دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc“
مهندسی عمران- سازه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان :
ارزیابی عملکرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

چکیده

در این مقاله آغاز با بهره گیری از روابط تئوری الاستیسیته و پایداری ورق های نازک، مدلی محاسباتی جهت ارزیابی سختی الاست یک اولیه و مقاومت برشی نهایی دیوار برشی ورق فولادی نازک تقویت نشده ، ارائه می گردد . در ادامه بمنظور سهولت و تسریع در تحلیل غیرخطی و امکان آن در نرم افزارهای رایج طراحی سازه، مدل نواری کششی موازی معرفی می گردد . سپس نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی مدل های فوق با نتایج برگرفته از تحلیل غیر خطی هندسی و مصالحی شش نمونه اجزامحدود دیوار برشی ورق فولادی نازک در مقیاس واقعی مقایسه می گردد .همچنین برای تعیین ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش نیروهای لرزه ایی در اثر شکل پذیری ، ضریب اضافه مقاومت ، ضریب افزایش تغییر مکان جانبی و نو ع رفتار هیسترزیس، چندین نمونه اجزا محدود در مقیاس آزمایشگاهی از دیوار برشی ورق فولادی نازک با قابلیت غیر خطی شدن هندسی و مصالحی تحت بارگذاری رفت و برگشتی قرار می گیرند. و در خاتمه، عملکرد لرزه ایی دو قاب بتن مسلح شش و نه طبقه چهار دهانه در قبل و بعد از مقاوم سازی با دیوار برشی ورق فولادی ، تحت زلزله ها و حداکثر شتاب های زمین مختلف مقایسه می شوند.

مقدمه

در این رساله آغاز ضمن معرفی سامانه دیوار برشی ورق فولادی نازک و موارد کاربرد آن در ساخت و سازهای جدید و بهسازی لرزه ایی بناهای موجود در سرتاسر جهان ، به روابط و ضوابط طرح لرزه ایی سامانه مذکور تصریح می گردد.

در ادامه و به مقصود ارزیابی عملکرد غیر خطی دیوار برشی ورق فولادی، مدلی محاسباتی برگرفته از اصول تئوری الاستیسیته و روابط پایداری ورقها و پوسته ها و همچنین مدلی با نوارهای کششی موازی مورب بر گرفته از رفتار پس کمانشی پانل فولادی نازک معرفی می گردد . سپس برای مطالعه صحت نتایج حاصل از ت حلیل غیر خطی هندسی و مصالحی مدل های فوق ، شش نمونه اجزائ محدود دیوار برشی ورق فولادی شش ، نه و دوازده طبقه با نسبتهای لاغری عرض دهانه به ارتفاع طبقه مختلف با لحاظ غیر خطی شدن مصالحی و هندسی تحت تحلیل بار افزون قرار گرفتند و با نتایج حاصل از تحلیل مدل های ساده مقایسه گردیده می باشد.

برای تعیین نوع رفتار چرخه ایی ، ضریب رفتار کاهش نیروهای لرزه ایی در اثر شکل پذیری و ضریب شکل پذیری ضمن بهره گیری از تنایج تحقیقات Hall – New mark و Oh-Lee-Han و… رفتار غیر خطی چندین نمونه اجزائ محدود در مقیاس ازمایشگاهی و تحت بارگذاری رفت و برگشتی مورد مداقه قرار گرفته شده می باشد.

و در خاتمه رفتار لرزه ایی دو نمونه قاب بتن مسلح شش و نه طبقه در قبل و بعد از مقاوم سازی توسط دیوار برشی ورق فولادی نازک تحت زلزله های السنترو ، بم و طبس با حداکثر شتاب زمین مختلف مقایسه گردیده می باشد.

فصل اول

دیوار برشی ورق فولادی سامانه ایی مناسب برای مقابله با بارهای جانبی لرزه ایی در ساختمان

1-1- مقدمه

دیوار برشی ورق ف ولادی متشکل از ورق نازک فولا دی، ستون های کناری و تیرهای افقی طبقات بودهکه روی هم رفته، عملکرد اصلی آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و لنگر واژگونی ناشی از بارهای جانبی میباشد. رفتار دیوار برشی ورق ف ولادی ر ا می توان کمابیش شبیه یک تیر ورق عمودی قلمداد نمود ؛ که در آنستون ها، ورق فولادی و تیرهای افقی ط بقات ، بترتیب تأثیر بال ها ، جان و سخت کننده های عرضی تیر ورق را اعمال می کنند.

بعضی مزایای بهره گیری از دیوار برشی ورق ف ولادی به عنوان سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی، عبارتند از:

١. اگر سیستم خوب ط راحی و اجرا شده باشد، انتظار رفتاری با ش کل پذیری و قابلیت اتلاف انرژی بالا می رود. به همین ترتیب دیوار برشی ورق فولادی را می توان به عنوان یک سامانه کارا و اقتصادی بحساب آورد.

٢. دیوار برشی ورق ف ولادی از س ختی اولیه نسبتاً بالایی برخور دار بوده و به همین دلیل برای محدود کردن تغییر مکان جانبی به خوبی تأثیر اعمال می ‌کند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

٣. به موجب بهره گیری از این سامانه در مقایسه با دیوارهای برشی بتنی مسلح، جرم س ازه کاهش یافته و نتیجتاً نیروی زلزله وارده به سازه بمراتب کمتر میشود.

۴. با بکارگیری روشهای جوش کاری کارخانه ای و پیچ و مهره کارگ اهی، سرعت و هزینه اجرای این سامانه کاهش یافته و در طریقه کنترل کیفیت و بازدید کارگاهی سهولت ویژ های به وجود می آید.

دیدگاهتان را بنویسید