مانند مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده می باشد ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و تأثیر آن در سازمان می باشد. فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع بسیاری از مزیت ها بوده می باشد، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده می باشد. با درک این مطلب سازمانها بایستی بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات بهره گیری از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.

این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر، باانتخاب سازمانهای فرمانداری و جنگلداری به عنوان مطالعه موردی انجام شده می باشد. در این پژوهش کوشش شده تامدلهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات و عملکرد شناسایی و پس از ارزیابی و مطالعه نقاط ضعف و قوت هریک از مدلها مناسب ترین مدل به عنوان مدل مفهومی پژوهش انتخاب گردید.پژوهش 2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی دارد. جامعه آماری در این پژوهش 300 نفر بود که در مجموع 100 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل و جمع آوری گردید و همین تعداد درتجزیه و تحلیل ملاک اقدام قرار گرفت. بررسیهای آماری بااستفاده از روش مناسب آماری و به کمک نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه ها تمامی تایید شدند.

فصل اول: کلیات و طرح پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه:

مطالعه تاریخچه فناوری اطلاعات نشان می دهد که تاریخ بهره گیری از فناوری اطلاعات به دوران هایی بر می گردد که بشر برای تبادل دائم اخبار و اطلاعات از وسایلی مانند آتش، دود یا پرچم بهره گیری می نمود. اما آن چیز که که امروزه از این مفهوم مورد نظر می باشد، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای تبادل اطلاعات می باشد.

الوین تافلر، طریقه ظهور فناوری اطلاعات در حیات بشری را به نحو جالبی مطرح می کند. وی معتقد می باشد که اگر پنجاه هزار سال گذشته حیات بشر را به 800 دوره، هر دوره 62 سال تقسیم کنیم، 650 دوره را بشر در غارها گذرانده می باشد و طی 70 دوره توانسته می باشد فقط به نحو موثری با دیگران ارتباط داشته باشد و طی شش دوره آخر شاهد یک کلمه چاپ شده بوده و در دو دوره اخیر توانسته می باشد زمان را اندازه گیری کند و در آخرین دوره از کامپیوتر بهره گیری کرده می باشد و شاهد فناوری اطلاعات بوده می باشد (Kanter, 1987).

سابقه کامپیوتر به معنای اعم به چرتکه و ماشین های حساب بر می گردد. اما در مفهوم خاص مقصود کامپیوترهای رقمی می باشد که در دهه 1940 وارد حیطه وجود گذاشته اند. اولین کامپیوتر رقمی، کامپیوتری بود که تحت عنوان Mark 1 توسط گروهی از مهندسان شرکت IBM در سال 1944 ساخته گردید و سپس در سال 1947 کامپیوتری به نام FNIAC و در سال 1951 نخستین کامپیوتر تجاری به نام Univae 1  به مرکز آمار آمریکا تحویل داده گردید.

پیشرفت فناوری کامپیوتر، افزایش سرعت پردازش و ارزان شدن و کوچک شدن کامپیوتر از لحاظ حجم همگی باعث گردید که سازمان ها به سوی بهره گیری از کامپیوتر گرایش یافته و در دهه 1970 میزان شش صد هزار کامپیوتر به دو میلیون در سال 1981 رسید به طوریکه سال 1982 سال فناوری اطلاعات اعلام گردید.

امروزه تقریبا هر سازمانی که نسبتا پیشرفته باشد، حتما از سیستم های کامپیوتری برای انجام وظایف خود بهره گیری می کند؛ از این رو، در این زمان فناوری اطلاعات و مدیریت و نقشی که در عملکرد فردی و سازمانی بازی می کنند از اهمیت زیادی برخوردار شده می باشد و چه بسا مبالغ گزافی توسط سازمان ها به این امر اختصاص می یابد.

1-1- اظهار مسأله:

مانند مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده می باشد ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و تأثیر آن در سازمان می باشد.لکن تحقیقات اندکی در زمینه میزان ارتباط فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی انجام شده می باشد. و پاسخ قطعی این سوال که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر دارد یا خیر، بدون جواب مانده می باشد.

صاحبنظران در تعریف سیستم اطلاعات می گویند: یک سیستم اطلاعات، اطلاعات را از محیط سازمان و عملیات داخلی آن جمع آوری نموده، ذخیره ساز ی و توزیع می نماید تا از عملکردهای سازمانی و تصمیم سازی، ارتباطات، هماهنگی، کنترل، تحلیل و تصویرسازی پشتیبانی کند. سیستم های اطلاعاتی بخشی از یک سلسله فعالیتهای ارزش افزا برای جذب، تبدیل و انتشار اطلاعات به مقصود بهبود تصمیم گیری مدیریت، بالا بردن سطح عملکرد سازمانی می باشد.

سرمایه گذاری برای استقرار سیستم های اطلاعاتی بسیار بالا می باشد . معمولاً نیروهای لازم برای اجرا و نگهداری سیستم عبارتند از : مدیر مرکز کامپیوتر ، تحلیل گر سیستم ، برنامه نویس ها ، اپراتورها ، کارکنان مسئول اطلاعات ورودی / خروجی ، کنترل کیفیت ، تهیه اطلاعات ، و دیگر کارکنان پشتیبانی . برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن افزایش عملکرد فردی و سازمانی می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع بسیاری از مزیت ها بوده می باشد، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده می باشد. با درک این مطلب سازمانها بایستی بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات بهره گیری از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.

سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز از این مساله مستثنا نیستند زیرا مدیران وجود فناوری اطلاعات در این سازمانها را بعنوان یک ضرورت یافتند و سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام داده اند. حال سوال اینجاست که بودجه و منابع صرف شده در این بخش به چه میزان در عملکرد سازمانهای دولتی موثر بوده می باشد ؟ آیا سرمایه گذاری انجام شده از تاثیر و کارایی لازم برخوردار بوده می باشد؟ آیا کاربران از این تکنولوژی رضایت دارند و سازمان در بالاترین سود حاصل از IT موفق می باشد؟بهره گیری از IT چه تاثیری بر عملکرد کارکنان سازمان دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید