دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد:رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

 

فصل اول : كليات تحقيق                               1

مقدمه                                           2

بيان مسئله                                      4

اهميت و ضرورت تحقيق                                 7

فرضيه ها                                    8

اهداف تحقيق                                     8

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق                          12

پيشينه نظري تحقيق                               13

فصل سوم : روش تحقيق                                 29

روش تحقيق                                       30

جامعه                                           31

حجم نمونه                                       31

ابزار جمع آوري اطلاعات                               31

روش گردآوري اطلاعات                                  32

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها                        34

فصل پنجم : نتيجه گيري                               40

نتيجه گيري                                      41

مشكلات و محدوديت ها                                  43

پيشنهادات                                       45

منابع و ماخذ                                    47

ضمائم و پيوست ها                                48

 

چكيده

تحقيق ارتباط حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه در اين تحقيق به ابعاد مختلف آن پرداخته شده می باشد.

داراي ابعاد و ميدان گسترده و وسيعي می باشد. زيرا حمايت هاي اجتماعي  داراي ابعاد و زير مجموعه هاي گوناگون می باشد.آيا حمايت اقتصادي والدين و نهادها و حتي خود دانشگاه (در قالب وام دانشجويي) حمايت اجتماعي بحساب نمي آيد؟

آيا حمايت هاي اجتماعي مثل تکریم به نقد و نظر و انتظارات آنها و علايق آنها حمايت اجتماعي نبست؟

پس حمايت هاي اجتماعي شامل حمايت هاي اقتصادي ، علمي و آموزشي ، اجتماعي ، عاطفي و ارتباطي و همه گونه پشتيباني و حمايت از دانشجويان را شامل مي گردد و سلامت رواني هم در واقع شاخص و ميزاني می باشد كه در اين تحقيق GHQ می باشد. كه در 28 سئوال با سه گزينه بلي – خير و تا حدي آمده می باشد و شامل شاخص ها و برآوردهاي متنوعي از اوضاع و احوال فردي و ذهني و عصبي و غيره می باشد كه در 28 سئوال ذكر شده می باشد و در فصل چهارم داده هاي بدست آمده نيز تحليل شده می باشد.

در فصل اول اين تحقيق به بيان مساله در همين موارد و نيز اهميت و ضرورت تحقيق و اينكه چه ضرورتي براي ارتباط دادن حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني هست چه نتايج و تبعاتي از اين ارتباط حاصل مي گردد ، آمده می باشد.

در تعيين و ارائه اهداف به حمايت هاي اجتماعي منطقه اي و حمايت هاي ملي و سلامت رواني در اثر حمايت هاي اجتماعي آمده می باشد .

با تعيين فرضيه سلامت رواني و حمايت هاي اجتماعي به متغيرهاي مختلف تحقيق تصریح شده می باشد و به تعريف مفاهيم و اصطلاحات تصریح شده می باشد.

در فصل دوم به مباني نظري و تئوري مانند مناسبات اجتماعي و آموزش در خانواده و تحركات اجتماعي و نياز به موقعيت و حمايت هاي اجتماعي و كاركردهاي اجتماعي و انگيزه نياز به موفقيت و ضرورت هاي خارجي و دگرگوني هاي اجتماعي تصریح شده می باشد و به مفاهيم كهتري و مهتري و تاثير آنها در سلامت رواني تصریح شده می باشد.

در ادامه به تحقيقات مرتبط با موضوع در كشور و استان تصریح شده می باشد.

در فصل سوم به روش تحقيق و جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گيري توام با ابزار گردآوري اطلاعات و روش گرد آوري اطلاعات آمده می باشد.

و در فصل چهارم با تجزيه تحليل توصيفي و استنباطي داده ها پرداخته شده می باشد و ارتباط معني داري يافته ها و همبستگي آنها تصریح شده می باشد.

و در فصل پنجم با ذكر و بيان نتيجه گيري و ذكر محدوديت ها و مشكلات و پيشنهادات تحقيق حاظر به پايان برده شده می باشد.

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 

مقدمه :

 از ویژگی ها و خصوصیات همیشگی و فطری بشر نیازمند بودن موجود انسانی می باشد، از ابتدای توّلد، نیاز به مراقبت، نیاز بهداشت، نیاز به امنیت و در کودکی و نوجوانی، نیاز به آموزش و نیاز به تربیت و نیاز به تغذیه نیاز به ورزش و حرکات و در جوانی نیاز به ازدواج، استقلال، شغل مانند از مهمترین نیازهای ذکر گردیده تا اواخر دوره جوانی می باشد. امّا آن چیز که امروزه بخصوص در نظام های سیستمی و سازمانی و متمرکز لازم است. طرفداری های اجتماعی و سیاسی و … می باشد. که جوانان و افراد سخت به آن نیاز دارند.

اگر دانشجو درس می خواند، اگر دانشجو صاحب فکر و ایده ای می باشد یا اگر دانشجویی درصدد انتقاد سازنده می باشد، اگر دانشجویی از سبک و شیوه درسی اسنادی به هر؟ دلیل گریزان می باشد اگر دانشجویی به سیستم آموزشی انتقاد دارد و اگر دانشجویی در نوع روابط سازمانی اشکال می گیرد، بایستی مورد طرفداری و پشتیبانی قرار گیرد. تا ضمن ابراز عقیده و همراه ساختن دیگران فضای مسموم را پاک و دیگران را حداقل نجات دهد و گمراهان و موارد خلاف و حتّی روشهای غلط اصلاح گردند. و روز به روز شاهد برطرف برطرف شدن ابرهای ظلم و تبعیض و ناکارآمدی و تجلّی عدالت و شایسته سالاری و صداقت باشیم.

اگر این طور نباشد دانشجو اگر طرفداری نشود و یا حتی خدای ناکرده تهدید گردد سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.

با این مقدمه در این پژوهش قصد مطالعه تأثیرات و کارکردهای طرفداری های اجتماعی اعم از طرفداری مالی، طرفداری آموزشی، طرفداری اداری، طرفداری گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیت ها و گروه ها طرفداری های سیاسی مانند آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه و جراید و نشرّیه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ بهره گیری از کتاب و فکر و عقیده و باور و توجه و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده قریب به اتفاق مردم لطمه وارد نشود.

در غیر اینصورت دانشجو اگر طرفداری نشود و یا حتّی خدای ناکرده تهدید گردد سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.

با این مقدمه در این پژوهش قصد مطالعه تأثیرات و کارکردهای طرفداری های اجتماعی اعم از طرفداری مالی، طرفداری آموزشی، طرفداری اداری، طرفداری گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیّت ها و گروه ها طرفداری های سیاسی مانند آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه جراید و نشریّه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ بهره گیری از کتاب و فکر و عقیده و باور و توجه و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده  قریب به اتفاق مردم وارد نشود. در این پژوهش ضمن مطالعه دقیق و همه جانبه طرفداری های اجتماعی در عصر حاضر به تأثیر طرفداری ها در تأمین بهداشت روانی دانشجویان پرداخته ایم. و بدیهی می باشد، پیش روی عدم طرفداری و یا تهدید و تحدید باعث انباشت خواسته ها و انتظارات و نظرات و ایده ها و آراء و توجه ها در ذهن افراد شده که گاهاً به صورت انتقادهای خصمانه و ایرادگیری های شدید و خصمانه و دشمن و خصومت ریشه ای با نظام خوران می کند.

و در این پژوهش تکیه و دامنه عمده پژوهش تأثیر طرفداری های مختلف اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان تبیین شده می باشد.

اظهار مسئله :

در اجتماعات و جوامع امروزی بهداشت و سلامت روانی از ارجحیّت و اولّویت خاصّی برخوردار می باشد. زیرا که در گذشته بسته بودن زندگی مردم و محدودیت های شکل زندگی قومی و قبیله ای و گروهی بصورت پراکنده و عدم نیاز اقوام و گروه های دیگر به یکدیگر مگر فقط در مبادلات اقتصادی محدود، و نیز زندگی ایستا و تکراری کشاورزی و دامداری و یا حداکثر حرفه ای محدود و ابتدایی آنها باعث روابطی ساده و کم زنگ و در عین حال صمیمی و محبت آمیز و شناخته شده و آرام بود[1].

امّا امروزه رشد و توسعه و تنوع مؤسسات گوناگون که هر روز شاهد تولّد و خودنمایی آنها سیستم و نیز پیچیدگی کارهای مختلف و گرفتاری انسانها در قوانین و مقررات پیچیده که محصول همین روابط متعدّد می باشد، همواره احساس کمبود وقت و فشار روانی و عدم موفقیت و عدم طرفداری از طرف دیگران و انواع اختلالات ناشی از آن مثل افسردگی، اضطراب، عصیّیت و تنش و غیره می نمائیم. که شهر تهران با حجم جمعیت و ترافیک و پیچیدگی کارها و آلودگی های صوتی و هوا و … تا حدّی مبین این ادّعاست.

امّا طیفی از گروه های ذکر گردیده در ایران دانشجویان هستند، دانشجویان با در نظر داشتن احساسات تند و انتظارات آنی، توقّعات فراوان و انرژی فوق العاده از طرفی و نیز حسّ استقلال و صداقت و یکرنگی در اظهارات و بیانات و نگران از آینده تحصیلی و شغلی و ازدواح و تهیه مسکن و اتومبیل و امکانات دیگر در صدد تحلیل مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اداری و … جامعه هستند[2].

اوّلین نمود اعتراض و انتقادی دانشجویان در خود دانشگاه از نحوۀ آموزش ها نحوۀ اداره کلاسها، نحوۀ سرویس دهی اداری، نحوۀ ارائه خدمات غذایی، نحوۀ برخورد مسئولان با دانشجویان، نحوۀ اجرای مصوبات دانشگاه و اعتراض به کیفیّت ها و کمیت ها و حتّی گاهی اعتراض به مغایرت برنامه ها و سازماندهی ها و نظارت ها با اصول و مبانی قانون اساسی و منوّیات مقام عظمی رهبری و یا احکام اولیه و ثانویه اصول و فروع دینی و یا اعتقادات و باورهای دینی شکل می گیرد. و در برابر این قبیل افکار و رفتارها و بینش ها و توجه ها و گرایش ها دو نوع برخورد می توان اتخاذ نمود.

الف ) ایجاد بسترهای پاسخگویی و جلب مشارکت خود آنها در نحوۀ اداره دانشگاه.

ب ) عدم توجّه به مباحث ذکر گردیده و تهدید دانشجویان به اخراج و انفصال و …

مسلّم می باشد. در صورت نخست دانشجویان با اطمینان از اعتماد گروه مسئولین و اساتید و کارکنان قضایی نوعی احساس یگانگی و خودمانی در خود می بینند و با کمک به برنامه ها و کاستی ها و حتّی مشارکت های مختلف عمومی و اجتماعی و سیاسی کمک دست مسئولین قرار می گیرند.

توافق و همکاری نسل جوان و مسئولان نهادها و ادارت مختلف اجتماعی و اداری و سیاسی از دو جهت باعث سرعت کارها و امور در نهادها و سازمان ها شده و نیز از طرف دیگر رضایت و خوش بینی و خشنودی جوانان را بدنبال دارد. پیش روی در صورت دوّم، اگر تهدید و تحدید از طرف سازمان ها و مسئولین علیه جوانان و دانشجویان بیشتر گردد.

جوانان و دانشجویان علیه اقدامات و کارهای مسئولین اظهار نارضایتی می کنند و حتّی به برنامه ریزی ها و خط مشی ها و سیاست های آنان اعتراض می کنند. و پیش روی همۀ کارهای آنها موضوع می گیرند. و جوانان و دانشجویان هم با امور و کارهایی مثل بدحجابی و بی حجابی و عدم همکاری با فعّلیات های عمومی نهادها و سازمان ها و کارشکنی در برابر آنها با قیافه و شکل ناهنجار علیه این اقدامات بر می آیند در این پژوهش نیز با طرح مسایلی از طرفداری های اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی قصد یافتن و کشف ارتباط آن با سلامت روانی هستیم. پس

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آیا بین طرفداری های اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان ارتباط هست؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

شاید در بنای امروزی هیچ مسئله و موضوعی به اندازه طرفداری های اجتماعی و سلامت روانی جوانان و دانشجویان وجود نداشته باشد.

علّت این ادّعا این می باشد که طرفداری های اجتماعی در واقع تحقق همان خواسته ها و علایق و انتظارات دانشجویان و جوانان هستند که همۀ انتظارات و خواسته های آنان در زمینۀ تحصیل، اشتغال و ازدواج و خواسته های مختلف اجتماعی و سیاسی می باشد.

اگر انتظارات و خواسته های جوانان در زمینه تحصیل و رشته های مختلف تحصیلی و ادامه تحصیل فراهم گردد.

اگر خواسته های جونان و دانشجویان در امر اشتغال و آینده شغلی پس از درس و دانشگاه تأمین  تضمین گردد.

اگر انتظارات دانشجویان در مورد ازدواج و آینده تشکیل خانواده محقّق گردد. اصولاً خود بخود سلامت روانی نیز تا حدّ زیادی تأمین می گردد. زیرا سلامت روانی امروزه تا حدّ زیادی معلول دست یابی جونان و دانشجویان به رشته و تحصیل مورد نظر و شغل و درآمد مورد نظر و حتّی تشکیل خانواده و ازدواج موّفق می باشد.

 

فرضیه ها :

هرچه طرفداری تحصیلی در مدرسه بیشتر بوده باشد، سلامت دانشجویان بیشتر می باشد. طرفداری و هدایت ورود به دانشگاه از طرف دولت باعث سلامت روانی دانشجویان می گردد کلاس های تقویتی باعث طرفداری از دانشجویان می گردد.

سلامت جسمانی و طاهری و طرفداری جامعه از آن باعث سلامت روانی دانشجویان می باشد. بهره گیری از اساتید مجرّب و برجسته باعث دیگری دانشجویان و سلامت روانی آنهاست بهره گیری از آراء و نظرات دانشجویی باعث تقویت طرفداری اجتماعی می باشد.

دادن بورسیه به دانشجویان و طرفداری اجتماعی از آنان در سلامت روانی آنها مؤثر استو بهره گیری از اعضای خانواده در بهبود سلامت روانی دانشجویان مؤثر می باشد.

اهداف پژوهش :

تعیین ارتباط طرفداری های اجتماعی و سلامت روانی در بین دانشجویان طبیعی می باشد برای شناخت اهداف اصلی که تا حدّ زیادی کلی و عمده هستند به اهداف جزئی تر و فرعی تر نیازمندیم. که به آنها تصریح می کنیم.

1 ) طرفداری های اجتماعی منطقه ای برای دانشجویان چه مواردی می باشد.

2 ) طرفداری های ملی چه مواردی می باشد؟

3 ) سلامت روانی در اثر طرفداری های اجتماعی چگونه تغییر می کنند.

4 ) در صورت بروز معضلات طرفداری های اجتماعی تا چه حدی باعث سلامت روانی می گردد.

5 ) طرفداری های مالی و اقتصادی یا طرفداری های سیاسی و شخصیتی مهم ترند؟

6 ) چه عواملی در ایجاد و طرفداری و بهبود سلامت و بهداشت روانی می توان شمرد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :57

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.