متن کامل: پایان نامه ارشد:بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های یاد شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل ارتباط بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت می باشد و فرضیه های جزئی که شامل مطالعه تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران شهرستان ابهر پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو پژوهش حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل بهره گیری گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن می باشد که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری هست و همین گونه بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری هست . سطح معنی داری آن برابر05/ 0 < p  می باشد .

 

« فصل اول »

 

مقدمه

از روش تعلیم و تربیت بشر و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می گردد از سویی احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت رشد فرد از سوی دیگر ایجاب می کند که فعالیتهای مربوطه مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و اثرات این فعالیتها غیر از در رفتار فرد قابل نظاره نیست .

در عصری که ما زندگی می کنیم بروز معضلات روانی و اختلالات رفتاری مخصوصاً برای نوجوانان و جوانان امری بدیهی می باشد زیرا در این عصر روابط انسانی جای خود را به ماشین آلات و کامپیوتر داده اند و صمیمیت گذشته از بین رفته و هر کسی به فکر خودش می باشد و نوجوانان بیشتر از همه دست خویش اختلالات رفتاری ناشی از تنهایی و تربیت غلط و عدم توجه می گردند با این تفاصیل شناخت اختلالات و یافتن راه حل مبارزه با آنها چه از طرف اولیاء خانواده ها و چه از طرف مسئولین آموزشی نوجوانان ما و نسل آینده را پیش روی این معضلات ایمن خواهد نمود و ما جامعه ای سالم با نوجوانانی موفق و سالم خواهیم داشت و در این پژوهش گوشه کوچکی از اختلالات و معضلات نوجوانا مورد مطالعه قرار می گیرد امید می باشد که چراغی باشد سر راه آیندگان ( چکیده ای از مقدمات کتابهای مربوط به اختلالات رفتاری ) .

 

طرح مساله و چارچوب نظری آن

با در نظر داشتن اجتماعی بودن آدمی از لطحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها مطاله رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار مهم می باشد . در پژوهش حاضر میزان اختلاات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر مورد مطالعه قرار می گیرد .

ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند که شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم می باشد . مقصود از اختلاات رفتاری آن دسته از رفتارهایی می باشد که از دیدگاههای روانشناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد پژوهش اختلالات رفتاری عبارتند از : هیجان پذیری وسواس ف تمایل به گوشه گیری ، رفتار و انکارپارانویایی ، افسردگی ، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی ، بی قراری ، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی می باشد .

اهمیت و ضرورت پژوهش :

زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می گردد یکی از این دوره ها « نوجوانی » می باشد که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد به شمار می رود حالتهای روانی ، احساسات شدید نوجوانی یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد می باشد که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد می باشد .

اساسی ترین راههای مقابله با معضلات نوجوانان شناخت اختلاات رایج و شایع بین نوجوانان می باشد . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با نوجوانان سروکار دارند مانند والدین ، مربیان ، مشاوران ، معلمان ، دست اندر کاران نظام آموزش و پرورش و تکوین شخصیت نوجوانا سهیم هستند پس شناخت انواع و میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان بسیار مهم می باشد تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد تعلیم و تربیت و مجریان بی شک امور محوله موفق نخواهند گردید .

اهداف پژوهش :

 • شناخت به موقع این اختلالات در بین دانش آموزان دبیرستانی و داشتن اطلاعات کافی در زمینه علل ایجاد این اختلالات و انواع آنها ، نحوه شناخت این اختلالات و درمان به موقع این اختلالات می باشد .
 • ایجاد زمینه های پیشگیری از این اختلالات در مدارس .
 • با بالا بردن درک و آگاهی نوجوانان به رفتارهایشان و چگونگی برخورد با مشگلات  .
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی :

بین میزان و انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر تفاوت هست .

فرضیه های فرعی :

1-  میزان هیجان پذیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

2 –  میزان وسواس در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

3 –  میزان گوشه گیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

4 –  میزان پارانویایی در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

5 –  میزان افسردگی در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

6 –  میزان پرخاشگری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

7 –  میزان بی قراری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

8 –  میزان رفتار اجتماعی در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

متغیر ها در فرضیه کلی

متغیر مستقل : دو گروه دختران و پسران در دو گروه مستقل

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

متغیر وابسته : اختلالات رفتاری

 

تعاریف نظری

روان شناسان اجتماعی اختلالات رقتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راههای مناسب برای تخلیه این فشار ها می دانند آنان اختلالات رفتاری را در واکنش طبیعی نسبت به فشارهای ناشی از معضلات و مسائل اجتماعی می پندارند ( دکتر سیف نراقی و عزت ا… نادری ، 1374 ) .

اختلالات رفتاری الگوی تکراری و مستمر رفتاری می باشد که در آن حقوق اسلامی دیگران هنجارها یا موازین اسلامی اجتماعی متناسب با سن فرد زیر پا گذاشته می گردد ( همان منبع ) .

تعاریف نظری :

 • هیجان پذیری : در موقعیتها و حالتهای خاص دچار هیجان می گردد .
 • وسواس ( absessions) تکرار ناخوانده افکار غیر منطقی که فرد احساس می کند کنترلی بر آنها ندارد .
 • گوشه گیری ( with drawal) : نوعی الگوی رفتاری شخص که با کناره جویی وی از کارکرد بهنجار زندگی روزمره و نیز با احساس ناکامیها . تنشها و نومیدیهایی همراه آن مشخص می گردد .
 • رفتار و انکارپارانویایی ( parnoins) : وابسته به پارانویا در طبقه بندی بیماریهای ( روانپزشکی ) پارانویا غیر از یکی از طبقات معیار و نوعی اختلال کارکردی به شمار می رود که از نشانه های ـن هذیان – حسادت ، هذیان بزرگ منشی .
 • افسردگی ( perperssion) : نوعی حالت غمگینی بسیار شدید که معمولاً با کندی افکار و حرکات و گاه نیز بی قراری ناراحت شده شخص می گردد که در آن فرد احساس عدم کفایت ، احساس یاس ، نامیدی و غمگینی می کند .
 • پرخاشگری ( aggressiore) : معنی عام آن تحرک بیش از اندازه و آرام نگرفتن و دائماً در حال حرکت بودن می باشد . معنی تلویحی آن نیز نشان دادن رفتارهایی می باشد که هدف آن آسیب رساندن به افراد دیگر می باشد .
 • بی قراری ( bestlessness) : حالتی که طی آن فرد مداماً واکنش نشان می دهد حالتی که فرد احساس آرامش و آرامیدگی ندارد .
 • گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی ( antisocial) : توصیف کننده فردی می باشد که رفتارش در ارتباط با کارکرد گروه یا جامعه می گردد .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :95

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.