منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد:بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………. 7

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 9

سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………. 10

تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم

تاریخچه فشار روانی…………………………………………………………………………………………… 13

تعاریف و نظریه های فشار روانی……………………………………………………………………………. 16

علل استرس……………………………………………………………………………………………………… 23

عوامل موثر در تشدید فشار روانی……………………………………………………………………………. 26

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………….. 37

ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………. 51

تحقیقات انجام در داخل و خارج…………………………………………………………………………… 53

فصل سوم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 59

جامعه…………………………………………………………………………………………………………….. 59

نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 60

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 60

روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی………………………………………………………. 61

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 62

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 63

 

فصل چهارم

جداول……………………………………………………………………………………………………………. 62

فصل پنجم

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 74

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 78

محددیت ها……………………………………………………………………………………………………… 81

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 83

« پرسشنامه سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام‌»


چكيده تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي رابطة بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر پرداخته‌ايم. نمونة تحقيق 372 نفر ( 191 نفر دختر و 181 پسر ) از دانش‌آموزان مذكور را شامل مي‌گردد، كه در سال تحصيلي 87-86 مشغول به تحصيل بوده‌اند. روش اين تحقيق توصيفي و از نوع ميداني بوده و ابزار جمع‌آوري اطلاعات،‌براي متغير فشار رواني، پرسشنامة اورسولا ماركهام می باشد كه احساس فشار رواني را مي‌سنجد. براي گردآوري اطلاعات متغير پيشرفت تحصيلي، ضمن مراجعه به كارنامه‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان درسال تحصيلي87-86 ،  معدل آنان ثبت شده می باشد. داده‌هاي به دست آمده با بهره گیری از روشهاي آماري تجزيه و تحليل گرديده و فرضيه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها حكايت از آن مي‌كند كه ميزان فشار رواني دختران بيشتر از ميزان فشار رواني پسران می باشد. همچنين ميزان پيشرفت تحصيلي دختران بيشتر از ميزان پيشرفت تحصيلي پسران می باشد. ولي ارتباط‌اي بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي دختران ديده نشده، همچنين بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي پسران رابطة معناداري نظاره نشده می باشد. اثر متقابل جنس و پايه ‌هاي تحصيلي بر روي فشار رواني دانش‌آموزان نيز معني‌دار نيست.

 

فصل اول :

ـ مقدمه

ـ بيان مسئله

ـ اهميت و ضرورت تحقيق

ـ اهداف تحقيق

ـ سوالات تحقيق

ـ فرضيه ها

ـ تعاريف عملياتي متغيرها

 

مقدمه:

« رهايي كامل از تنيدگي مرگ می باشد. »

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

                                                                          « هانس سليه»

تمدن و تقدس هر جامعه‌اي مديون آموزش و پرورش آن جامعه می باشد. بدون داشتن يك نظام آموزشي و تربيتي صحيح، انتظار هيچگونه پيشرفت و تمدني را نمي‌توان از جامعه داشت. با بررسي و تحقيق در اوضاع و احوال ملتها و شناخت عوامل پيدايش حيات و مرگ تمدنها در مي‌يابيم كه آن قوم و ملتي در مبارزه با جهل و ناداني به پيروزي رسيده و در پي‌ريزي و پيشبرد تمدن بشري تأثیر موثري داشته می باشد كه بيشترين کوشش و كوشش را صرف بهبود نظام تعليم و تربيت آحاد جامعه خويش كرده می باشد. هر كشوري كه قصد دارد به پيشرفت و تكامل و ترقي در زمينه‌هاي فرهنگي، صنعتي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و …. دست يابد، بايد از يكسري اصول و قوانين علمي و عملي بهره جويد. در اين راستا بدون بهره‌گيري شايسته معلمان عزيز از روشهاي صحيح تدريس و آشنايي با اصول مشاورة كودك و نوجوان، پيشرفتي در تحصيل دانش آموزان و در نتيجه پيشرفت جامعه حاصل نخواهد گردید، چرا كه همانگونه كه اطلاع داريم اگر همه دانش آموزان را نگوئيم ولي اكثر دانش‌آموزان در طول تحصيل، مشكلات بخصوصي را دارند كه در نهايت استرس و فشارهاي رواني را به دنبال دارد.

اين روزها موضوع فشار رواني ناشي از كار و زندگي در ميان عامة مردم، متخصصان آموزشي، مددكاران اجتماعي،‌متخصصان بهداشت و ساير كساني كه مسؤليت بهزيستي مردم را به عهده دارند، بسيار رايج بوده و در رأس امور قرار دارد. افراد جامعه كنوني بيش از پيش نسبت به استرس و پيامدهاي آن هوشيار شده‌اند. بزرگسالان و نوجوانان و حتي كودكان از آلودگي محيط زيست، امكان وقوع يك جنگ هسته‌اي، به پايان رسيدن منابع طبيعي و خطرآزمايشهاي هسته‌اي، وجود افزودنيهاي غذايي و مواد سرطان‌زا سخني مي‌گويند و تمامي اين مسائل بخشي از زندگي روزمره را تشكيل مي دهند. والدين و فرزندان مي‌دانندكه هستة خانوادگي دگرگون شده زندگي عصر ما چنان می باشد كه در اغلب خانواده‌ها پدر و مادر هر دو بايد كار كنند تا بتوانند هزينه‌هاي روزافزون را تامين نمايند. طلاق افزايش يافته، ازدواج مجدد هم امري ناممكن نيست. افزون بر اين رسانه‌هاي گروهي افراد را به نظاره صحنه‌هاي جنگ، خشونت، تخريب و شقاوت و بي‌رحمي، مرگ و كشتار عادت داده‌اند. هشياري فزاينده نسبت به رويدادهاي ضربه آميز زندگي لزوم توجه را به واكنشهاي افراد‌و‌شيوه‌اي‌كه در رويارويي با عناصر‌تنيدگي‌را اتخاذ‌مي‌كنند، ضروري‌كرده‌می باشد.

استرس مي‌تواند پيامدهايي داشته باشد. يكي از عوارض آني و شايع استرس، اضطراب می باشد. و عموميت آن در سطح بين المللي به حدي می باشد كه اين قرن را قرن اضطراب ناميده‌اند و مي‌گويند اين قرن، قرن دلهره و نگراني می باشد، انسانها در هر سطح و شرايطي كه باشند، به نحوي اسير دلهره و اضطرابند و اين امر ريشه و منشا بسياري از بيماريهاي رواني مي‌تواند باشد

با وجود تمام مسائل مربوط به استرس و نتايج خطرناك آن، مي‌توان گفت كه مهمتر از وجود عوامل استرس‌زا در زندگي، روشهاي مقابله با آن عوامل می باشد و تحقيقاتي كه در ارتباط با نحوه جلوگيري و رفع استرس برروي آن چیز که كه روانشناسان، رفتار سازگاري يا مقاوم بودن مي‌نامند، انجام گرفته می باشد، نشان مي‌دهد كه بعضي از گروههاي جامعه، سالم زندگي مي‌كنند و طول عمرشان زياد می باشد و به اين نتيجه رسيدند كه پيشرفت و موفقيت در زندگي از عوامل اساسي زندگي سالم و طولاني بوده می باشد. (شاملو، سعيد ، بهداشت رواني ، نشر  رشد ، تهران ، 1378)

بي‌شك پيشرفت در تعليم وتربيت هم مي‌تواند در وضعيت زندگي جوامع گوناگون نتيجه مثبت داشته باشد. بنابراين در نظر داشتن پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و اينكه چه عواملي مي تواند در اين مهم دخالت داشته باشد، مي‌تواند در حل برخي از مشكلات انسانها مفيد واقع گردد. وقتي وجود استرس، پيامدهاي منفي دارد و پيشرفت و كسب موفقيت نتايج مثبتي به دنبال دارد، ناگهان چگونگي ارتباط استرس و پيشرفت تحصيلي در ذهن تداعي مي گردد. و به همين علت تحقيق حاضر تلاشي در جهت بررسي ارتباط فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان ابهر می باشد.

 

بيان مسأله:

همه معلمين در طول زندگي حرفه‌اي خود همواره با دانش آموزاني مواجه شده‌اند كه عليرغم شروع خوب و مناسب فعاليتهاي تحصيلي و كسب مدارج ممتاز و عالي در پايه‌هاي تحصيلي با افت عملكرد تحصيلي مواجه شده‌اند. و براي كمك به اين دسته از دانش‌آموزان، دنبال علت و راهكار مي‌گردند. والدين آنها نيز براي جلوگيري از افت هرچه بيشتر آنها طالب راهكارهاي عملي هستند. حتي گاهي خود دانش‌آموزان نيز با مراجعه به مشاورين از وضعيت تحصيلي خود رضايت نداشته و ابراز ترس و نگراني مي‌كنند و افت تحصيلي و شكست تحصيلي، مسائل فردي و شخصي زيادي براي يادگيرنده ايجاد مي‌كند، مسائلي از قبيل مشكلات عاطفي، رواني مانند استرس. در تحقيق موجود، محقق سعي دارد بداند كه آيا ارتباط‌اي بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر هست؟ و اگر ارتباط‌اي هست، اين ارتباط تا چه حد و چگونه می باشد؟

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

به گونه قطع سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌اموزان براي متوّليان تعليم و تربيت و سياستگذاران سلامت و بهزيستي ، قابل توجه و اهميت می باشد. همچنين والدين نيز، سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي فرزندان خود را خواهان مي‌باشند. سالانه هزينه‌هاي هنگفتي صرف آموزش و پرورش فرزندان اين آب و خاك مي‌گردد و اگر مسئولين در جهت رشد و توسعة تعليم و تربيت سرمايه‌هاي اين مملكت ناتوان باشند، آيندة كشوربه مخاطره خواهد افتاد. بنابراين لازم است كه با در نظر داشتن عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، در محقق ساختن اهداف آموزش و پرورش كوشا باشيم. لذا در نظر داشتن زندگي پراسترس جامعه كنوني و اينكه آيا ارتباط‌اي بين فشارهاي رواني و پيشرفت تحصيلي هست يا نه، مي‌تواند كمكي در رسيدن به اين هدف باشد.

 

اهداف تحقيق:

هدف كلي: محقق سعي دارد در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين فشار رواني با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر بپردازد.

      هدف كاربردي: با تشخيص ارتباط فشار رواني و پيشرفت تحصيلي، مي‌توان با بهره گیری از شيوه‌هاي درست تحصيلي و تربيتي در خانواده ها و نيز در مدارس به هرچه بيشتر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان كمك نمود.

سؤالات تحقيق:

    الف- سؤال اصلي تحقيق:

 1. آيا بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهرستان ابهر ارتباط‌اي هست؟

ب- سؤالات فرعي تحقيق:

 1. آيا پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت می باشد؟
 2. آيا فشار رواني بين دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان ابهر متفاوت می باشد؟
 3. آيا بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پسر ارتباط هست؟
 4. آيا بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر ارتباط هست؟
 5. آيا فشار رواني دانش‌آموزان در پايه‌هاي مختلف تحصيلي متفاوت می باشد؟

فرضيه‌ها:

 1. بين ميزان فشار رواني دانش‌آموزان متوسطه دختر و پسر شهرستان ابهر تفاوت هست.
 2. بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دورة متوسطه ارتباط هست.
 3. بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دورة متوسطه ارتباط هست.
 4. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 5. ميزان فشار رواني دانش‌آموزان دختر و پسر در سطوح سه گانه تحصيلي متفاوت می باشد.
 6. ميزان پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه متفاوت می باشد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :94

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.