برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های یاد شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل ارتباط بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت می باشد و فرضیه های جزئی که شامل مطالعه تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران شهرستان ابهر پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو پژوهش حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل بهره گیری گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن می باشد که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری هست و همین گونه بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری هست . سطح معنی داری آن برابر05/ 0 < p  می باشد .

 

« فصل اول »

 

مقدمه

از روش تعلیم و تربیت بشر و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می گردد از سویی احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت رشد فرد از سوی دیگر ایجاب می کند که فعالیتهای مربوطه مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و اثرات این فعالیتها غیر از در رفتار فرد قابل نظاره نیست .

در عصری که ما زندگی می کنیم بروز معضلات روانی و اختلالات رفتاری مخصوصاً برای نوجوانان و جوانان امری بدیهی می باشد زیرا در این عصر روابط انسانی جای خود را به ماشین آلات و کامپیوتر داده اند و صمیمیت گذشته از بین رفته و هر کسی به فکر خودش می باشد و نوجوانان بیشتر از همه دست خویش اختلالات رفتاری ناشی از تنهایی و تربیت غلط و عدم توجه می گردند با این تفاصیل شناخت اختلالات و یافتن راه حل مبارزه با آنها چه از طرف اولیاء خانواده ها و چه از طرف مسئولین آموزشی نوجوانان ما و نسل آینده را پیش روی این معضلات ایمن خواهد نمود و ما جامعه ای سالم با نوجوانانی موفق و سالم خواهیم داشت و در این پژوهش گوشه کوچکی از اختلالات و معضلات نوجوانا مورد مطالعه قرار می گیرد امید می باشد که چراغی باشد سر راه آیندگان ( چکیده ای از مقدمات کتابهای مربوط به اختلالات رفتاری ) .

 

طرح مساله و چارچوب نظری آن

با در نظر داشتن اجتماعی بودن آدمی از لطحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها مطاله رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار مهم می باشد . در پژوهش حاضر میزان اختلاات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر مورد مطالعه قرار می گیرد .

ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند که شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم می باشد . مقصود از اختلاات رفتاری آن دسته از رفتارهایی می باشد که از دیدگاههای روانشناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد پژوهش اختلالات رفتاری عبارتند از : هیجان پذیری وسواس ف تمایل به گوشه گیری ، رفتار و انکارپارانویایی ، افسردگی ، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی ، بی قراری ، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی می باشد .

اهمیت و ضرورت پژوهش :

زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می گردد یکی از این دوره ها « نوجوانی » می باشد که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد به شمار می رود حالتهای روانی ، احساسات شدید نوجوانی یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد می باشد که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد می باشد .

اساسی ترین راههای مقابله با معضلات نوجوانان شناخت اختلاات رایج و شایع بین نوجوانان می باشد . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با نوجوانان سروکار دارند مانند والدین ، مربیان ، مشاوران ، معلمان ، دست اندر کاران نظام آموزش و پرورش و تکوین شخصیت نوجوانا سهیم هستند پس شناخت انواع و میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان بسیار مهم می باشد تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد تعلیم و تربیت و مجریان بی شک امور محوله موفق نخواهند گردید .

اهداف پژوهش :

 • شناخت به موقع این اختلالات در بین دانش آموزان دبیرستانی و داشتن اطلاعات کافی در زمینه علل ایجاد این اختلالات و انواع آنها ، نحوه شناخت این اختلالات و درمان به موقع این اختلالات می باشد .
 • ایجاد زمینه های پیشگیری از این اختلالات در مدارس .
 • با بالا بردن درک و آگاهی نوجوانان به رفتارهایشان و چگونگی برخورد با مشگلات  .
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی :

بین میزان و انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر تفاوت هست .

فرضیه های فرعی :

1-  میزان هیجان پذیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

2 –  میزان وسواس در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

3 –  میزان گوشه گیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

4 –  میزان پارانویایی در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

5 –  میزان افسردگی در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

6 –  میزان پرخاشگری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

7 –  میزان بی قراری در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

8 –  میزان رفتار اجتماعی در بین دختران و پسران با هم متفاوت می باشد .

متغیر ها در فرضیه کلی

متغیر مستقل : دو گروه دختران و پسران در دو گروه مستقل

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

متغیر وابسته : اختلالات رفتاری

 

تعاریف نظری

روان شناسان اجتماعی اختلالات رقتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راههای مناسب برای تخلیه این فشار ها می دانند آنان اختلالات رفتاری را در واکنش طبیعی نسبت به فشارهای ناشی از معضلات و مسائل اجتماعی می پندارند ( دکتر سیف نراقی و عزت ا… نادری ، 1374 ) .

اختلالات رفتاری الگوی تکراری و مستمر رفتاری می باشد که در آن حقوق اسلامی دیگران هنجارها یا موازین اسلامی اجتماعی متناسب با سن فرد زیر پا گذاشته می گردد ( همان منبع ) .

تعاریف نظری :

 • هیجان پذیری : در موقعیتها و حالتهای خاص دچار هیجان می گردد .
 • وسواس ( absessions) تکرار ناخوانده افکار غیر منطقی که فرد احساس می کند کنترلی بر آنها ندارد .
 • گوشه گیری ( with drawal) : نوعی الگوی رفتاری شخص که با کناره جویی وی از کارکرد بهنجار زندگی روزمره و نیز با احساس ناکامیها . تنشها و نومیدیهایی همراه آن مشخص می گردد .
 • رفتار و انکارپارانویایی ( parnoins) : وابسته به پارانویا در طبقه بندی بیماریهای ( روانپزشکی ) پارانویا غیر از یکی از طبقات معیار و نوعی اختلال کارکردی به شمار می رود که از نشانه های ـن هذیان – حسادت ، هذیان بزرگ منشی .
 • افسردگی ( perperssion) : نوعی حالت غمگینی بسیار شدید که معمولاً با کندی افکار و حرکات و گاه نیز بی قراری ناراحت شده شخص می گردد که در آن فرد احساس عدم کفایت ، احساس یاس ، نامیدی و غمگینی می کند .
 • پرخاشگری ( aggressiore) : معنی عام آن تحرک بیش از اندازه و آرام نگرفتن و دائماً در حال حرکت بودن می باشد . معنی تلویحی آن نیز نشان دادن رفتارهایی می باشد که هدف آن آسیب رساندن به افراد دیگر می باشد .
 • بی قراری ( bestlessness) : حالتی که طی آن فرد مداماً واکنش نشان می دهد حالتی که فرد احساس آرامش و آرامیدگی ندارد .
 • گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی ( antisocial) : توصیف کننده فردی می باشد که رفتارش در ارتباط با کارکرد گروه یا جامعه می گردد .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :95

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               ali.farja[email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***