فایل پژوهش: پایان نامه ارشد:رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

چكيده                                           1

فصل اول (كليات…)                                  2

مقدمه                                           3

بيان مساله                                      4

اهميت و ضرورت مساله                             5

فرضيه هاي تحقيق                                 6

هدف تحقيق                                       8

فصل دوم (ادبيات….)                                9

پيشينه نظري                                     10

فصل سوم (روش شناسي…)                              42

جامعه آماري                                     43

ابزار پژوهش                                     43

روش نمونه گيري                                  45

روش آماري                                       46

فصل چهارم (تجزيه و…)                              47

فصل پنجم (بحث و…)                                 58

محدوديتهاي پژوهش                                60

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پيشنهادات                                       61

منابع                                           62  

 

چکیده :

 پژوهش حاضر به مقصود مطالعه رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده می باشد.

جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این پژوهش عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با بهره گیری از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.

برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T بهره گیری شده می باشد بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده می باشد :

با در نظر داشتن محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می گردد و فرضیۀ محقق تائید می گردد. پس بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری هست و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می گردد. پس بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری هست.

پس نتیجه می گیریم که بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب رابطۀ معناداری هست و اضطراب ممکن می باشد در انگیزۀ دانشجویان تأثیر به سزایی داشته باشد.

و با در نظر داشتن محاسبۀ آزمون T استودنت در مقایسۀ دو گروه مستقل انگیزۀ و پیشرفت در دختران و پسران نتیجۀ به دست آمده نشان گر این می باشد که فرضیۀ صفر تائید می گردد و فرض پژوهش رد می گردد.

 

فصل اول

 

كليات تحقيق

 

 مقدمه :

 اضطراب تأثیر عمده ای در بین آسیب های روانی بازی می کند در فهم و رشد شخصیت نیز کمک زیادی می نماید. اضطراب معمولاً تأثیر مهمی در رشد طبیعی و نیز در فرایندهای فرضی در تمام سنین عمر بر عهده دارد.

از عمر روانشناسی به شکل علمی و منظم فقط حدود یک قرن می گذرد اما رشد آن در چند سال اخیر اعجاب آور بوده می باشد. این رشته همانند علوم دیگر همزمان با ازدیاد روزافزون دانش رشته های تخصصی به وجود آمده و امروزه در آمریکا حدود 20 بخش دارد. نوجوانان و جوانان قشر عظیمی از جمعیت کشورها به ویژه کشور ما را تشکیل می دهند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی یک ملت و رشد و پیشرفت همه جانبه آن تأثیر بسزایی دارد. نظریه های متنوع و مختلفی در مورد چگونگی شکل گیری و بروز این عامل یعنی اضطراب و عوامل تشکیل دهندۀ آن ارائه شده می باشد. اکثر انسانها با مشکل اضطراب سرکار دارند و در این راستا نیز دانشجویان معضلات به خصوصی دارند که اضطراب تنها یکی از معضلات روانی می باشد در این پژوهش کوشش می گردد رابطۀ بین اضطراب و انگیزۀ پیشرفت مطالعه گردد و راه حلهای مناسب برای کنترل اضطراب و تقلیل آن عرضه گردد با این نظر که آگاهی والدین و مربیان در این ارتباط می تواند راهگشا و کمک کننده باشد.

به اعتقاد روان شناسان انگیزۀ پیشرفت میل اشتیاق یا کوشش و کوششی می باشد که فرد برای دستیابی به یک هدف و یا تسلط بر روی اشیاء و امور و یا افراد و اندیشه ها و رسیدن به یک معیار متعالی از خود ابراز می دارد.

انگیزۀ پیشرفت لزوماً برای پیشرفتهای مشهود مانند کسب نمرات بالا در آزمونها مقامهای مورد قبول اجتماعی یا حقوق و دستمزد بالا نیز با وجود آنکه انگیزه پیشرفت دارای برنامه ریزی و کوشش در راه تعالی و کمال می باشد در نظر داشتن سوی موفقیت می باشد اهمیت دارد نه خود موفقیت. انگیزۀ پیشرفت ممکن می باشد گسترۀ وسیعی از فعالیتها را در بر بگیرد و خود را در مشاغل و محلهای مختلفی مطرح سازد. (محمد پارسا، 1375 ، ص 103 )

اتکینسون[1] از محققینی می باشد که انگیزه پیشرفت را با الگوی جدیدی مطرح کرده می باشد وی انگیزۀ پیشرفت را مرکب دو جزء «امید به موفقیت و ترس از شکست» دانست.

رفتار پیشرفتمندانه تابع چگونگی جمع این دو جزء می باشد : اتکینسون کوشش کرده می باشد با علائم و روابط ریاضی نظریۀ خودش را اظهار کند. مقولۀ انگیزۀ پیشرفت و ارتباط آن با جنسیت بحث دامنه داری می باشد.

به دلیل اهمیت موضوع این پژوهش بر آن می باشد تا تحت عنوان مطالعه رابطۀ بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین ارتباط هست یا نه.

اظهار مسأله :

 هر انسانی برای رسیدن به هدف و مقصد خود کوشش می کند در ضمن این کوشش ها و کوشش ها با موفقیت و شکست نیز مواجه می گردد. عده ای پس از یک بار چشیدن طمع شکست ناامید و مضطرب می گردد و دست از کوشش بر می دارند و از ادامۀ فعالیت باز می مانند و پیش روی دسته ای هستند که شکست را پلی برای رسیدن به پیروزی تلقی می کنند و هیچگاه واژۀ منفی به کار نمی برند. افرادی که برای انگیزۀ پیشرفت در سطح بالا قرار دارند به خود تفوق و اعتلاء علاقه مندند به مزایای وابستۀ آنها.

اضطراب جزء شناختی مبهم و از نظر ذهنی نامتمرکز می باشد بجای وقوف به خطری روشن و شناخته شدۀ شخص از احساس نگرانی در رنج می باشد تفکر غالب این می باشد که چیزی وحشتناک در حال وقوع می باشد اضطراب شدید و مقاوم گسلندۀ فعالیتهای زندگی بهنجار می باشد که از اختلال اضطرابی حکایت می کند. به طوری که در شخص نوروتیک اضطراب سبب می گردد تا فرد مضطرب از ابراز تمایلات و عواطف و افکار خود در هر شرایطی امتناع ورزد. نتیجه می گیریم که یکی دیگر از هدفهای روان درمانی کاستن اضطراب در فرد مضطرب می باشد که این می تواند با بالا رفتن انگیزه پیشرفت در فرد دچار اضطراب کمک بسزایی داشته باشد. به این معنی که نوع در نظر داشتن پیشرفت انگیزه آن در جهت مثبت می تواند باعث کاهش اختلالان روانی گردد.

اهمیت و ضرورت مسأله :

 اکثر صاحب نظران وجود اضطراب را در کاهش انگیزۀ پیشرفت مؤثر می دانند. نکتۀ قابل تأسف این می باشد که اضطراب انگیزه را در دانشجویان کاهش می دهند. اکثر صاحب نظران در پی راه حلی برای کاهش اضطراب دانشجویان دختر و پسر هستند. انگیزۀ پیشرفت قادر می باشد دانشجویان را برای درس خواندن برانگیزد.

تحقیقات نشان می دهد که انگیزۀ پیشرفت می تواند یادگیری را تسهیل کند. افرادی که دارای انگیزۀ پیشرفت بیشتری بودند با کوشش و جدیت بیشتری به امر تسهیل پرداختند این افراد در هر جا و سازمانی مشغول به کار شوند موجب پیشرفت آن سازمان می گردند. مک کلرلند نشان داده می باشد جوامعی که دارای اوج و انحطاط بوده اند عطش میزان انگیزۀ پیشرفت در آن جامعه بوده می باشد. به هرحال تحقیقات او ثابت نمود که انسانها هستند که تاریخ را می سازند و نه این که تاریخ بشر را بسازد.

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده به اهمیت و انگیزۀ پیشرفت و اضطراب پی برده و درصدد هستیم که ارتباط بین این دو را بسنجیم.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :93

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.