فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)            

 

 

موضوع

مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

 

 

  سال تحصيلي 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-1-تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-2-تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم :ادبیات وپیشینه پژوهش

1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-مفهوم سرمایه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-مفهوم اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-4-انواع سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-5-آیا مفهوم “سرمایه”برای درک روابط اجتماعی مناسب می باشد؟…………………………………………………………………………….16

2-6-سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-7-تعریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-8-هدف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده می باشد؟……………………………………………………………………………………….25

2-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….26

2-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….28

2-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………35

2-13-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….38

2-14- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………39

2-15-روشهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….40

2-16- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..40

2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………41

2-18-  رویکردهای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-19- مطالعه ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه …………………………………………… 42

2-19-1- دولت و کارکردهای آن در ارتباط با صنعت و دانشگاه………………………………………………………………………………….42

2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در ارتباط با دولت و دانشگاه………………………………………………………………………………….43

2-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای آن در ارتباط با دولت و صنعت………………………………………………………………………………43

2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت……………………………………………………………………………..45

2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-22- کارآفرین کیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-23- ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-24- کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..60

2-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….60

2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..62

2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………63

2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-26-4- فضای خلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق……………………………………………………………………………………………..65

2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-7- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………66

2-26-8- آموزش خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-27- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………67

2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….68

2-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..68

2-30- مشخصات سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………………….70

2-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………72

2-33- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………………….72

2-34- استراتژی های کارآفرینی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………….75

2-35- استراتژی های کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….75

2-36- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………76

2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………77

2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..77

2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………78

2-39- بعضی ازمهمترین اصول نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….79

2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………79

2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….80

2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی……………………………………………………..81

2-43- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….82

2-44- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان……………………………………………………………………………………………….82

2-45- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….83

2-46- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..83

2-46-1- جبر و سکون در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………84

2-46-2- دیوان سالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

2-46-3- شیوه های نادرست پاداش………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-46-4- نیاز به سودهای کوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………………85

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-47- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-48- ارتباط سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..86

2-49- چهارچوب مدل استون……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

2-50- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….91

2-51- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی…………………………………………………………………………………….91

2-52- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

2-53- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………93

2-54- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..94

2-55- مدلهای سازمان کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور………………………………………………………….96

2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101

2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102

2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104

2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106

2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107

2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………109

2-57- چهرچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………111

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..114

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115

3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116

3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117

3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121

4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121

4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123

4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124

4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125

4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126

4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127

4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128

4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129

4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………129

4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول پژوهش………………………………………………………………………………………….130

4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم پژوهش………………………………………………………………………………………131

4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم پژوهش………………………………………………………………………………………132

4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………133

4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم پژوهش……………………………………………………………………………………..134

4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم پژوهش………………………………………………………………………………………134

4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم پژوهش……………………………………………………………………………………….135

4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137

4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138

4-6- مطالعه تاثیر متغیرهای مداخله گر در پژوهش……………………………………………………………………………………………138

4-6-1- مطالعه تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138

4-6-2- مطالعه تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-6-3- مطالعه تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140

4-6-4- مطالعه تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..144

5-1-1- بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144

5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145

5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145

5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146

5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146

5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147

5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-5-  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147

5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147

5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149

5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149

5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150

5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150

5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151

5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151

5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152

5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152

5-11- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………153

5-12- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………154

5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………..154

5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در ارتباط با کارآفرینی………………………………………………………..157

5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در ارتباط با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158

5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22

جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33

جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37

جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55

جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70

جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74

جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117

جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122

جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123

جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124

جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125

جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126

جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127

جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولفه ها……………………………………………………………………………………………………………128

جدول شماره(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………129

جدول شماره(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………130

جدول شماره(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………..131

جدول شماره(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………….134

جدول شماره(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………….135

جدول شماره(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………..136

جدول شماره(4-5-1) نتایج حاصل ازیافته های پژوهش……………………………………………………………………………………..137

جدول شماره(4-5-2) نتایج حاصل ازفرضیه جهت دار…………………………………………………………………………………………138

جدول شماره(4-6-1) تاثیر جنسیت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………….138

جدول شماره(4-6-2) مطالعه تاثیر سن بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………..139

جدول شماره(4-6-3) تاثیر سابقه کار بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………140

جدول شماره(4-6-4) تاثیر سمت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………………141

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

شکل شماره(2-1) سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل شماره(2-2) عناصر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………44

شکل شماره(2-3) کارکردهای دولت………………………………………………………………………………………………………………………….44

شکل شماره(2-4) کارکردهای صنعت……………………………………………………………………………………………………………………….45

شکل شماره(2-5) کارکردهای دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………………45

شکل شماره(2-6) مقایسه انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….49

شکل شماره(2-7) مدل کارآفرینی سازمانی، کوراتکو و نافزیک……………………………………………………………………………….59

شکل شماره(2-8) مراحل تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………..67

شکل شماره(2-9) عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………….69

شکل شماره(2-9) ابعاد سرمایه اجتماعی، استون……………………………………………………………………………………………………….89

شکل شماره(2-10) ترکیب مدل استون و ابعاد کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ………………………………………….90

شکل شماره(2-11) مبانی ایجاد دانشگاه کارآفرین، کریستنسن……………………………………………………………………………….94

شکل شماره(2-12) مدل تعاملی کوراتکو و همکاران………………………………………………………………………………………………….95

شکل شماره(2-13) مدل کارآفرینی کورن وال و پرلمن…………………………………………………………………………………………….96

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

نمودار(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………122

نمودار(4-2-2) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………….123

نمودار(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه ها در آموزشکده های استان…………………………………………………………….124

نمودار(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………….125

نمودار(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….126

نمودار(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………..127

نمودار(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………….129

نمودار(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….130

نمودار(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………131

نمودار(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………..132

نمودار(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………..133

نمودار(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………….134

نمودار(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………..135

نمودار(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………………….136

نمودار(4-6-1) تاثیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………139

نمودار(4-6-2) مطالعه تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………..140

نمودار(4-6-3) تاثیر سابقه کار………………………………………………………………………………………………………………………….141

نمودار(4-6-4) تاثیر سمت……………………………………………………………………………………………………………………………….142

 

چکیده

     “کارآفرینی”از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی می باشد که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده می باشد. این روابط اجتماعی می تواند ارتباط کارآفرین با منابع و فرصت ها را محدود یا تسهیل نماید. تا کنون تحقیقات صورت گرفته در مورد کارآفرینی سازمانی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بوده و در نظر داشتن شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده می باشد. درعین حال، امروزه نگاه جدی به مقوله کارآفرینی در سازمان های آموزشی وجود ندارد. این امر می تواند ناشی از علت های مختلف مانند نادیده گرفتن روابط و شبکه های اجتماعی باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط و تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی می باشد. که در آموزشکده های خراسان شمالی انجام شده می باشد، و جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان و اساتید آموزشکده ها در سال 91 تشکیل می دهند. کل جامعه آماری به تعداد 476 کارمند و استاد رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس هستند که از بین آنان 214 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای طبق جدول مورگان انتخاب شده اند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت اثبات روایی و پایایی آن از پرسشنامه استاندارد و معتبر جهانی سرمایه اجتماعی با 60 گویه از طیف لیکرت و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی که توسط ابراهیم زاده و همکاران تهیه و روایی وپایایی آن به اثبات و چندین بار به اجرا گذاشته شده می باشد، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . تمامی داده ها به وسیله نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی تنظیم شده می باشد. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت بهره گیری شده می باشد. نتایج حاکی از آن بوده که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی با سطح اطمینان 95 درصد آلفا(50/0) فرضیه اصلی تایید شده می باشد، یعنی بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیم هست.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مشارکت، انسجام، صداقت، روابط متقابل، ارزشمندی، اعتماد، مسئولیت و تعهد، کارآفرینی سازمانی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 1-1- مقدمه

سرمایه اجتماعی جامعه شامل رسوم، روابط، توجه ها و ارزش هاست که بر تعاملات بین مردم حاکم می باشد و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می گردد. با وجود این، سرمایه اجتماعی تنها مجموعه ای از نهادها نیست که زیر بنای جامعه را تشکیل دهد، بلکه برچسبی می باشد که کل جامعه را با هم نگه می دارد. سرمایه اجتماعی شامی ارزش ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی می باشد که در روابط خصوصی افراد، اعتماد و یک عقل جمعی مسئولیت مدنی ظاهر می گردد، و جامعه را به چیزی بیشتر از مجموعه افراد تبدیل می کند(بانک جهانی به نقل از نصیری، 1387: 11).

مطالعه کارآفرینی در چارچوب ساختار های احاطه شده اجتماعی، راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می کند، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و باریک که به آن، دقت نشده می باشد جلب می کند؛ یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی- اجتماعی، مانند کارآفرینی درون سازمانی.

بیش تر تحقیقات صورت گرفته روی کارآفرینی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بوده می باشد که به دلیل عدم در نظر داشتن شبکه روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادی، مورد انتقاد قرار گرفته می باشد(یولیهو ،2004).

امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی می باشد که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده می باشد و این روابط اجتماعی می توانند ارتباط کارآفرینی را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل نماید(احمدپور، 1378: 57). مقصود از شبکه ، مجموعه ای از افراد می باشد که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند.این پژوهش به دنبال مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و ارتباط آن دو می باشد. به این مقصود برای مطالعه شبکه روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره گیری می -گردد. این سرمایه از مفاهیم نوینی می باشد که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع اعمال می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این مفهوم به پیوندها، ارتباط های میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش تصریح دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می گردد.

 

 1-2- اظهار مسئله

در دهه اخیر گسترش کاربرد مفهوم “سرمایه اجتماعی[1]” درفنون علمی و پژوهشی و اسناد مربوط به سیاستگزاری های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان با طریقه فزاینده ادامه دارد. امروزه سرمایه اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملت ها و توسعه پایدار را یکی از ابزارهای ظرفیت سازی در سازمانها،تدبیری برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی می دانند.

به نظر رابرت پاتنام:سرمایه اجتماعی روابط بین افراد،شبکه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی می باشد که از این طریق حاصل می گردد (صالحی هیکویی،1384).

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی و یادگیری سازمانی،سازمان ها را به سازمان دانش محور تبدیل و آن ها را در جهت رسیدن به سازمان یادگیرنده شدن نزدیک می کند(امین بیدختی،نظری،1388 :57).

در عصر حاضر برای توسعه بیش تر از آن چیز که به سرمایه های اقتصادی،فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم،به “سرمایه اجتماعی” نیازمندیم،زیرا بدون این سرمایه بهره گیری از سایر سرمایه ها ممکن نمی باشد.مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش تصریح دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف می گردد. به بیانی دیگر،سرمایه اجتماعی در پرتو ارتباطات متقابل باعث نزدیکی بشر ها به یکدیگر شده و همکاری را تسهیل می نماید(صالحی امیر و کاوسی،1387).

مفهوم سرمایه اجتماعی در واقع پل ارتباطی جدیدی بین اقتصاد،جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با توجه جدیدتر به مطالعه ارزش های اجتماعی،مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک بپردازد.افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی به گونه گسترده برای تشخیص و بهره گیری از فرصت های تجاری، سیاسی ،تامین مالی،تامین شغل و چیدمان بهتر تخصیص منابع سود جویند،سرمایه اجتماعی بیش تری دارند.به گونه کلی سرمایه اجتماعی ،به عنوان یک مفهوم،بار معنایی مثبتی به خود گرفته می باشد،بطوری که سرمایه اجتماعی عاملی به مقصود افزایش کارایی و بهره وری اموری زیرا تحصیلات،مهارت ها،چیدمان های تولیدی و اجتماعی به نظر می آید که با تمرکز بر ساختار های اجتمعی زیرا ساختار خانواده ها،دوستی ها،هماسایگی ها،سازمان های غیر دولتی و هنجارهای عمومی،افزایش التزام شهروندی به مقصود انسجام بیش تری بین افراد و ساختارهای اجتماعی را نوید می دهد(جان فیلد/ترجمه،متقی،1385).

فرآیند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میلادی،از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی می باشد در این خصوص تأثیر بسیار بنیادین و تعیین کننده ای اعمال می کند(سعیدی کیا،1386).

نگاهی به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد،به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و کم تر پرداخته شده،یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی،همچون کارافرینی سازمانی جلب می کند.اخیرا سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده می باشد که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد.این سرمایه از مفاهیم نوینی می باشد که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع اعمال می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد بهره گیری قرار گرفته که به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش تصریح دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می گردد.درغیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می گردد(بیکر،1382 :20).

امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی فرآیندی می باشد که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده می باشد و این روابط اجتماعی می تواند ارتباط کارآفرینی را با منابع و فرصت ها،محدود یا تسهیل نماید(احمدپور،1378 :134 ).

رقابت شدید بین سازمانها،شرکتها،کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکتهای کوچک،سبب گردید که سازمانها اهمیت ویژه ای برای نوآوری قائل گردد،زیرا نوآوری تنها تضمین برای بقا در عرصه رقابت می دانند،از این روسعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدید آورندگان اصلی محصولات در سازمان بودند،تشویق کنند که در سازمان بمانند و ایده های خود را در سازمان محقق سازند.” پینکات”این افراد را کارآفرینان سازمانی نام نهاد(همان منبع :136).

سرمایه اجتماعی،به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت،ایده پروری،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می گردد(کلمن[2]،1990: 100).و در فعالیتهای کارآفرینانه تأثیر مهمی دارد؛زیرا که کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی-اقتصادی می باشد که از دوطریق به شرایط  و بافت اجتماعی متکی می باشد:نخست آن که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند و دوم این که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی می باشد و در نتیجه وجود یا عدم پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تاثیر می گذارد(آلیستر و اندرسون[3]، 2002 :3).

ارتباط بین سرمایه های انسانی،فکری،اجتماعی،فیزیکی و ……. یک ارتباط چند وجهی می باشد که در این بین ارتباط کارآفرینی و سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای می باشد که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد از طرف دیگر کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم می باشد.زیرا که در عصرحاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف می باشد در قالب شبکه اجتماعی می باشد که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه ها فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد. از طرف دیگر نیز کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم می باشد.(ناهید،

باتوجه به آن چیز که گذشت و همچنین نقشی که آموزشکده ها بعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه اجتمایی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای دارد ،پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی پرداخته تا به  پاسخ این سوال دست یابد:

آیا بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در آموزشکده های استان خراسان شمالی ارتباط هست؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

ازدوران گذشته ،در نظر داشتن سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل اجتماعی مرتبط با سازمان،زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده می باشد.

سرمایه اجتماعی از یک منظر،پدیده ای مدیریتی می باشد و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد (هنجارها)،ارزش ها و رفتار های مشترک، ارتباطات،همکاری، تعهد متقابل و شبکه ها می باشد(قلی پور،مدهوش، جعفریان،1387 :115 به نقل از ویلانوا و جوسا،2003:30).

سرمایه اجتماعی سازمانی،یک دارایی می باشد که هم برای سازمان(از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان) و هم برای اعضای سازمان(از طریق ارتقای مهارت کارکنان) مفید و سودمند می باشد(قلی پور،مدهوش، جعفریان به نقل از لینا و ون برن،1999 :538،).

سرمایه اجتماعی زیربنای اصلی هر جامعه برای رشد و توسعه می باشد و از تجمیع سرمایه انسانی ،سرمایه طبیعی ، سرمایه فیزیکی و مادی و نوع روابط و تعاملاتی که بین سرمایه ها در جامعه هست، به وجود می آید و حرکت جامعه را به سوی آینده هموار می سازد (چاوش باشی ،1382)

و از طرفی سرمایه اجتماعی می تواند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

* بعنوان مشخصه تجارت و یا جامعه مدنی ،رفتار ریسک پذیر و نوآورانه را که جزءلاینفک کار آفرینی می باشد تسهیل کرده و یا از آن جلو گیری می کند.

* سرمایه اجتماعی به عنوان مشخصه اجتماعی می باشد که به گونه مستقیم وارد عملکرد کاربردی افراد می گردد و حضور آن باعث رضایت و نارضایتی می گردد . افراد از وجود سرمایه اجتماعی ،عملکرد مثبت یا منفی دریافت می کنند و دست به اقدامات خاصی از قبیل جستجو ،فرار ،جابجایی و جبران می زنند و هدف ما افرادی هستند که بالقوه یا بالفعل کار آفرین و کار فرما هستند.

*  سرمایه اجتماعی به صورت یک هدف مشخصه اجتماعی ،عملکرد کلی جامعه را بعنوان یک کار آفرین گروهی تسهیل کرده یا از آن جلوگیری می کند جامعه به صورت کلی تأثیر یک کار آفرین جمعی را اعمال می کندکه قرار می باشد با ابتکار و نوآوری فرصت های تجاری ایجاد کند و دیگر معضلات اجتماعی را حل نماید (هانس وست لاند[4]،1387 :173-174).

از سوی دیگر، بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان،انعطاف پذیری سازمان،مدیریت مناسب کنش جمعی و ایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی، ارتباط مثبت و معنی داری مستقر می باشد. بنا بر این سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد(بولینو ودیگران،2002 :507 به نقل از قلی پور و دیگران،1387 :115).

سازمان هایی که دارای سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سرمایه اجتماعی کم تری هستند، موفق تر باشند(نهاپیت و گوشال[5]،1998 :250).

طبق تحقیقات به اقدام آمده سرمایه اجتماعی می تواند:

–  بر موفقیت حرفه ای تاثیر بگذارد؛

– به فرآیند جستجوی شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوی بهتری از کارکنان برای سازمان ایجاد نماید؛

– مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید؛

– نوآوری، ایجاد سرمایه فکری و کارایی تیم های چندمنظوره را تحریک نماید؛

– گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد؛

– ارتباط با عرضه کنندگان،شبکه منطقه ای تولیدویادگیری بین سازمانی را تقویت نماید(قلی پور ودیگران،1387 :115).

توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور می باشد.کارآفرینی نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری می باشد.کارآفرینان به دلیل رهبری، مدیریت، نوآوری، ایجاد شغل، رقابت بهره وری و ایجاد صنایع جدید سهم مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند.

کارآفرینی سه فایده مهم دارد: نخست باعث ثروت و رفاه برای جامعه می گردد، دوم باعث نوآوری رادیکال یعنی نوآوری های تاثیرگذار در عرصه اقتصادی می باشد، سوم باعث اشتغال مفید و مولد پایدار می گردد(سلجوقی،1387 :17-18).

کارآفرینی سازمانی، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند و معمولا فرآیند نوآوری را از شکل گیری ایده اولیه تا به وجودامدن محصولات و یا خدمات جدید و یا اصلاحی در ساختارتولید، خود بر عهده می گیرد و در کلیه فرآیندها ناظر و یا مجری هستند(قلی پور و دیگران،1387 :117).

شومپیتر[6]، عمده فعالیت های کارآفرینی سازمانی را شامل توسعه کالا و خدمات جدید، معرفی روش های جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید،یافتن منابع جدید و توسعه و بهبود  سازمان میداند(صمدآقایی،1378 :20).

لذا با پژوهش حاضر کوشش داریم به این شناخت برسیم که شبکه ها، تعهدات دو جانبه، اعتماد و وفاداری که از مشخصه های یک جامعه به شمار می طریقه، از کارآفرینی بصورت فردی یا جمعی جلوگیری می کند یا آن را تسهیل می کند. دلیل آن نیز این می باشد که سرمایه اجتماعی در بعضی گروه های خاص، مانند گروه های تبهکاری، دارای تاثیرات ضد اجتماعی می باشد.پس در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش “چگونگی رابط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان” هر گاه بین سرمایه اجتماعی و ایجاد کارآفرینی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود داشته باشد، می توان در گزینش کارکنان، سرمایه اجتماعی آنها را مد نظر قرار داد.

 1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

اهداف فرعی

* شناسایی ارتباط بین اعتماد اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی ارتباط بین انسجام اجتماعی و وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی ارتباط بین ارزشمداری اجتماعی و وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی ارتباط بین روابط متقابل اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی ارتباط بین صداقت اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی ارتباط بین مشارکت اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

* شناسایی ارتباط بین مسئولیت و تعهداجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

1-5- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

فرضیه های فرعی

* بین اعتماد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

* بین انسجام اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

* بین ارزشمداری اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

* بین روابط متقابل اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

* بین صداقت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

* بین مشارکت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

* بین مسئولیت و تعهد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ارتباط هست.

فرضیه جهت دار

اعتماد اجتماعی بیشتر از مشارکت اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های استان خراسان شمالی تاثیرگذار می باشد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :185

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.