تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تأمین نیاز تمامی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه) آن می باشد(سعادتی، ١٣٨٠). پس با تنظیم مقدار مصرف کود بر اساس نیاز گیاه (نوع رقم)، آزمون خاک و افزایش راندمان مصرف کود (کاهش مصرف کودهای شیمیائی) بدون کاهش عملکرد در واحد سطح می توان درکل هزینه تولید، صرفه جوئی نمود.

 

زیادی نیتروژن، در صورتی که مقدار سایر عناصر غذایی کم باشد، دورة رشد گیاه را طولانی تر کرده و رسیدن محصولات را به تأخیر می اندازد. زیرا، عرضة نیتروژن با مصرف کربوهیدراتها در سلولهای رویشی سبب افزایش ضخامت آنها می گردد. چنانچه نیتروژن اضافی به گیاه برسد و شرایط رشد مناسب باشد، کربوهیدراتها صرف ساختن پروتئین می شوند (ملکوتی و همکاران، ١٣٨٣).

 

٢-١٠-٢-فسفر

٢-١٠-٢-١اهمیت فسفر در تغذیه برنج:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و مهمترین عنصر در تولید محصول به شمار می آید. فسفر در کلية فرآیندهای بیوشیمیایی، ترکیبات انرژی زا و مکانیسم های انتقال انرژی دخالت دارد. افزون بر آن، فسفر جزیی از پروتئین یاخته بوده و به عنوان بخشی از پزوتئین هسته، غشایاخته ای و اسیدهای نوکلئیک نقشی ویژه دارد. مقدار فسفر برداشتی از خاک در مقایسه با نیتروژن، پتاسیم و حتی گوگرد و منیزیم به مراتب کمتر می باشد و معمولاً ١٠ تا ٣٠ کیلوگرم در هکتار می باشد( Laegreid و همکاران، ٢٠٠٠).

جذب فسفر بوسیله ریشه گیاه به صورت حرکت توده ای[1]، پخشیدگی[2] و تبادل تماسی[3] انجام می گیرد. بدلیل تحرک بسیار اندک فسفر در خاک، ارتوفسفاتها اکثراً از طریق پخشیدگی به ریشه گیاه می رسند. وجود آب برای پخشیده شدن یونها ضروری می باشد. فسفری که از طریق کود به خاک اضافه شده اکثراً جذب سطوح ذرات خاک شده و کمتر به شکل مواد معدنی رسوب می کند ( ملکوتی و همایی، ١٣٨٣).

 

پویا بوده که در صورت کمبود، به بافتهای جوان زایندة گیاه منتقل میشود. کمبود پتاسیم آغاز در برگهای پایینی و در صورت کمبود بیشتر در برگهای جوان و بالایی پدیدار می گردد. گرچه پتاسیم در تشکیل هیچ یک از ترکیبات مهم گیاهی مانند پروتوپلاسم، چربیها و سلولز شرکت ندارد، اما از آنجا که به عنوان یک کاتالیزور اقدام می کند، دارای تأثیر اساسی می باشد.

این عنصر مجموعه آنزیمی را در فرآیندهای بیوشیمیایی فعال ساخته و تأثیر مهمی را در فعال کردن آنزیم های احیا کننده گازکربنیک اعمال می کند. پتاسیم در تنظیم کار روزنه ها و روابط آب، سوخت و ساز کربوهیدراتها، خنثی سازی اسیدهای آلی و تسریع رشد بافتهای زاینده تأثیر دارد. تأثیر کمبود پتاسیم بر رشد گیاه و کیفیت محصول در ارتباط با به هم خوردن تعادل زیستی در داخل اندام گیاه می باشد               (Malakouti&Bazarghan، 2000؛ ملکوتی و همایی ١٣٨٣).

 

٢-١٠-٤-روی

جذب روی بوسیله گیاهان به گونه مؤثری تحت تأثیر مقدار متوسط دیگر یون ها یا ترکیبات قرار نمی گیرد اما آتنها مقدار یون روی را در محلول تحت تأثیر قرار می دهند ( Giordano و همکاران، ٢٠٠٣).

1.Massflow

2.Diffusion

3.Interception contact

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه