1-5-روش پژوهش :

پژوهش حاضر به روش توصیفی انجام شده می باشد .  گردآوری اطلاعات مورد نظر از طریق تکمیل پرسشنامه استاندارد servqual   بوده می باشد.

1-6-دامنه پژوهش :

جامعه مورد نظر پژوهشگران بخشهای  جراحی اورژانس – جراحی الکتیو – و بعد از زایمان در بیمارستان آموزشی کوثر قزوین  می باشد .

1-7-محدودیت ها :

-کمبود منابع فارسی در زمینه نحوه سنجش کیفیت خدمات

-توجه منفی سرپرستان بعضی بخشهای بیمارستان نسبت به اینگونه پروژه های تحقیقاتی و بی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارتباط دانستن اهداف پروژه با فعالیتهای بخش خود .

-توجه منفی بعضی از مسئولین بیمارستان  نسبت به این گونه پروژههای تحقیقاتی و بی ارتباط دانستن اهداف پروژه با پیشرفت بیمارستان و ترس از زیر سوال رفتن  آن مرکز .

-نگرانی بعضی از بیماران در پاسخ به سوالات به خاطر ترس از گرارش نظرات آنان همراه با نام آنها به مسئولین بیمارستان

 

1-8-امکانات پژوهش :

 

– دسترسی به کتب و منابع انگلیسی در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر ، کیفیت خدمات در بخش عمومی و معیارهای اندازه گیری آن

– انجام دوره کارورزی در بیمارستان مورد پژوهش و آشنایی با بخشهای مختلف آن

 

1-9- تعریف مفاهیم و واژه ها :

 

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها :

کیفیت :

تعریف نظری : درجه انطباق محصول / خدمت ارائه شده با خواسته های مشتریان . (کرونین & تیلور. 2004،ص 45-32)

تعریف عملی : با تعریف نظری همخوانی دارد.

کیفیت از دید گاه مدیریت : کاراترین و سودمند ترین نحوه کاربرد منابع برای برآورده کردن نیازهای ارباب رجوع بدون اتلاف، اشتباه یا تاخیر در چهار چوبهای محدودیت های قانون .

مفهوم کیفیت ریشه در کار متخصصین صنعتی دارد. اهمیت کیفیت در صنعت در دهه های 50-1940 مورد توجه قرار گرفت .

خدمت :

تعریف نظری : کار کردن برای شخص / اداره ای در قبال دریافت مزد (معین ،محمد. 1375)

تعریف عملی : در این پژوهش مقصود از خدمت کلیه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد که از طریق فرایندهای بیمارستانی ارائه می گردد.

 

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی :

سطحی از خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به هفراد و جوامع که هحتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و مطابق دانش حرفه ای روز باشد.

 

ادراک مشتری از خدمت :

تعریف نظری : مشتری خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی کند . (زیتمال & پاراسورامان )

تعریف عملی  : با تعریف نظری همخوانی دارد.

 

ملموسات :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

تعریف نظری : این ابعاد شامل ویژگی تسهیلات ، تحهیزات ، پزسنل و ابزار ارتباطی می باشد.تمام این ابعاد تصویری را فراهم می سازد که مشتریان برای ارزیابی کیفیت آن را مد نظر قرار می دهند .

تعریف عملی  : با تعریف نظری همخوانی دارد.

 

امنیت و تضمین :

تعریف نظری : تعهد کردن چیزی یا کسی (معین ، محمد. 1375)

تعریف عملی: در این پژوهش مقصود ، توانایی و شایستگی کارکنان برای ایجاد یک حس اعتماد و اطمینان در مشتری می باشد .

 

همدلی :

تعریف نظری : دارای یک رای و اندیشه بودن (معین ، محمد. 1375)

 

 تعریف عملی: در این پژوهش یعنی ، با توحه به روحیات بیماران با هر کدام از آنها برخورد ویژه ای گردد به طوری که قانع شوند که پرسنل آنها را درک می کنند .

قابلیت اطمینان :

تعریف نظری : توانایی انجام خدمت به شکل مطمئن و قابل اعتماد به طوریکه انتظارات مشتری تامین گردد. (زیتمال & پاراسورامان )

تعریف عملی: با تعریف نظری همخوانی دارد.

مسئولیت پذیری :

تعریف نظری : تمایل به همکاری و کمک به مشتری می باشد / آگاهی از موظف بودن به انجام امری. (معین ،محمد. 1375)

 

تعریف عملی: با تعریف نظری همخوانی دارد.

شکاف کیفیت از دیدگاه مشتری :

تعریف نظری : فاصله بین ادراک و انتظار مشتری از کیفیت خدمت ارائه شده را نشان میدهد که به آن کیفیت دریافتی یا ادراکی نیز گفته میشود. (زیتمال & پاراسورامان )

تعریف عملی: با تعریف نظری همخوانی دارد.

Servqual:

تعریف نظری : این واژه مخفف عبارت service quality  میباشد و ابزاری می باشد برای اندازه گیرب کیفیت خدمت بر مبنای ادراک – انتظار مشتری از خدمت .(کاراناوا .2006-ص31-7)

تعریف عملی: با تعریف نظری همخوانی دارد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :54

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***